EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiska fiskerikontrollbyrån

This summary has been archived and will not be updated. See 'Europeiska fiskerikontrollbyrån' for an updated information about the subject.

Europeiska fiskerikontrollbyrån

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen inrättas EFCA, Europeiska fiskerikontrollbyrån, som före 2012 hette Gemenskapens kontrollorgan för fiske.

EFCA syftar till att

 • organisera den operativa samordningen av fiskerikontroll och fiskeriinspektion i EU-länderna,
 • hjälpa dem att tillämpa bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken.

VIKTIGA PUNKTER

EFCA:s uppdrag och uppgifter är följande:

 • Att samordna
 • Att bistå EU-länderna
  • i rapporteringen till kommissionen och andra berörda parter av information om fiskeverksamhet samt kontroll- och inspektionsverksamhet,
  • i fullgörandet av deras uppgifter och skyldigheter enligt den gemensamma fiskeripolitiken.
 • Att bistå EU-länderna och kommissionen
  • med harmoniseringen av tillämpningen av den gemensamma fiskeripolitiken i hela EU,
  • i deras förbindelser med länder utanför EU gällande fiskeavtal.
 • Att bidra till
  • forskningen om och utvecklingen av kontroll- och inspektionstekniker,
  • utbildningen av inspektörer och utbytet av erfarenheter mellan EU-länderna.

Organisation

EFCA, som har sitt säte i Vigo i Spanien, består av

 • en verkställande direktör som utses för fem år,
 • en rådgivande nämnd som bistår den verkställande direktören,
 • en styrelse (som består av en företrädare från varje EU-land och sex företrädare för kommissionen), som bland annat utser den verkställande direktören.

Styrelsen beställer även en oberoende extern utvärdering av EFCA:s effektivitet vart femte år.

Operativ samordning

EFCA samordnar aktiviteter både på land och i EU:s och internationella vatten. Detta görs med hjälp av planer för gemensamt utnyttjande, som utarbetas av EFCA efter samråd med EU-länderna.

Den verkställande direktören skickar utkastet till planen för gemensamt utnyttjande till det berörda EU-landet och kommissionen. Om det inte inkommit någon invändning mot planen inom 15 arbetsdagar (i sådant fall skickas planen till kommissionen för att få de nödvändiga ändringarna), antas planen.

På grundval av planerna för gemensamt utnyttjande

 • tillämpas kontroll- och inspektionsreferenspunkter och förfaranden,
 • organiseras utnyttjandet av nationella medel,
 • fastställs på vilka villkor ett EU-land får komma in på ett annat EU-lands vatten.

Varje år utvärderas varje enskild plans effektivitet.

EFCA:s samordningscentral tillhandahåller övervakning och kommunikationsverktyg.

Ytterligare viktiga punkter

 • EFCA kan förvärva, hyra eller befrakta den utrustning som krävs för att genomföra planerna för gemensamt utnyttjande samt kontroll- och inspektionsprogram.
 • Utöver den personal som tillhandahålls av EU-länderna för kontroll- och inspektionsprogram kan kontrollorganets personal utses som EU-inspektörer på internationella vatten.
 • EFCA kan inrätta en krisenhet för att samla in och bedöma information och identifiera alternativ för att stödja den gemensamma fiskeripolitiken om den utsätts för en allvarlig risk som inte kan förebyggas genom befintliga medel.
 • EFCA bidrar till genomförandet av EU:s integrerade havspolitik.
 • EFCA finansieras ur följande tre källor:
  • EU:s budget,
  • ersättning för tjänster som tillhandahålls EU-länderna,
  • intäkter från publikationer, utbildning och andra tjänster som EFCA erbjuder.
 • EFCA deltar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom Horisont 2020 inom områdena havsövervakning och jordobservationsteknik.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 10 juni 2005.

BAKGRUND

Efter reformen av den gemensamma fiskeripolitiken 2002 blev harmoniserade villkor för genomförandet av bestämmelserna en viktig del av politiken. Det ansågs nödvändigt att skapa en permanent struktur för att säkerställa samordningen av inspektions- och kontrollverksamhet inom fiskesektorn. Gemenskapens kontrollorgan för fiske (senare EFCA) var resultatet av detta behov.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1–14)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 768/2005 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 14.01.2016

Top