EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ökad tillgång till upphovsrättsligt material – anonyma verk

Ökad tillgång till upphovsrättsligt material – anonyma verk

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2012/28/EU – viss tillåten användning av anonyma verk

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det syftar till att främja digitalisering av och laglig tillgång online inom EU till anonyma verk* som ingår i samlingarna vid bibliotek, utbildningsanstalter, museer, arkiv, institutioner för audiovisuellt kulturarv samt radio- och televisionsföretag i allmänhetens tjänst.

Dessa organisationer har ett uppdrag i allmänhetens intresse att

 • bevara,
 • restaurera,
 • mångfaldiga, och
 • tillhandahålla tillgång online till sina samlingar för kultur- och utbildningsändamål.

När dessa organisationer har utfört en omsorgsfull efterforskning* tillåts de använda anonyma verk för dessa ändamål.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Direktivet gäller verk som är skyddade av upphovsrätten vilka först utgavs i ett EU-land eller, om de inte har utgivits, först utsändes (visades på tv eller online, dvs. visuella medier snarare än skrivna medier) i ett EU-land.

Direktivet gäller flera kategorier av verk såsom

 • utgivna böcker, tidningar, magasin eller andra skrifter,
 • verk som är inbäddade eller införlivade i ovanstående kategorier,
 • filmverk eller audiovisuella verk och fonogram.

Ett verks status som anonymt

 • De organisationer som omfattas av direktivet måste se till att en omsorgsfull efterforskning av rättsinnehavare genomförs i ärligt uppsåt genom att använda de källor som är lämpliga för att kontrollera verkets status som anonymt.
 • Enligt direktivet måste EU-länderna fastställa de källor som är lämpliga och inkludera en förteckning över källor som åtminstone bör användas när en omsorgsfull efterforskning genomförs.
 • Material som anses vara anonymt i ett EU-land har samma status i alla andra EU-länder.
 • I händelse av att rättsinnehavaren av ett verk som anses vara anonymt träder fram föreskriver direktivet möjligheten för rättsinnehavaren att avsluta verkets status som anonymt och erhålla en rimlig kompensation.

Databas

En enda databas kommer att inrättas för hela EU som är tillgänglig online och innehåller information om anonyma verk, däribland

 • resultat av sökningar efter rättsinnehavare,
 • organisationers användning av anonyma verk,
 • eventuella ändringar i statusen som anonymt verk för verk som används.

Detta säkerställer att både de organisationer som utför sökningarna och rättsinnehavarna kan hitta information om identifiering och användning av anonyma verk.

Tillåten användning

Organisationer som omfattas av direktivet får endast använda anonyma verk för att uppnå syften som rör deras uppdrag i allmänhetens intresse för att

 • göra anonyma verk tillgängliga för allmänheten,
 • mångfaldiga anonyma verk för digitalisering, tillgängliggörande, indexering, katalogisering, bevarande eller restaurering.

Organisationernas användning av verk får generera intäkter, vilka uteslutande får användas för att täcka organisationernas kostnader för att digitalisera anonyma verk och för att göra dem tillgängliga för allmänheten.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har gällt sedan den 29 oktober 2014 och trädde i kraft i EU-länderna samma dag.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

Anonyma verk: verk såsom böcker, artiklar i tidningar och magasin samt filmer som fortfarande skyddas av upphovsrätt, men vars upphovsmän eller andra rättsinnehavare inte är kända eller inte kan lokaliseras eller kontaktas för att erhålla upphovsrättsliga tillstånd.
Omsorgsfull efterforskning: grundlig sökning som syftar till att identifiera och/eller lokalisera upphovsmannen till upphovsrättsligt material eller andra rättsinnehavare.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk (EUT L 299, 27.10.2012, s. 5).

Se den konsoliderade versionen.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (kodifiering) (EUT L 154, 16.6.2017, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 386/2012 av den 19 april 2012 om tilldelning till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) av uppgifter i samband med säkerställande av skydd för immateriella rättigheter, inbegripet sammanförande av företrädare för offentlig och privat sektor i ett europeiskt observatorium avseende intrång i immateriella rättigheter (EUT L 129, 16.5.2012, s. 1).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 14.06.2018

Top