EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiska fiskerifonden

This summary has been archived and will not be updated. See 'Europeiska havs- och fiskerifonden (2014–2020)' for an updated information about the subject.

Europeiska fiskerifonden

Genom förordningen inrättas en ny Europeisk fiskerifond (EFF) för perioden 2007–2013. Genom fonden införs ett finansiellt stöd för att underlätta tillämpningen av reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) från 2002 och stödja nödvändiga omstruktureringar förknippade med sektorns utveckling.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden. [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Den europeiska fiskerifonden (EFF) ska bidra till att förverkliga målen för den gemensamma fiskeripolitiken, som framför allt består i att säkra bevarandet och det hållbara utnyttjandet av havets resurser. För detta kan ett finansiellt stöd beviljas, som syftar till att:

 • säkerställa kontinuitet i fiskeriverksamheten och ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna,
 • minska trycket på bestånden genom att anpassa kapaciteten i EU:s fiskeflotta till de tillgängliga resurserna,
 • främja hållbar utveckling av inlandsfisket,
 • förstärka en utveckling mot ekonomiskt bärkraftiga företag inom fiskerinäringen och ge en konkurrenskraftigare struktur åt resursutnyttjandet,
 • främja bevarande av och skydd för miljön och havsresurserna,
 • uppmuntra hållbar utveckling och förbättringar av livskvaliteten i områden med verksamhet i fiskerinäringen,
 • främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom fiskerinäringen.

Prioriterade områden

Fem prioriterade områden pekas ut för EFF:

 • Åtgärder som innebär en anpassning av EU:s fiskeflotta Ekonomiskt stöd kan beviljas de fiskare och de ägare av fiskefartyg som berörs av de åtgärder som vidtas för att bekämpa överutnyttjande av resurserna. Stöd kommer också att finnas för skydd av folkhälsan, stöd för tillfällig eller stadigvarande uppläggning av fiskefartyg samt för utbildning, omskolning eller förtidspensionering av fiskare. Vid stadigvarande uppläggning av fiskefartyg kan, i de fall skrotning inte kommer ifråga, en omställning göras till annan verksamhet än fiske eller i syfte att tillskapa konstgjorda rev. EFF kan bidra till en förbättring av arbetsvillkoren, produktkvaliteten, energieffektiviteten och fångstselektiviteten. Fonden kan även tillgripas i samband med motorbyte, engångskompensation till fiskare som har arbetat på fiskefartyg som har varit föremål för definitivt upphörande av fiskeverksamhet, och för bidrag till unga fiskare som för första gången vill köpa ett eget fiskefartyg. Det finansiella stödet får dock aldrig leda till en ökning av fångstkapaciteten eller fartygens motoreffekt.
 • Vattenbruk, inlandsfiske, beredning och saluföring EFF kan bidra till inköp och användande av utrustning och teknik som syftar till att minska vattenbruksproduktionens påverkan på miljön samt förbättra produktkvaliteten och förhållandena när det gäller hygien, folk- eller djurhälsa. Stödet är begränsat till mikroföretag samt små och medelstora företag, och till vissa stora företag som har mindre än 750 anställda eller omsätter mindre än 200 miljoner euro. Mikro- och småföretag prioriteras dock.
 • Gemensamma insatser Vissa gemensamma insatser kan erhålla stöd från EFF på villkor att de bidrar till en hållbar utveckling eller till bevarande av resurser, till en förbättring av de tjänster som erbjuds i fiskehamnarna, till en bättre marknad för fiskeriprodukterna eller till att främja partnerskap mellan forskare och branschfolk inom fiskerinäringen.
 • En hållbar utveckling för fiskeområden EFF stödjer åtgärder och initiativ som är inriktade på en diversifiering och en förbättring av den ekonomiska utvecklingen inom fiskeberoende områden som påverkas av nedgången i fisket.
 • Tekniskt stöd Fonden får finansiera förberedelser, övervakning, tekniskt och administrativt stöd, utvärdering, revision och kontroller som behövs vid genomförandet av denna förordning.

Programplanering

Ett av de främsta målen för EFF är att förenkla tilldelning och förvaltning av medel. För att erhålla ett stöd inom ramen för den europeiska fiskerifonden måste medlemsstaterna lägga fram en strategisk plan och ett operativt program för kommissionen.

De nationella strategiska planerna ska innehålla nationella mål och prioriteringar för genomförandet av GFP. Före den 31 december 2011 ska kommissionen anordna en debatt med medlemsstaterna i syfte att, på grundval av slutsatser från utvärderingar efter halva tiden, bedöma de framsteg som gjorts under genomförandet av de strategiska planerna.

De strategiska planerna tjänar som grund för utarbetandet av de operativa programmen för genomförandet av den politik och de prioriteringar som ska medfinansieras av EFF. Kommissionen godkänner de operativa programmen genom ett beslut efter att ha kontrollerat att de överensstämmer med målen för EFF. Om det är nödvändigt kan kommissionen begära att det operativa programmet ändras.

De operativa programmen genomgår tre olika utvärderingar. Medlemsstaterna är ansvariga för den preliminära utvärderingen och utvärderingen efter halva tiden, medan kommissionen ansvarar för den slutliga utvärderingen. Den del av budgeten som är avsedd för tekniskt stöd får användas för finansieringen av dessa utvärderingar.

Ansvar

I förordningen definieras medlemsstaternas respektive kommissionens ansvar i samband med EFF. Medlemsstaterna är framför allt skyldiga att informera allmänheten, potentiella stödmottagare och mottagare om möjligheterna med EFF på ett sådant sätt att en öppenhet kring stödet från fonden garanteras och EU:s roll belyses.

Budgetram

EFF har en budget på 4 304 miljoner euro för programperioden 2007–2013. Kommissionen föreslår att i genomsnitt 615 miljoner euro anslås per år under den perioden till de medlemsstater som har valt att ta emot stöd inom ramen för EFF (alla medlemsstater utom Luxemburg).

Anslagen fördelas bland medlemsstaterna efter den betydelse som fiskerinäringen har, efter hur många som är sysselsatta inom näringen och de justeringar som bedöms vara nödvändiga för fisket och för kontinuiteten av verksamheterna.

Med undantag av vissa utgifter som verkställs av kommissionen och som täcks till 100 % av EFF ska bidraget från EFF alltid beräknas i förhållande till de totala offentliga utgifterna. Detta varierar beroende på prioriterat område. Högst är bidraget i de mest missgynnade områdena i de nya medlemsstaterna, dvs. de som omfattas av det nya konvergensmålet inom ramen för strukturfonderna. Omfattningen av det offentliga stöd som godkänts för respektive finansierad insats varierar dessutom i enlighet med samma parametrar (se bilaga II till förordningen).

I förordningen definieras reglerna för stödberättigande utgifter (artikel 55), ekonomisk förvaltning, finansiella korrigeringar, budgetåtaganden och återbetalning. Den upprättar även en kommitté för Europeiska fiskerifonden som ska biträda kommissionen i förvaltningen av EFF.

Unionsbidraget får inte vara högre än det offentliga stödet och det maximala stödbeloppet från EFF för varje prioriterat område och mål. Undantag kan emellertid medges på vissa villkor efter skriftlig begäran från en medlemsstat (se artikel 76).

Förvaltning, övervakning och kontroll

Innan en medlemsstat kan ansöka om utbetalning ska den utse

 • en förvaltningsmyndighet för programmet, som väljer ut och följer upp de insatser som finansieras,
 • en attesterande myndighet som kontrollerar att utgifterna uppfyller EU:s regler,
 • en revisionsmyndighet som ska kontrollera att förvaltningsmyndigheten och den attesterande myndigheten fungerar effektivt,
 • en övervakningskommitté, där en företrädare för kommissionen deltar som rådgivare, och som utvärderar de framsteg som görs för att uppnå det operativa programmets mål.

Varje år ska förvaltningsmyndigheterna överlämna en årsrapport till kommissionen, som i sin tur ska lämna sina synpunkter om denna. Kommissionen sammanfattar dessa rapporter i sin årsrapport som överlämnas till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Medlemsstaterna ska före den 31 mars 2017 lägga fram en slutrapport om genomförandet av det operativa programmet.

Bakgrund

EFF är det nya planerings- och genomförandeinstrumentet för fisket inom ramen för EU:s budgetplan för 2007–2013 och ersätter Fonden för fiskets utveckling (FFU).

Liksom för de övriga EU-fonderna innebär inrättandet av EFF en tillämpning av principerna för den nya utvecklingen mot förenkling, insyn, strategisk planering och ett större ansvar för medlemsstaterna när det gäller val av fond och genomförandet av stödverksamheten. EFF är ett av två instrument för utgifter inom ramen för GFP.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1198/2006

4.9.2006

-

EUT L 223, 15.8.2006

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 387/2012

16.5.2012

-

EUT L 129, 16.5.2012

Olika ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 1198/2006 har införlivats i den grundläggande rättsakten.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2008/693/EG av den 13 augusti 2008 om ändring av beslut C(2006) 4332 om fastställande av en årlig vägledande fördelning mellan medlemsstaterna för perioden 1 januari 2007 – 31 december 2013 av gemenskapens åtagandebemyndiganden från Europeiska fiskerifonden [EUT L 229, 28.8.2008].

Senast ändrat den 13.01.2013

Top