EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

WTO: avtalet om handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter

WTO: avtalet om handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets beslut 94/800/EG om ingående, på EU:s vägnar av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) - frågor rörande varuhandel

Multilaterala förhandlingar i Ururguayrundan (1986-1994) - Avtal om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO)-mer specifikt avtalet om handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter

VILKET SYFTE HAR AVTALET OCH BESLUTET?

VIKTIGA PUNKTER

De grundläggande principerna är principen om nationell behandling och principen om mest gynnad nation. Det innebär att varje medlem i WTO ska behandla andra medlemmars rättssubjekt på ett sätt som inte är mindre förmånligt än hur man behandlar sina egna rättssubjekt. Dessutom ska varje fördel som medges något annat medlemslands rättssubjekt, omedelbart och ovillkorligt medges alla andra medlemsländers rättssubjekt. Detta gäller även om denna behandling skulle vara mer gynnsam än den som medlemmen ifråga ger sina egna rättssubjekt.

ALLMÄNNA REGLER

Normer för tillgång till, omfattning och användning av immateriella rättigheter

 • Avtalet syftar till att garantera att lämpliga normer till skydd för immateriella rättigheter tillämpas i samtliga medlemsländer. Avtalet tar härvidlag intryck från de grundläggande skyldigheter som utarbetats av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) i olika konventioner rörande immateriella rättigheter (Pariskonventionen för skydd för den industriella äganderätten, Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, Romkonventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag och Washingtonfördraget om immateriella rättigheter rörande kretsmönster för halvledarprodukter). Flera nya normer eller strängare normer införs på de områden där de redan gällande konventionerna saknar bestämmelser eller är otillräckliga.
 • Beträffande upphovsrätt ska medlemmarna i WTO följa de grundläggande reglerna i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk. Datorprogram ska åtnjuta skydd som litterära verk.
 • Beträffande hyresrättigheter kan upphovsmän till datorprogram och ljudinspelningar ge tillstånd till eller förbjuda förvärvsmässig uthyrning av sina verk till allmänheten. En motsvarande ensamrätt äger tillämplighet på filmverk.
 • I avtalet specificeras de typer av tecken vilka kan åtnjuta skydd såsom varumärken och de minimirättigheter som tillkommer innehavaren av ett varumärke. Dessutom preciserar avtalet skyldigheterna beträffande
  • bruket av varumärken,
  • skyddets giltighetstid,
  • licensiering och överlåtelse av varumärken.
 • För geografiska ursprungsbeteckningar ska medlemmarna i WTO hindra varje användning av en ursprungsbeteckning som kan vara vilseleda när det gäller varans ursprung liksom sådan användning som utgör otillbörlig konkurrens. Avtalet föreskriver dessutom ett tilläggsskydd för geografiska ursprungsbeteckningar för vin och sprit, även i de fall där det inte finns någon risk att konsumenterna förleds.
 • Mönster skyddas i kraft av avtalet under tio år. Innehavare av ett skyddat mönster har rätt att hindra framställningen, försäljningen och importen av varor vars mönster är en avbildning av det skyddade mönstret.
 • Beträffande patent har medlemmarna i WTO en allmän förpliktelse att följa Pariskonventionen från år 1967. Trips-avtalet föreskriver dessutom att varje uppfinning ska kunna patentskyddas under tjugo år.
  • Vissa uppfinningar får undantas från att patenteras om deras användning är förbjuden för att skydda den allmänna ordningen eller moralen.
  • Andra tillåtna undantag gäller
   • diagnostiska, terapeutiska eller kirurgiska förfaranden för behandling av människor eller djur,
   • växter och djur (förutom mikroorganismer),
   • väsentligen biologiska förfaranden för framställning av växter eller djur (andra än icke-biologiska och mikrobiologiska förfaranden). Medlemmarna ska emellertid tillhandahålla skydd för underarter av växtsorter, antingen genom patent eller genom ett specifikt punktsystem.
 • Världshandelsorganisationens medlemmar ska ordna ett skydd för kretsmönster för halvledarprodukter i enlighet med Washingtonfördraget om rättsligt skydd för kretsmönster för halvledarprodukter. Tripss-avtalet föreskriver ett antal ytterligare regler, i synnerhet beträffande skyddets giltighetstid.
 • Företagshemligheter och tekniskt kunnande som har ett kommersiellt värde skyddas mot förtroendemissbruk och varje handling i strid med god affärssed. Vidare får medlemmarna vidta åtgärder för att förhindra eller beivra konkurrensbegränsande förfaranden i licensavtal.

GENOMFÖRANDE AV AVTALET

Säkerställande av skydd för immateriella rättigheter

 • Medlemmarnas rättsordningar ska innehålla förfaranden för att tillse att immateriella rättigheter respekteras, såväl av utländska rättsinnehavare som av egna rättssubjekt. Dessa förfaranden ska göra det möjligt att vidta effektiva åtgärder mot varje form av intrång i dessa rättigheter. Förfarandena ska vara rättvisa och skäliga, inte vara onödigt komplicerade och kostsamma och inte innehålla några oskäliga tidsfrister. Slutliga administrativa beslut ska kunna överprövas av en rättslig myndighet.
 • Avtalet innehåller klargöranden beträffande bevisning, förbud, skadestånd, interimistiska åtgärder och andra rättsmedel.

Övergångsperiod

Industriländerna förfogar över en övergångsperiod om ett år för att bringa sin lagstiftning och sina förfaranden i överensstämmelse med avtalets bestämmelser. Övergångsperioden förlängdes till fem år för utvecklingsländer och för länder som övergick från en centralstyrd ekonomi till en marknadsekonomi och för de minst utvecklade länderna är övergångsperioden elva år.

Institutionell ram

 • Genom avtalet inrättas ett organ benämnt Trips-rådet. Rådet ska övervaka avtalets fullgörande, kontrollera att medlemmarna fullgör sina skyldigheter och bereda möjlighet till samråd mellan medlemmarna.
 • Lösningen av tvister inom det immaterialrättsliga området regleras av de tvistelösningsförfaranden som utarbetats under Uruguayrundan.

FÖR VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET OCH AVTALET?

 • Beslutet har gällt sedan den 22 december 1994.
 • Avtalet har gällt sedan den 1 januari 1995.

BAKGRUND

Mer information finns här: EU och WTO (Europeiska kommissionen).

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar - vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet - av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986-1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1-2).

Multilaterala förhandlingar i Ururguayrundan (1986–1994) - Avtal om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO).

Senast ändrat 18.04.2017

Top