Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:s vaktfunktion för omkostnader: så fungerar Europeiska revisionsrätten

EU:s vaktfunktion för omkostnader: så fungerar Europeiska revisionsrätten

 

SAMMANFATTNING

Europeiska revisionsrätten reviderar Europeiska unionens (EU:s) inkomster och utgifter. Den säkerställer EU:s ansvar gentemot skattebetalarna. I artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt definieras revisionsrättens roll. Revisionsrätten gör upp sin egen arbetsordning, som sedan måste godkännas av rådet.

VILKET SYFTE HAR ARBETSORDNINGEN?

Den styr Europeiska revisionsrättens interna arbete. Arbetsordningen omfattar sådana aspekter som

hur revisionsrätten är organiserad (utnämningar, mandattider, revisionsrättens uppgifter, val av ordförande),

arbetsrutiner (revisionsrättens och avdelningarnas sammanträden; beslut från revisionsrätten, avdelningarna och kommittéerna; revisioner och iordningställande av rapporter, yttranden, iakttagelser och revisionsförklaringar).

VIKTIGA PUNKTER

Sammansättning och struktur

Revisionsrätten är ett kollegium, dvs. ledamöterna är gemensamt ansvariga för beslut och åtgärder som vidtas. Revisionsrätten utgörs av 28 ledamöter – en från varje EU-land. Ledamöternas mandat är på sex år och kan förlängas. För att utses måste ledamöterna tillhöra eller ha tillhört ett externt revisionsorgan i sitt eget EU-land eller vara särskilt kvalificerade för ämbetet. De utför sina uppgifter i revisionsrätten helt självständigt.

Ledamöterna utser en bland sig till ordförande på tre år (ordförandeskapet kan förlängas). Ordförandens uppgifter är bland annat

att sammankalla och leda revisionsrättens sammanträden,

att säkerställa att revisionsrättens beslut genomförs,

att säkerställa att revisionsrättens avdelningar, däribland för protokoll och besök, kommunikation, rättsliga frågor och intern revision, fungerar ordentligt och att revisionsrättens olika verksamheter leds på ett sunt sätt,

att utse ett ombud som företräder revisionsrätten i tvistemål,

att företräda revisionsrätten i dess förbindelser med omvärlden och i dess förbindelser med de andra EU-institutionerna.

Revisionsrätten har en generalsekreterare, som är ansvarig för den dagliga driften av revisionsrättens sekretariat samt för administration, finans och stöd, personal, informationsteknik och översättning.

Revisionsrätten utgörs även av avdelningar och kommittéer. Avdelningarna antar yttranden, särskilda rapporter och särskilda årsrapporter. De gör också i ordning årsrapporterna om EU:s budget och de Europeiska utvecklingsfonderna, som sedan antas av revisionsrätten. Kommittéerna (t.ex. den administrativa kommittén och revisionskommittén) behandlar administrativa ärenden och beslut i frågor om kommunikation och strategi.

Revisionsrättens uppgifter

Revisionsrätten reviderar (granskar) att EU:s och dess organs inkomster och utgifter är lagliga och regelbundna och att EU:s budget har sund ekonomisk styrning. Revisionsrättens roll som EU:s oberoende yttre revisor är att kontrollera att EU-medel redovisas korrekt, framställs och spenderas i enlighet med aktuella regler och förordningar och har inneburit valuta för pengarna.

Revisionerna utförs med syftet att både förbättra den ekonomiska förvaltningen och göra de europeiska medborgarna medvetna om hur de offentliga medlen används.

Revisioner

För dessa gäller följande:

De bygger på dokumentation och genomförs vid behov på plats i de andra EU-institutionerna.

De utförs i lokalerna hos varje organisation som förvaltar inkomster eller utgifter på EU:s vägnar.

De utförs i EU-länderna och i länder världen över, däribland i lokalerna hos varje fysisk eller juridisk person som tar emot betalningar från EU:s budget.

I sin roll som EU:s externa revisor samarbetar revisionsrätten med de nationella myndigheterna och EU:s institutioner. Dessutom kan revisionsrätten begära ut all information som behövs för att den ska kunna utföra sin uppgift från EU:s institutioner och organ, organisationer som tar emot betalningar från EU:s budget eller från nationella revisionsinstitutioner.

Arbetsprogram

Varje år antar revisionsrätten ett arbetsprogram med en förteckning över dess prioriteringsområden när det gäller revisionsuppgifter. Programmet offentliggörs och presenteras för Europaparlamentets budgetkontrollutskott av revisionsrättens ordförande.

Årligt ansvarsfrihetsförfarande

Revisionsrätten har inga dömande befogenheter och därför ingen behörighet att ålägga sanktioner. Efter varje avslutat räkenskapsår gör revisionsrätten upp en årsrapport som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Denna rapport behandlar hur de behöriga myndigheterna förvaltar EU:s budget och de europeiska utvecklingsfonderna. Den är en grundläggande del i Europaparlamentets beslutsfattandeprocess när det gäller att bevilja kommissionen ansvarsfrihet för budgeten.

Revisionsrätten ger också rådet och parlamentet en revisionsförklaring gällande kontonas tillförlitlighet, där det också intygas att budgeten har använts väl och i enlighet med reglerna och förordningarna. Revisionsrätten kan dessutom när som helst lämna in iakttagelser, i synnerhet i form av särskilda rapporter, i vissa frågor och framlägga yttranden eller andra granskningsbaserade uttalanden, på begäran av någon av de andra EU-institutionerna eller på eget initiativ.

Revisionsrätten beslutar vid formella sammanträden, genom majoritetsbeslut, om att anta årsrapporten. Dess sammanträden är inte offentliga, såvida den inte beslutar något annat. Revisionsrätten kan också från fall till fall besluta att anta beslut genom skriftligt förfarande.

Revisionsrätten rapporterar om avvikelser i användningen av EU-medel och hänvisar eventuella fall av misstänkt bedrägeri som den upptäcker vid sina revisioner till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

VILKEN PERIOD GÄLLER ARBETSORDNINGEN FÖR?

Från och med den 1 juni 2010.

BAKGRUND

Revisionsrätten inrättades 1977 och har varit en självständig EU-institution sedan 1992. Den har sitt säte i Luxemburg.

Mer information finns här:

RÄTTSAKT

Arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt

1.6.2010

EUT L 103, 23.4.2010, s. 1–6

Senast ändrat 15.10.2015

Top