EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ramprogram för konkurrenskraft och innovation (CIP) (2007–2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Att föra de europeiska små och medelstora företagens entreprenörskap framåt – Cosmeprogrammet' for an updated information about the subject.

Ramprogram för konkurrenskraft och innovation (CIP) (2007–2013)

Enligt Lissabonstrategin stöder ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) åtgärder för att främja konkurrenskraft och innovation i Europeiska unionen (EU) under 2007–2013, särskilt inom informationsteknik, miljövänlig teknik och förnybar energi.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut (EG) nr 1639/2006 av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (CIP) (2007–2013) [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) utgör en enhetlig ram för att öka EU:s konkurrensförmåga * och innovationspotential *. Åtgärderna i ramprogrammet stödjer kunskapssamhällets utveckling och den hållbara utvecklingen på grundval av en balanserad ekonomisk tillväxt.

Ramprogrammet omfattar särskilda stödprogram, nya åtgärder och samverkan med andra program. Det uppfyller därigenom den förnyade Lissabonstrategins krav på att gemenskapens insatser ska vara enklare, tydligare och mer målinriktade.

Särskilda program

Ramprogrammet CIP omfattar tre särskilda program som ger ramprogrammets olika mål tillräckligt utrymme. De små och medelstora företagens intressen och miljöinnovation utgör övergripande prioriteringar som tas tillvara i alla ramprogrammets delar.

  • Inom programmet för entreprenörskap och innovation samlas åtgärderna för främjande av företagaranda, industriell konkurrenskraft och innovation. Det här programmet inriktas särskilt på små och medelstora företag *, såväl spetsteknologiska snabbväxare som mikroföretag och familjeföretag, vilka ju utgör flertalet av de europeiska företagen. De små och medelstora företagens tillgång till finansiering och investeringar i start- och tillväxtfaserna underlättas. Vidare får företagen lättare tillgång till information och rådgivning om den inre marknadens funktion och möjligheter samt om den gemenskapslagstiftning som gäller och som är på gång så att de kan förbereda sig på den med så låga kostnader som möjligt. I det här sammanhanget har Enterprise Europe Network (DE) (EN) (FR) en viktig uppgift. Enligt programmet ska dessutom medlemsstaterna utbyta bra lösningar för att skapa ett mer företagarvänligt och innovativt klimat. Stöd ges också till främjande av miljöinnovation * så att miljöteknikens potential kan förverkligas till fullo.
  • Målet för IKT-stödprogrammet är att främja utbredning och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT), som är en förutsättning för kunskapsekonomin. Utbredningen av IKT i den privata och den offentliga sektorn bidrar till ökad innovation och konkurrenskraft i EU. Programmet ingår i den digitala agendan för Europa och utgör fortsättningen på programmen E-TEN, E-Innehåll och Modinis.
  • Programmet Intelligent energi – Europa (EN) bidrar till att skynda på genomförandet av målen för förnybar energi. Stöd ges till ökad energieffektivitet, användning av nya och förnybara energikällor, större marknadspenetration för sådana energikällor, diversifiering av energi- och bränsleförsörjningen, ökad andel förnybar energi (EU:s mål är att den förnybara energins andel av bruttoenergiförbrukningen ska överstiga 12 % år 2010) och minskad total energiförbrukning. Transportsektorn uppmärksammas särskilt. Programmet utgör en fortsättning av programmet ”Intelligent energi – Europa (2003-2006)” som löpte ut den 31 december 2006.

Genomförande

Genomförandet av CIP grundas på flera instrument (finansiering, nätverk, utvärdering osv.) som ska kunna användas för alla de särskilda programmen. Med denna gemensamma verktygslåda blir ramprogrammet mer lättanvänt för mottagarna. Ramprogrammet CIP kommer att bygga vidare på beprövade insatser men också innehålla nya inslag.

Flera av gemenskapens finansieringsinstrument bidrar till att ge stöd till näringslivet. Instrumentet för innovativa små och medelstora företag med hög tillväxt (GIF) bidrar till etablerings- och startkapital för små och medelstora företag, och som en nyhet i och med ramprogrammet även till expansionskapital. Garantiinstrumentet för små och medelstora företag (SMEG) bidrar till kreditfinansiering (lån eller leasing), mikrokredit och egenkapital eller sekundärt egenkapital. Det här instrumentet innehåller också en ny del för värdepapperisering av banklån, som gör det möjligt att uppbåda mer kapital för kreditfinansiering av små och medelstora företag.

Inom ramprogrammet CIP uppmuntras och utvecklas tjänster till stöd för företag och innovation. De ska sprida information till företagen om gemenskapens politiska insatser, lagstiftning och program, särskilt när det gäller den inre marknaden och ramprogrammen för forskning. De ska också sprida information till företagen om överföring av innovationer, teknik och know-how. Dessutom ska de vidarebefordra företagens synpunkter som underlag för utvärderingar och utformning av nya politiska insatser.

Genom en ny åtgärd främjas samarbete mellan nationella och regionala innovationsprogram för näringslivet. På så sätt får näringslivet ytterligare möjligheter att utnyttja idéer, kunnande och affärsmöjligheter från andra europeiska regioner.

Ramprogrammet CIP stöder dessutom pilotprojekt för kommersiell exploatering. Målet är att stödja marknadsföring och ekonomiskt utnyttjande av innovativa produkter eller miljöinnovation som redan demonstrerats tekniskt men ännu inte utnyttjats kommersiellt i någon större utsträckning. Projekten drivs i form av offentlig-privata partnerskap.

Exekutiva byrån för intelligent energi ansvarar för genomförandet av åtgärderna för programmet ”Intelligent energi - Europa” och åtgärderna för programmet ”entreprenörskap och innovation”.

För att kunskap och idéer ska kunna utbytas på bästa sätt ska gemenskapspolitiken utvecklas strategiskt med hjälp av den öppna samordningsmetoden och kompletteras med vänortsverksamhet för att hjälpa medlemsstaterna och regionerna att utnyttja bra lösningar.

Överensstämmelse med andra av gemenskapens insatser

Ramprogrammet CIP samverkar med andra större gemenskapsinitiativ. De olika åtgärderna genomförs parallellt och ska komplettera varandra. Ramprogrammet bidrar på så sätt till gemenskapens mål för forskning, sammanhållning, miljö och utbildning.

Ramprogrammet CIP underlättar tillgång till finansiering för företag som sysslar med innovation, forskning och utveckling. Det underlättar också för företag att delta i det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling.

Budget

Ramprogrammet ska löpa i sju år från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2013. Dess budget är 3,621 miljarder euro för hela löptiden.

Enligt den preliminära fördelningen ska 60 % av den totala budgeten (2,17 miljarder euro) gå till programmet för entreprenörskap och innovation. En femtedel av det anslaget (430 miljoner euro) går till miljöinnovation. Vidare ska 20 % av den totala budgeten gå till IKT-stödprogrammet och de återstående 20 % (730 miljoner euro) till programmet Intelligent energi – Europa.

Kostnader som berättigar till bidrag från flera finansieringsinstrument får dock inte finansieras dubbelt.

Uppföljning och utvärdering

Kommissionen ska löpande övervaka genomförandet av ramprogrammet och dess särskilda program. Den ska ta fram en årlig rapport, där den undersöker de verksamheter som fått stöd med avseende på deras finansiella genomförande, resultat och, om möjligt, konsekvenser.

Ramprogrammet och dess särskilda program ska bli föremål för halvtids- och slututvärderingar. I dessa ska man bl.a. undersöka programmens relevans, enhetlighet och synergieffekter, genomslagskraft, effektivitet och hållbarhet. I slututvärderingen ska man dessutom undersöka i vilken utsträckning som målen för ramprogrammet i sin helhet samt för vart och ett av dess särskilda program har uppfyllts.

Bakgrund

Lissabonprocessens mål är att göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, och det har naturligtvis gjort konkurrenskraften till en av de viktigaste politiska frågorna i EU. Kommissionen föreslår ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation för att öka enhetligheten mellan gemenskapens olika satsningar på konkurrenskraft i linje med den förnyade Lissabonstrategin.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Små och medelstora företag: företag med mindre än 250 anställda och en omsättning eller balansomslutning på högst 50 miljoner euro respektive 43 miljoner euro (rekommendation 2003/361/EG).
  • Konkurrenskraft: företagens förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar, utnyttja sin innovationspotential och utveckla produkter av hög kvalitet.
  • Innovation: förnyelse och utvidgning av utbudet av varor och tjänster, införande av nya metoder för design, konstruktion, tillverkning, leverans och distribution, förändring av ledningen, arbetsorganisationen och arbetstagarnas kompetens.
  • Miljöinnovation: innovation som går ut på att bidra till en miljövänlig, hållbar utveckling genom minskad miljöpåverkan eller effektivare och mer ansvarsfull användning av naturresurser, särskilt energi.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 1639/2006/EG

29.11.2006

-

EUT L 310, 9.11.2006

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 670/2012

1.8.2012

-

EUT L 204, 31.7.2012

Ändringar och fortlöpande korrigeringar av beslut 1639/2006/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) [COM(2011) 834 final – Ej offentliggjort i EUT]. Medbeslutandeförfarande (2011/0394/COD)

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén ”Utvärderingar av ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation” [COM(2013) 2 final – Ej offentliggjord i EUT].

See also

Senast ändrat den 01.02.2013

Top