EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiska försvarsbyrån

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Europeiska försvarsbyrån

Europeiska försvarsbyrån har till uppgift att utveckla EU:s försvarskapacitet för krishantering, främja och stärka det europeiska försvarsmaterielsamarbetet. Försvarsbyrån har även som mål att stärka det europeiska försvarets industriella och tekniska bas, skapa en konkurrenskraftig europeisk försvarsmaterielmarknad och främja forskning.

RÄTTSAKT

Rådets gemensamma åtgärd 2004/551/GUSP av den 12 juli 2004 om inrättande av en europeisk försvarsbyrå.

SAMMANFATTNING

Europeiska försvarsbyråns uppdrag är att bistå rådet och medlemsländerna i deras strävan att ge Europeiska unionen (EU) bättre försvarskapacitet på området krishantering och att stödja den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP).

Alla EU:s medlemsländer, utom Danmark, deltar i försvarsbyrån (i enlighet med artikel 5 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i utarbetandet och genomförandet av beslut och åtgärder från EU:s sida som har anknytning till försvarsfrågor). Byrån har sitt huvudkontor i Bryssel.

Byrån står under rådets myndighet och politiska överinseende. Rådet utfärdar årligen riktlinjer för byråns verksamhet, särskilt med avseende på dess arbetsprogram och byråns finansieringsram. Byrån rapporterar regelbundet till rådet om sin verksamhet.

Verksamhetsområden

Byrån har följande huvuduppgifter:

 • Utveckling av försvarskapaciteter på området krishantering. Byrån fastställer EU:s kommande behov av försvarskapacitet, samordnar genomförandet av den europeiska handlingsplanen för kapaciteter och harmoniseringen av militära behov, föreslår samarbetsaktiviteter på det operativa området och gör uppskattningar av de ekonomiska prioriteringarna;
 • Främjande och förstärkning av europeiskt försvarsmaterielsamarbete. Byrån föreslår nya multilaterala samarbetsprojekt, samordnar pågående program och hanterar specifika program;
 • Stärkande av det europeiska försvarets tekniska och industriella bas och inrättande av en internationellt konkurrenskraftig europeisk försvarsmaterielmarknad. Byrån utvecklar politik och strategier på området i samråd med kommissionen och branschen samt utvecklar och harmoniserar tillämpliga regler och bestämmelser;
 • Ökad effektivitet i det europeiska försvarets forskning och tekniska utveckling. Byrån arbetar tillsammans med kommissionen för att främja och samordna sådan forskningsverksamhet som syftar till att tillgodose framtida behov av försvarskapacitet.

Organisation

Byrån har status som juridisk person. Bland dess organ och personal kan nämnas byråns chef, styrelsen och verkställande direktören.

 • Byråns chef är den höge representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Denne är ansvarig för byråns övergripande organisation och funktion. Han/hon ser också till att de riktlinjer som rådet utfärdar samt styrelsens beslut genomförs av byråns verkställande direktör;
 • Styrelsen är byråns beslutsfattande organ. Den består av en företrädare för varje deltagande medlemsland och en företrädare för kommissionen. Styrelsen håller åtminstone två möten varje år. Den kan även hålla möten i särskilda konstellationer (exempelvis nationella direktörer med ansvar för försvarsforskning eller försvarsmateriel etc.). Byråns chef sammankallar och leder styrelsens möten;
 • Byråns verkställande direktör utnämns av styrelsen på förslag av byråns chef för en period av tre år, vilken kan förlängas med två år. Denne är chef för byråns personal och ansvarig för överinseendet över och samordningen av de funktionella enheterna. Dessutom bistås byråns chef av två ställföreträdare, som utses av byråns styrelse på samma sätt.

Kommissionen är ledamot av styrelsen utan rösträtt och deltar fullt ut i byråns arbete. Kommissionen får även, på EU:s vägnar, delta i byråns projekt och program.

Ad hoc-projekt

Byrån erbjuder medlemsstaterna möjligheten att utarbeta ad hoc-projekt, som alltså handlar om en specifik fråga och där bara de intresserade medlemsstaterna samlas. Dessutom kan styrelsen godkänna att tredje part deltar i ad hoc-projekt. Den upprättar sedan formerna för samarbete mellan byrån och tredje part.

Finansiella bestämmelser

Rådet antar enhälligt de finansiella bestämmelser som ska tillämpas på byråns allmänna budget. Intäkterna består av diverse inkomster och bidrag från de medlemsländer som deltar i byrån.

Styrelsen får på förslag av verkställande direktören eller ett medlemsland besluta att medlemsländerna på avtalsenlig grund får anförtro byrån den administrativa och finansiella förvaltningen av viss verksamhet inom dess ansvarsområde. Styrelsen får även bemyndiga byrån att ingå avtal på vissa medlemsländers vägnar.

Förbindelser med tredjeländer och organisationer

Inom ramen för sitt uppdrag kan byrån upprätta samarbete med tredjeländer. Den kan även samarbeta med internationella organisationer som Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) (EN) (FR) och Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (OCCAR) (EN). Samarbetet med tredjeländer eller organisationer omfattar särskilt:

 • förbindelserna mellan byrån och den tredje parten;
 • bestämmelser för samråd om ämnen som rör byråns arbete;
 • säkerhetsfrågor.

Bakgrund

Europeiska försvarsbyrån inrättades på grundval av artikel 42.3 i fördraget om Europeiska unionen. Dess uppdrag finns uppräknade i artikel 45 i EU-fördraget. Den Europeiska byrån är en hörnsten i den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken inom EU. Den ger en rättslig och institutionell ram för försvarssamarbete mellan medlemsstaterna.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Gemensam åtgärd 2004/551/GUSP

12.7.2004

-

EUT L 245, 17.7.2004.

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Gemensam åtgärd 2008/299/GUSP

7.4.2008

-

EUT L 102, 12.4.2008.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2007/643/GUSP av den 18 september 2007 om de finansiella bestämmelserna för Europeiska försvarsbyrån och om upphandlingsregler och bestämmelser för de finansiella bidragen från Europeiska försvarsbyråns driftsbudget [Europeiska unionens officiella tidning L 269 av den 12 oktober 2007]. I beslutet beskrivs och kompletteras de finansiella bestämmelserna för den gemensamma åtgärden 2004/551/GUSP, bl.a. i syfte att garantera en viss samstämmighet med relevanta europeiska regler. De preciserar byråns bestämmelser för budgeten och genomförandet av denna, samt tidsplanen för de finansiella rapporterna och genomförandet av den årliga revisionen. De allmänna bestämmelserna (tillämpningsområde, förfaranden, påföljder etc.) och genomförandevillkoren för offentliga upphandlingar och för de finansiella bidragen från Europeiska försvarsbyråns driftsbudget förklaras också.

See also

 • Europeiska försvarsbyrån (EN)

Senast ändrat den 11.03.2011

Top