EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kommissionens arbetsordning

Kommissionens arbetsordning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Europeiska kommissionen — arbetsordning

VILKET SYFTE HAR ARBETSORDNINGEN?

Enligt artikel 249 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska Europeiska kommissionen anta sin arbetsordning för att säkerställa att både kommissionen och dess avdelningar fullgör sina uppgifter.

VIKTIGA PUNKTER

Arbetsordningen innehåller bestämmelser om kommissionens organisation (kapitel I), om avdelningarnas roll och samarbete (kapitel II) samt om ställföreträdare och verksamhetens kontinuitet (kapitel III).

Kommissionens organisation

  • Kollegialt ansvarKommissionen är ett kollegialt organ. Den arbetar som kollegium. Alla kommissionsledamöter har samma inflytande vid beslutsfattande och har kollegialt ansvar för alla beslut som fattas av kommissionen.
  • Kommissionens ordförandeKommissionens ordförande fastställer de politiska riktlinjerna för kommissionen. Ordföranden företräder kommissionen, beslutar om kommissionens interna organisation och tilldelar ansvarsområden (portföljer) till kommissionens ledamöter. Ansvarsområdena kan ändras under perioden för kommissionens femåriga mandat. Kommissionens generalsekreterare bistår ordföranden för att nå kommissionens mål.
  • Ordföranden utser samtliga vice ordförande, med undantag av den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och kan också upprätta grupper bland kommissionärerna med särskilda mandat.

Fyra olika interna beslutsförfaranden

  • Muntligt förfarande: Kommissionen fattar beslut, som mestadels är av stor politisk eller ekonomisk vikt, vid kommissionens ordinarie eller extra sammanträden.
  • Skriftligt förfarande: Beslut antas om kommissionens ledamöter inte inom den angivna tidsfristen reserverar sig mot eller begär ändringar av ett förslag till akt som förelagts dem.
  • Bemyndigande: Kommissionen tilldelar en eller flera kommissionärer befogenhet att vidta förvaltningsmässiga eller administrativa åtgärder på dess vägnar.
  • Delegering: Kommissionen delegerar befogenheten att besluta om vissa förvaltningsmässiga eller administrativa åtgärder till generaldirektörer och förvaltningschefer.

Kommissionens avdelningar

  • Kommissionens generaldirektorat och därmed likställda avdelningar förbereder och genomför kommissionens arbetsuppgifter. Generaldirektoraten genomför kommissionens politiska prioriteringar och kommissionsordförandens politiska riktlinjer. I princip är generaldirektoraten och därmed likställda avdelningar indelade i direktorat som sedan är indelade i enheter.
  • Nära samarbete och effektiv samordning mellan generaldirektoraten och avdelningarna är väsentligt för att säkerställa att kommissionens arbete blir effektivt. Den avdelning som är ansvarig för att förbereda ett initiativ från kommissionen rådfrågar de andra avdelningar som berörs av det planerade initiativet.

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens arbetsordning (EGT L 308, 8.12.2000, s. 26).

Fortlöpande ändringar av arbetsordningen har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen – Avdelning III: Institutionella bestämmelser – Artikel 17 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 25).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 1 –Institutionerna – Avsnitt 4 – Kommissionen– Artikel 248 (f.d. artikel 217.2 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 157).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen: Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I: Institutionella bestämmelser – Kapitel 1: Institutionerna – Avsnitt 4: Kommissionen – Artikel 249 (f.d. artikel 218.2 och 212 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 157).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen: Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I: Institutionella bestämmelser – Kapitel 1: Institutionerna – Avsnitt 4 – Kommissionen – Artikel 250 (f.d. artikel 219 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 157).

Europeiska rådets beslut 2013/272/EU av den 22 maj 2013 om antalet ledamöter i Europeiska kommissionen (EUT L 165, 18.6.2013, s. 98).

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten (EUT L 58, 4.3.2016, s. 1).

Senast ändrat 03.06.2020

Top