EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Förordningen syftar till att fastställa bestämmelser om folkhälsa och djurhälsa för animaliska biprodukter* och därav framställda produkter*.
 • Bestämmelserna är utformade för att förhindra och minimera riskerna för människors och djurs hälsa och säkerställa att livsmedels- och foderkedjan är säker.

VIKTIGA PUNKTER

 • Lagstiftningen tillämpas på
  • animaliska biprodukter och därav framställda produkter som enligt lagen inte får användas som livsmedel,
  • produkter av animaliskt ursprung som får användas som livsmedel men i stället används i andra syften,
  • råmaterial för tillverkning av produkter av animaliskt ursprung som inte är avsedda att användas som livsmedel.
 • Tillverkare av animaliska biprodukter och därav framställda produkter måste säkerställa att de följer lagstiftningen från början till slutet av tillverkningskedjan.
 • De måste föra ett register över de produkter de avsänder, transporterar eller tar emot, tillsammans med den dokumentation som krävs.
 • De måste informera nationella myndigheter om de produkter och lokaler de använder under tillverkningskedjan. De sistnämnda måste uppfylla vissa hygienstandarder och ha godkänts formellt.
 • EU-länderna genomför offentliga kontroller för att säkerställa att producenterna samlar in, identifierar och transporterar animaliska biprodukter utan dröjsmål och behandlar, använder eller kasserar dem enligt reglerna.
 • Produkter som är framställda av animaliska biprodukter, t.ex. kosmetika, medicintekniska produkter och veterinärmedicinska läkemedel, som uppfyller annan EU-lagstiftning, kan erbjudas för försäljning när de når slutet av tillverkningskedjan.
 • Animaliska biprodukter delas in i tre kategorier beroende på hur hög hälsorisk de utgör för människor eller djur. Dessa kategorier avgör hur de ska kasseras eller återvinnas.
 • Det finns restriktioner för användningen av animaliska biprodukter och därav framställda produkter. Exempelvis får de inte användas som foder till djur eller odlad fisk av samma art.
 • Import av båda produkterna måste överensstämma med EU:s normer.
 • Det råder förbud mot export av båda produkterna för förbränning eller deponi, eller export till länder som inte är medlemmar i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för användning i en anläggning för biogas eller kompostering.

Ändringar av förordning (EG) nr 1069/2009

År 2013 ändrades lagstiftningen så att Mayotte, ett nytt yttersta randområde till EU, fick fram till den 1 januari 2021 på sig att uppfylla bestämmelserna i lagstiftningen.

Vissa av de definitioner som används i förordningen (t.ex. ”transitering” och ”behörig myndighet”) anpassas till dem som används i förordning (EU) 2017/625 (”förordningen om offentlig kontroll”), som fastställer reglerna för kontroller som utförs längs med livsmedelskedjan. Förordning (EU) 2017/625 säkerställer också att animaliska biprodukter och därav framställda produkter, som tidigare inte omfattades av EU:s lagstiftning om offentlig kontroll, nu omfattas av dess tillämpningsområde.

Genom förordning (EU) 2019/1009 om fastställande av EU-regler för gödselprodukter, ändras förordning (EG) nr 1069/2009 så att framställda produkter som inte längre medför betydande risker för djurhälsan kan röra sig fritt på EU-marknaden som gödselprodukter.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 4 mars 2011. De ändringar som infördes genom ändringsförordning (EU) 2019/1009 tillämpas sedan den 15 juli 2019.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Animaliska biprodukter: hela kroppar eller delar av kroppar från djur som inte är avsedda att användas som livsmedel.
Därav framställda produkter: produkter som framställts genom behandling av animaliska biprodukter.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1069/2009 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 19.03.2020

Top