EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Främjande av jämställdhet i utvecklingssamarbetet

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Främjande av jämställdhet i utvecklingssamarbetet

EU strävar efter att fullfölja sin politik för jämställdhet i utvecklingssamarbetet. Syftet är att förstärka och förtydliga främjandet av jämställdhet, och ge ekonomiskt stöd till denna process. Den förordning som beskrivs nedan har från och med den 1 januari 2007 ersatts av förordningen om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 806/2004 av den 21 april 2004 om främjande av jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet.

SAMMANFATTNING

Den rättsliga grunden till förordningen finns i artikel 179 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG). Den ger rådet befogenhet att besluta om nödvändiga åtgärder för att bekämpa fattigdomen i utvecklingsländerna, främja en hållbar utveckling i dessa länder och se till att de integreras i världsekonomin.

En mycket stor del av världens fattiga är kvinnor. Att främja jämställdhet i alla åldrar, förbättra kvinnornas villkor och stödja ett ökat medinflytande för kvinnor, i synnerhet genom utbildning, är därför avgörande för att minska fattigdomen i utvecklingsländerna.

Det har visat sig nödvändigt att anta en ny förordning som ska ersätta förordning (EG) nr 2836/98 (es de en fr) för att förstärka de insatser som gjorts och tydliggöra hur jämställdhet ska främjas i utvecklingssamarbetet.

Mål

Enligt förordningen ska jämställdhetsperspektivet integreras i all viktig utvecklings- och samarbetspolitik. Därtill kommer särskilda åtgärder avsedda att främja kvinnornas medinflytande i ekonomiska, sociala och miljömässiga sammanhang.

I förordningen betonas vidare att jämställdhet mellan könen är en tvärgående fråga inom ramen för EU:s utvecklingsbistånd, och inrättas ett stöd till sådana inhemska offentliga och privata strukturer i utvecklingsländerna som kan ta ansvar och initiativ när det gäller att främja jämställdhet.

Stödberättigad verksamhet

Den verksamhet som kan få stöd ska främja åtgärder rörande tillgång till resurser och tjänster för kvinnor i fråga om utbildning, yrkesutbildning, hälso- och sjukvård, ekonomisk och social verksamhet, sysselsättning och infrastruktur, samt rörande deltagande i politiska beslutsprocesser. Stödet kan också gå till förbättrad utformning och analys av indikatorer, informations- och PR-kampanjer och förstärkning av den institutionella och operativa förmågan hos viktiga aktörer i utvecklingsprocessen.

Vid valet av vilka verksamheter som ges stöd ska man beakta möjligheten att vissa insatser fungerar som en katalysator till stöd för strategin för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i EU:s insatser i stort. Särskild uppmärksamhet ska vidare ägnas åt att förstärka strategiska partnerskap och transnationellt samarbete som intensifierar det regionala samarbetet. Insatser för att främja samverkan med åtgärder inom reproduktiv och sexuell hälsa, fattigdomsrelaterade sjukdomar, hiv/aids-program, åtgärder mot våld, frågor med anknytning till flickors situation och utbildning, vidareutbildning av kvinnor i alla åldrar, äldre människor, miljön, mänskliga rättigheter, konfliktförebyggande åtgärder, demokratisering samt kvinnors deltagande i politiska, ekonomiska och samhälleliga beslutsprocesser ska också beaktas.

Särskild vikt ska läggas vid integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i utbildningen och i de sex prioriterade områdena för gemenskapens utvecklingspolitik.

Finansiellt stöd

Förordningen gäller till och med den 31 december 2006. Finansieringsramen, som omfattar perioden 2004-2006, har fastställts till 9 miljoner euro. Den nya budgetposten ska genomföras på ett sådant sätt att insatserna blir så kostnadseffektiva och får en så varaktig verkan som möjligt. Förvaltningen av de insatser som ges stöd ska följas upp genom ett övervakningssystem där relevanta berörda partner och aktörer ingår.

Genomförande

De insatser som genomförs på grundval av förordningen ska integreras i EU:s övergripande politik för jämställdhet och fattigdomsbekämpning, inom ramen för utvecklingssamarbetet. Det är därför nödvändigt att se till att de samordnas, så att de överensstämmer med och kompletterar övriga stödinstrument som EU förfogar över och andra politiska insatser på nationell, regional och internationell nivå.

I samband med sin årliga rapport till Europaparlamentet och rådet om EU:s utvecklingspolitik kommer kommissionen att lämna information om verksamheter som finansieras under det innevarande året och presentera slutsatser om genomförandet av den ifrågavarande förordningen. Ett år innan förordningen upphör att gälla kommer kommissionen vidare att lägga fram en oberoende utvärderingsrapport för Europaparlamentet och rådet där den redovisar sina slutsatser om genomförandet av förordningen och lägger fram förslag till framtida åtgärder.

Bakgrund

Arbetet för att främja jämställdheten i utvecklingsländerna på internationell nivå inleddes genom deklarationen och handlingsprogrammet från den fjärde internationella kvinnokonferensen i Peking 1995. I FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor ses diskrimineringen av kvinnor som ett hinder för utveckling. Vid FN:s millennietoppmöte år 2000 fördes jämställdhet och kvinnornas medinflytande också upp bland FN:s utvecklingsmål.

På EU-nivå antogs rådets förordning (EG) nr 2836/98 (es de en fr), som upphörde att gälla den 31 december 2003. Syftet med förordningen var att se till att jämställdhetsaspekter genomsyrar alla politikområden och alla insatser inom utvecklingssamarbetet. Ett handlingsprogram (es de en fr) för perioden 2001-2006 har därefter inrättats i syfte att förstärka processen för att integrera jämställdhetsfrågorna i EU:s övergripande ram för samarbete och utveckling.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 806/2004

20 maj 2004

-

EGT L 143, 20.4.2004

Senast ändrat den 03.07.2007

Top