Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Bekämpningsmedelssäkerhet på EU-marknaden

Go to the summaries’ table of contents

Bekämpningsmedelssäkerhet på EU-marknaden

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1107/2009 – utsläppande av växtskyddsmedel på EU-marknaden

SAMMANFATTNING

EU lägger stor vikt vid att skydda människors och djurs hälsa och miljön. Standardiserade regler för försäljning av växtskyddsmedel bidrar till att man kan uppnå detta skydd, säkerställer en väl fungerande inre marknad och förbättrar jordbruksproduktionen.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs regler för tillstånd för försäljning, användning och kontroll av växtskyddsmedel inom EU. Man erkänner försiktighetsprincipen som EU-länderna kan tillämpa om det råder vetenskaplig osäkerhet om vilka risker ett växtskyddsmedel kan innebära för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

VIKTIGA PUNKTER

Lagstiftningen gäller produkter som används för att skydda eller bevara växter, påverka deras tillväxt eller förstöra och hålla tillbaka oönskade växter.

För att ett godkännande ska kunna ske får ett verksamt ämne (kemiskt ämne, växtextrakt eller mikroorganism som verkar mot skadedjur eller på växter) inte ha några skadliga effekter på människors hälsa, inklusive på känsliga befolkningsgrupper, eller några oacceptabla effekter på miljön.

Växtskyddsmedel måste vara effektiva, får inte ha några omedelbara eller fördröjda skadliga hälsoeffekter på människor, inga oacceptabla effekter på växter eller miljön och får inte orsaka onödigt lidande eller onödig smärta hos ryggradsdjur.

Den behöriga nationella myndigheten i respektive EU-land kan bifoga kriterier och begränsningar, såsom minsta renhetsgrad, typ av preparat och användningssätt och användningsvillkor, när den godkänner ett bekämpningsmedel*.

Myndighetens första godkännande gäller för en period på högst 10 år. Ett godkännande av en begäran om förnyelse får gälla i högst 15 år.

Ansökan om godkännande av ett verksamt ämne, tillsammans med nödvändig vetenskaplig information, ska lämnas till de nationella myndigheterna. Myndigheterna har sedan högst 12 månader på sig att pröva ansökan.

Innehavare av ett godkännande i ett EU-land kan använda förfarandet för ömsesidigt erkännande för att begära godkännande av användning i ett annat EU-land.

VIKTIGA BEGREPP

* Bekämpningsmedel: något som förhindrar, förstör eller kontrollerar en skadegörare eller sjukdom, eller skyddar växter eller växtprodukter under produktion, lagring och transport. Bekämpningsmedel är ett vidare begrepp än växtskyddsmedel eftersom bekämpningsmedel även används för annat än växter/grödor som biocider.

BAKGRUND

Se mer information om

bekämpningsmedel på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1–50)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1107/2009 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 av den 1 mars 2013 om uppgiftskrav för verksamma ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 93, 3.4.2013, s. 1–84). Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 av den 1 mars 2013 om uppgiftskrav för växtskyddsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 93, 3.4.2013, s. 85–152). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 26.11.2015

Top