EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiska centralbanken (ECB)

Europeiska centralbanken (ECB)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Protokoll (nr 4) – stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

VILKET SYFTE HAR PROTOKOLL (NR 4) I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT?

I det fastställs stadgan för Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Europeiska centralbanken (ECB).

VIKTIGA PUNKTER

 • ECB är en oberoende EU-institution och euroområdets centralbank. Den utgör kärnan i Eurosystemet, som används för att genomföra monetär politik i euroområdet, och i ECBS.
 • Eurosystemet består av ECB och de nationella centralbankerna i länderna inom euroområdet, medan ECBS består av ECB och de nationella centralbankerna i alla EU-länderna. Eurosystemet och ECBS kommer att finnas till och verka sida vid sida så länge det finns EU-länder som står utanför euroområdet.
 • Det främsta målet för ECB är att upprätthålla prisstabilitet, dvs. skydda eurons värde. Utan att åsidosätta sina främsta mål ska ECB även stödja den allmänna ekonomiska politiken i EU.
 • De grundläggande uppgifterna för ECB är att
  • utforma och genomföra den monetära politiken i euroområdet,
  • genomföra valutatransaktioner,
  • inneha och förvalta de officiella valutareserverna i länderna inom euroområdet,
  • främja väl fungerande betalningssystem.
 • ECB ska samla in statistiska uppgifter för att kunna utföra sina uppgifter, vilket ska göras i samarbete med de nationella centralbankerna. ECB har även ensamrätt att tillåta utgivning av eurosedlar inom EU.
 • Tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna utför ECB också banktillsyn i euroområdet och andra länder som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen. Den tilldelades detta ansvarsområde 2014, för att kunna bidra till säkra och sunda kreditinstitutioner och ett stabilt finansiellt system.
 • ECB:s beslutsfattande organ är ECB-rådet, direktionen och det allmänna rådet. ECB-rådet, det viktigaste beslutsfattande organet, består av direktionsledamöter och cheferna för de nationella centralbankerna i euroområdet. Direktionen ansvarar för genomförandet av monetär politik och den dagliga verksamheten och består av en ordförande, en vice ordförande och fyra andra ledamöter. Det allmänna rådet utför de uppgifter som ECB måste utföra tills alla EU-länder har infört euron. Det består av en ordförande, en vice ordförande och cheferna för alla nationella centralbanker i EU-länderna.
 • Tillsynsnämnden upprättades inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen och utför de uppgifter som rör banktillsyn. Den består av en ordförande, en vice ordförande, fyra ledamöter från ECB och en ledamot från varje nationell tillsynsmyndighet i de länder som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen.
 • ECB inrättades år 1998 och har sitt säte i Frankfurt am Main i Tyskland.

BAKGRUND

 • Europeiska centralbanken är en fullvärdig EU-institution som inrättades den 1 juni 1998. År 2009 beslutades det att den skulle vara en juridisk person (artikel 282.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).
 • Mer information finns på

HUVUDDOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - Protokoll (nr 4) om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (EUT C 202, 7.6.2016, s. 230-250).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Sjätte delen - Institutionella och finansiella bestämmelser - Avdelning I - Institutionella bstämmelser - Kapitel 1 - Institutionerna - Avsnitt 6 - Europeiska centralbanken - Artikel 282 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 167).

Senast ändrat 14.03.2017

Top