Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Integrationen av Europeiska utvecklingsfonden i den allmänna budgeten

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Integrationen av Europeiska utvecklingsfonden i den allmänna budgeten

Europeiska kommissionen är mycket positiv till en integration av stödet till länderna i Afrika, Västindien och Stilla Havsområdet (AVS) och till de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) inom ramen för Europeiska utvecklingsfonden (EUF) i EU:s allmänna budget. Det väntas leda till en ökad offentlig kontroll av stödet, större insyn och effektivitet samt att stödet blir mer flexibelt och bättre anpassat till rådande förhållanden i områdena.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 8 oktober 2003 -

Vägen mot en fullständig integration av samarbetet med AVS-länderna i EU:s allmänna budget

[KOM(2003) 590 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

I detta meddelande lovordar kommissionen integrationen av stödet till AVS-länderna och ULT inom ramen för Europeiska utvecklingsfonden.

POLITISKA DRIVKRAFTER FÖR EN FÖRÄNDRING

Motverka risken för marginalisering

I och med utvidgningen av EU:s yttre förbindelser, ingåendet av samarbetsavtal med många andra regioner och en ökning av anslagen till det yttre biståndet i budgeten är en separat finansiering snarare en nackdel än en fördel för AVS-länderna.

De samarbetsavtal som ingåtts med många regioner i världen, exempelvis Cotonouavtalet, berör flera frågor av allmänt intresse. Några av dessa är den politiska dialogen, handel och demokratifrågor. En integration av EUF i den allmänna budgeten medför att alla de större geografiskt indelade programmen omfattas av denna, vilket från en teknisk synvinkel skulle leda till bättre samverkanseffekter mellan de geografiska/länderindelade programmen och de tematiskt indelade programmen.

Samarbetsprogrammen med AVS-länderna har bidragit till många erfarenheter och god praxis som kan överföras till samarbetsprogram i andra utvecklingsregioner. Integrationen av EUF kommer att underlätta ett ömsesidigt utbyte inom de olika programmen.

En integration av EUF i budgeten underlättar även samarbetet mellan regionerna i Afrika. På samma sätt kan en större samstämmighet även uppnås när det gäller biståndet till länderna i Västindien i förhållande till Latinamerika och till länder i Stillahavsregionen i förhållande till Asien.

Ökat oberoende

Genom en integration av EUF i budgeten vinner finansieringen av samarbetsprogrammen mellan EU och AVS i oberoende gentemot frivilliga bidrag som utgår från givarnas nationella överväganden, vilket även skulle ge möjlighet till större kontinuitet. För medlemsländerna innebär det att det ekonomiska samarbetet med AVS-länderna verkligen skulle ligga på EU-nivå.

Större förankring

EUF är för närvarande den enda utgiftsposten som inte måste beviljas av Europaparlamentet. En integration av EUF i budgeten sätter stopp för denna avvikelse och stärker samtidigt medborgarnas stöd för EU:s bistånd till tredje land. Samarbetet med AVS-länderna ligger utanför den allmänna budgeten och därmed också utanför en av EU:s viktigaste beslutsprocesser. Den redan påtagliga risken för att AVS-samarbetet marginaliseras i jämförelse med samarbetet med andra, mer ekonomiskt utvecklade regioner förstärks av att det inte har en tydlig plats i unionens politiska samarbete. Den gemensamma parlamentariska AVS-/EU-församlingen skulle dessutom få ett ökat inflytande i Europaparlamentet genom sina ledamöters närvaro.

Större öppenhet

En integration av alla utgifter för bistånd till tredje land i en enhetlig budget möjliggör en helhetssyn på EU:s yttre bistånd och utvecklingspolitik både när det gäller omfattning och geografisk spridning. Medborgare som vill veta hur stor del av EU:s utgifter som går till utvecklingspolitiken behöver i framtiden endast läsa ett dokument.

Förbättrad effektivitet och ändamålsenlighet

En integration av EUF i budgeten väntas leda till större kostnadseffektivitet. En tillnärmning av de ekonomiska och rättsliga bestämmelserna samt av beslutsstrukturerna och biståndet torde medföra en minskning av en del av det dubbelarbete som idag utförs av vissa av aktörerna. Det skulle även medföra att rapporter lättare upprättas, en minskning av de administrativa kostnaderna, särskilt för mottagarländerna, och ett effektivare svar på de utmaningar som utvecklingsländerna står inför. Förvaltningsprinciperna för budgeten kommer dessutom att utjämna utgiftsnivån och leda till att biståndet till AVS-länderna lättare når sitt mål.

FARHÅGOR I SAMBAND MED ATT EUF-MEDLEN INTEGRERAS I BUDGETEN

Kommer ett väl fungerande partnerskap med AVS-länderna att kunna upprätthållas?

Svaret på denna fråga är ja. Kommissionen menar att Europeiska utvecklingsfonden är en historisk följd av, inte en förutsättning för, det speciella samarbetet mellan AVS och EU. Cotonouavtalet är fortfarande hörnstenen i partnerskapet och kommer även i fortsättningen att styra samarbetet mellan AVS-länderna och EU.

Dessutom kommer åtaganden gentemot enskilda AVS-länder även i fortsättningen att ske på grundval av de program som förbereds och antas i samtycke med dem. Varje lands regering kommer att delta i arbetet med den fleråriga, vägledande programplaneringen, förberedelsen av årliga handlingsplaner osv.

Kan integrationen av EUF i budgeten leda till att EU:s ekonomiska bistånd till AVS-länderna äventyras?

EU:s ekonomiska åtaganden gentemot AVS ses över vart femte år, antingen genom en ny EUF eller inom ramen för den allmänna budgeten. De instrument som den nuvarande budgetramen omfattar, och i ännu större utsträckning besluten som styr de ekonomiska ramarna, erbjuder samma garantier.

Bakgrund

För närvarande kommer EU:s bistånd till AVS-länderna i huvudsak från två källor: den allmänna budgeten och Europeiska utvecklingsfonden. Dessa två olika typer av bistånd styrs av mycket olika administrativa bestämmelser och är även strukturerade på olika sätt. Medlen från den allmänna budgeten förvaltas inom de allmänna ekonomiska ramarna, medan medlen från EUF förvaltas i enlighet med de bestämmelser som fastställts i Cotonouavtalet.

Förslaget att integrera EUF i budgeten innebär att alla medel som går till samarbetet mellan EU och AVS-länderna beaktas i utarbetandet av den nya budgeten. Det här är inte något nytt förslag eftersom kommissionen redan hade föreslagit att integrera EUF i gemenskapens allmänna budget 1973 och 1979. Under förhandlingarna om budgetplanen för 2007-2013 tog kommissionen på nytt upp förslaget som återigen avvisades av Europeiska rådet (den 15-16 december 2005). Debatten kommer sannolikt att återupptas i samband med förberedelserna för kommande budgetplan.

Senast ändrat den 28.06.2007

Top