EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Blankning av värdepapper

Blankning av värdepapper

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Dess syfte är att reglera vissa aspekter av blankning* och kredidswappar (CDS)* i Europeiska unionen (EU).

VIKTIGA PUNKTER

I tider av finansiell instabilitet riskerar vissa finansiella transaktioner som blankning, ”naken blankning”* och kreditswappar att förvärra en nedåtgående prisspiral för aktier, särskilt i banker, vilket skulle hota deras bärkraft och innebära en risk för hela banksystemet.

En sådan instabilitet på de finansiella marknaderna kan spilla över till realekonomin.

I denna förordning fastställs strikta regler för blankning och vissa aspekter av kreditswappar, i proportion till de risker de är förknippade med, som inbegriper

  • åtgärder för att förebygga ”naken” blankning av aktier och lån som utfärdats av regeringar (så kallade ”statspapper”),
  • ett förbud mot ”nakna” CDS-transaktioner (inklusive statspapper).

Krav på offentliggörande – finansiella institutioner måste anmäla vissa blankningstransaktioner till bankmyndigheterna. Större transaktioner, som överstiger ett visst tröskelvärde, måste offentliggöras på marknaden.

Under perioder av exceptionell finansiell instabilitet får de behöriga myndigheterna i alla EU-länder införa tidsbegränsade restriktioner för blankning om priset på de berörda värdepapperna faller avsevärt.

Ett föreslaget upphävande måste anmälas till andra nationella myndigheter och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, som sedan måste avge ett yttrande om det.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 november 2012.

* VIKTIGA BEGREPP

Blankning: en transaktion där en finansiell institution säljer en finansiell produkt som den har lånat, med målet att köpa tillbaka den senare. Institutionen hoppas då att priset på produkten under tiden har gått ner så att man kan betala mindre än det pris man fick när man sålde den.

Kreditswappar (CDS): oreglerade derivat med hög risk.

Naken blankning: anses mer riskabel än vanlig blankning, och innebär att säljaren inte ens har lånat den finansiella produkten till att börja med.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (EUT L 86, 24.3.2012, s. 1–24).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 236/2012 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1033 av den 23 juni 2016 om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler (EUT L 175, 30.6.2016, s. 1–7).

Senast ändrat 04.11.2016

Top