Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs arbetsordning.

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs arbetsordning.

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – arbetsordning

Artikel 303 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – den ekonomiska och sociala kommittén

VILKET SYFTE HAR ARBETSORDNINGEN OCH ARTIKEL 303 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT?

VIKTIGA PUNKTER

Ledamöter

 • I enlighet med artikel 300 i FEUF består EESK av
  • arbetsgivarorganisationer:ledamöter från privat- och statsägda större industriföretag, små och medelstora företag, handelskammare, parti- och detaljhandeln, bank- och försäkringssektorn, transportföretag och jordbrukssektorn (Grupp I),
  • arbetstagare: ledamöter från nationella fackliga organisationer (såväl sektorsövergripande förbund som sektorsförbund) (Grupp II),
  • andra företrädare för civilsamhället: jordbrukar- och konsumentorganisationer, små och medelstora företag, hantverkssektorn, de fria yrkena och icke-statliga organisationer som är verksamma inom områdena socialt skydd och miljöskydd (Grupp III).
 • Kommittéledamöterna föreslås av EU-ländernas regeringar och utses av Europeiska unionens råd, för en tid av fem år. Det högsta antalet tillåtna ledamöter är 350.
 • De tre grupperna väljer var sin ordförande och vice ordförande. Grupperna deltar i förberedelserna, organisationen och samordningen av arbetet inom EESK.

EESK:s roll i lagstiftningsförfarandet

 • Rådfrågning av EESK
  • EESK utarbetar yttranden på begäran av rådet, Europeiska kommissionen eller Europaparlamentet.
  • Den kan också avge yttranden på eget initiativ, upprätta förberedande yttranden och informationsrapporter eller anta resolutioner i alla frågor som rör de uppgifter som ålagts EU.
 • Sektionernas arbete
  • Presidiet utser den sektion som ska vara ansvarig för att förbereda ett yttrande eller en rapport.
  • En föredragande ska, i förekommande fall i samarbete med en eller flera medföredragande och en sakkunnig, studera den remitterade frågan, sammanställa de olika åsikterna och på grundval av detta utarbeta ett utkast till yttrande som överlämnas till sektionen för diskussion och godkännande.

EESK:s arbetsorgan

Presidiet

 • Det består av:
  • en ordförande, två vice ordförande,
  • tre gruppordförande,
  • sex sektionsordföranden,
  • ett varierande antal medlemmar, men som inte får överstiga antalet EU-länder.
 • Ordföranden väljs bland de tre gruppernas medlemmar och vice ordförandena väljs bland de medlemmar som representerar en annan ekonomisk och social intressegrupp än den som ordföranden representerar. Ordföranden och de vice ordförandena väljs för en period på 2,5 år och enligt principen om rotation mellan grupperna.
 • Presidiet har huvudsakligen följande uppgifter:
  • Det fastställer EESK:s organisation och interna arbetsgång och är politiskt ansvarigt för kommitténs allmänna ledning.
  • Det utövar tillsammans med ordföranden för EESK de befogenheter i fråga om budget och finanser som fastställs i EU:s budgetförordning (som styr EU:s budget).
  • Det antar föreskrifter för tillämpningen av arbetsordningen och tolkar arbetsordningen och tillämpningsföreskrifterna för denna.
  • Det undersöker var sjätte månad, på grundval av en för detta syfte framtagen rapport, vilka åtgärder som vidtagits till följd av de yttranden som EESK avgivit.

Ordförandeskapet och ordföranden

 • Ordförandeskapet (dvs. ordföranden och de två vice ordförandena) sammanträder med gruppordförandena för att förbereda presidiets och plenarförsamlingens arbete.
 • Ordföranden, som väljs för 2,5 år,
  • leder EESK:s arbete och involverar fortlöpande de vice ordförandena i den verksamheten,
  • representerar EESK i dess yttre förbindelser,
  • rapporterar till EESK om vilka åtgärder som vidtagits på dess vägnar,
  • presenterar ett arbetsprogram i början på mandatperiod och en resultatöversikt i slutet av mandatperioden.

Facksektionerna

Underkommittéerna

 • För vissa ämnen kan EESK tillsätta tillfälliga underkommittéer och observationsgrupper.
 • Den kan också bjuda in utomstående gästtalare till hearingar.
 • Ordföranden kan tillsätta sakkunniga för att klargöra tekniska frågor som kan uppstå i EESK:s arbete.

Rådgivande kommittéer

 • EESK kan tillsätta rådgivande kommittéer. Dessa består av EESK-ledamöter och företrädare för de delar av det organiserade civila samhället som EESK önskar göra delaktiga i sin verksamhet.

Plenarsessioner

 • EESK sammanträder i plenarförsamlingen i samband med de olika plenarsessionerna under året (nio sessioner per år). EESK:s plenarförsamling antar sina yttranden på grundval av sektionernas yttranden och skickar dem till rådet, kommissionen och parlamentet.
 • En preliminär dagordning fastställs av presidiet på förslag av kommitténs ordförandeskap i samarbete med gruppernas ordförande. Den preliminära dagordningen föreläggs plenarförsamlingen för godkännande vid varje sessions öppnande.
 • I likhet med de yttranden som EESK antagit överlämnas protokollen från kommitténs plenarsessioner till rådet, kommissionen och Europaparlamentet. Yttrandena offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. EESK:s yttranden utgör, oberoende av den rättsliga grunden för rådfrågningen (dvs. oavsett om det rör sig om en obligatorisk eller en icke-obligatorisk rådfrågning av kommittén), en rättslig förutsättning för rådets, kommissionens eller parlamentets slutliga beslut.

Röstningsförfaranden

 • Om inget annat anges antas EESK:s texter och yttranden med kvalificerad majoritet. Omröstning sker i form av öppen omröstning, namnupprop*eller med sluten omröstning.

Dialog mellan EU:s ekonomiska och sociala kommittéer och länder utanför EU

 • Till följd av sin specifika uppgift upprätthåller EESK strukturerade förbindelser med ekonomiska och sociala råd och liknande organ samt med civilsamhällesorganisationer i EU och i länder utanför EU. EESK utser därför delegationer som ska underhålla dessa förbindelser.

Det civila samhället

 • År 2012 antogs ett protokoll om samarbetet mellan kommissionen och EESK för att främja det civila samhällets inblandning i utvecklingen av EU-politik både på nationell nivå och på EU-nivå, och för att utveckla en strukturerad dialog mellan dessa organisationer och EU-institutionerna.

VILKEN PERIOD GÄLLER REGLERNA FÖR?

Reglerna har gällt sedan den 21 september 2010.

BAKGRUND

Mer information finns här:

 • Vårt arbete (Europeiska ekonomiska och sociala kommittén).

VIKTIGA BEGREPP

Namnupprop: när man använder sig av namnupprop anges namnen på de som röstar.

HUVUDDOKUMENT

Kodifierad version av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs arbetsordning – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén antog den 14 juli 2010 den kodifierade versionen av sin arbetsordning (EUT L 324, 9.12.2010, s. 52).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 3 – Unionens rådgivande organ – Avsnitt 1 – Ekonomiska och sociala kommittén – Artikel 303 (f.d. artikel 260 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 178).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Protokoll om samarbete mellan Europeiska kommissionen och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EUT C 102, 5.4.2012, s. 1).

Senast ändrat 01.02.2018

Top