Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Europaparlamentets arbetsordning

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Europaparlamentets arbetsordning

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Europaparlamentets arbetsordning

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR ARBETSORDNINGEN?

 • I arbetsordningen fastställs EU:s enda direktvalda institutions interna organisation och arbetssätt. Enligt artikel 232 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har Europaparlamentet befogenhet att anta sin egen arbetsordning.
 • Det 300 sidor långa dokumentet omfattar alla förfaranden som ingår i parlamentets arbete. Det uppdateras regelbundet (senaste version: september 2015).

VIKTIGA PUNKTER

Arbetsordningen omfattar följande aspekter av den parlamentariska verksamheten.

Europaparlamentets ledamöter

Parlamentstjänstemän

Ledamöterna väljer en talman, 14 vice talmän och fem kvestorer genom sluten omröstning för en period av 2,5 år.

 • Talmannen
  • leder parlamentets övergripande arbete och dess olika verksamheter,
  • företräder parlamentet,
  • ser till att arbetsordningen följs och upprätthåller ordningen,
  • öppnar, avbryter och avslutar sammanträdena, leder debatterna och övervakar omröstningarna,
  • avgör huruvida ändringsförslag kan tillåtas, avgör ärenden som rör frågor och avgör huruvida betänkanden överensstämmer med arbetsordningen, och
  • hänvisar ärenden till parlamentsutskotten i enlighet med deras respektive ansvarsområden.
 • De vice talmännen har särskilda ansvarsområden och träder i talmannens ställe när så behövs.
 • Kvestorerna ansvarar för administrativa och ekonomiska frågor som direkt berör ledamöterna.
 • Presidiet består av talmannen och parlamentets 14 vice talmän. Det avgör ekonomiska, organisatoriska och administrativa ärenden som rör parlamentet.
 • Talmanskonferensen består av parlamentets talman och ordförandena i de politiska grupperna (se nedan). Den organiserar parlamentets politiska arbete och fattar beslut om planeringen av lagstiftningsarbetet.
 • Utskottsordförandekonferensen består av ordförandena i alla ständiga och särskilda parlamentsutskott. Den kan utfärda rekommendationer om utskottens arbete och föredragningslistor till plenarsammanträdena.
 • Delegationsordförandekonferensen består av ordförandena för alla parlamentsdelegationer till parlament i andra delar av världen. Den kan utfärda rekommendationer om delegationernas arbete.
 • Ledamöterna bildar politiska grupper utifrån politisk samhörighet. För att bilda en grupp krävs minst 25 ledamöter som valts i minst en fjärdedel av EU-länderna. Grupperna får ekonomiskt och administrativt stöd enligt sin storlek.
 • Vissa ledamöter tillhör inte någon politisk grupp. De får stöd för sin parlamentariska verksamhet.
 • Enskilda ledamöter från olika politiska grupper kan bilda partiöverskridande tvärpolitiska grupper i särskilda frågor, exempelvis i frågor som rör djurskydd eller folkhälsa.

Lagstiftningsförfaranden

 • I ordinarie lagstiftningsförfaranden (första, andra och tredje behandlingen) är parlamentet medlagstiftare med rådet.
 • I samrådsförfaranden lämnar parlamentet ett yttrande över ett förslag till rättsakt.
 • I godkännandeförfaranden måste parlamentet ge sitt godkännande innan en rättsakt antas.

I samband med dessa lagstiftningsförfaranden ägnar parlamentet särskild uppmärksamhet åt frågor som rör de grundläggande rättigheterna, den rättsliga grunden, delegering av lagstiftningsbefogenhet, ekonomisk förenlighet och respekten för subsidiaritetsprincipen.

Initiativförfaranden

Förbindelser med andra EU-institutioner och EU-organ

Parlamentsfrågor

 • Ledamöterna får ställa skriftliga frågor till Europeiska rådets ordförande, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. De kan även ställa muntliga frågor, som åtföljs av en debatt, till rådet eller kommissionen.

Förbindelser med nationella parlament

Parlamentets sessioner

Utskott

 • Ständiga utskott utarbetar parlamentets beslut på plenumnivå genom att lämna in rapporter och andra handlingar inom sitt särskilda kompetensområde.
 • Särskilda utskott kan inrättas för en viss period och ett visst ämnesområde.
 • Undersökningskommittéer kan tillsättas för att utreda påstådda överträdelser av unionsrätten eller eventuella administrativa missförhållanden.

Interparlamentariska delegationer

Framställningar

RÄTTSAKT

Europaparlamentets arbetsordning

Senast ändrat 21.03.2016

Top