EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Användningen av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) överensstämmer med de mål och den gemenskapsstrategi för landsbygdsutveckling som fastställs i denna förordning.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken från juni 2003 till april 2004 betonar landsbygdens utveckling genom införandet av ett enda instrument för finansiering och programmering: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Detta instrument, som inrättas genom förordning (EG) 1290/2005, syftar till att stärka EU:s politik för landsbygdsutveckling och förenkla dess genomförande. Den förbättrar bland annat förvaltningen och kontrollen av den nya politiken för landsbygdsutveckling för perioden 2007-2013.

Mål och allmänna stödregler

I denna förordning fastställs allmänna regler för gemenskapens stöd till landsbygdsutvecklingen, som finansieras av EJFLU. I den här förordningen anges även målen för politiken för landsbygdsutveckling och den allmänna ram som den ska ingå i.

Fonden ska bidra till att förbättra:

 • jord- och skogsbrukssektorernas konkurrenskraft;
 • miljön och landskapet;
 • livskvaliteten på landsbygden och uppmuntra diversifiering av näringslivet där.

EJFLU ska komplettera de nationella, regionala och lokala verksamheter som bidrar till gemenskapens prioriteringar. Kommissionen och medlemsstaterna ska också se till att stöden från fonden överensstämmer med och är förenliga med övrigt EU-stöd.

Strategi

Varje medlemsstat ska sedan utarbeta en nationell strategisk plan i enlighet med de strategiska riktlinjer som har antagits av EU Varje medlemsstat ska därefter skicka in sin nationella strategiska plan till kommissionen innan staten lägger fram sina program för landsbygdsutveckling. Den nationella strategiska planen ska omfatta perioden 1 januari 2007-31 december 2013 och innehålla följande:

 • En utvärdering av situationen på det ekonomiska och sociala området och på miljöområdet samt av utvecklingspotentialen;
 • Strategin för den verksamhet som gemenskapen och medlemsstaten ska genomföra gemensamt, i vilken det visas att de val som gjorts är förenliga med gemenskapens strategiska riktlinjer;
 • Tematiska och geografiska prioriteringar;
 • En förteckning över de landsbygdsutvecklingsprogram, genom vilka den nationella strategiska planen genomförs, samt fördelningen av EJFLU:s medel i de olika programmen;
 • En redogörelse för på vilka sätt en samordning med andra instrument inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, ERUF, ESF, Sammanhållningsfonden, Europeiska fiskerifonden (EFF) samt Europeiska investeringsbanken (EIB) garanteras;
 • Den budget som i tillämpliga fall behövs för att uppnå konvergensmålet *;
 • En beskrivning av hur och med vilka anslag det nationella landsbygdsnätverk ska byggas upp som ska samla organisationer och förvaltningar som är involverade i landsbygdutvecklingen.

De nationella strategiska planerna genomförs med hjälp av program för landsbygdsutveckling som innehåller olika åtgärder som grupperas omkring 4 axlar *.

Axel 1: Att förbättra konkurrenskraften inom jord- och skogsbruket

Stöd för bättre konkurrenskraft inom skogs- och jordbruket skall avse:

 • åtgärder för att främja kunskap och höja den mänskliga potentialen genom:
  • information och yrkesutbildning,
  • starthjälp till unga jordbrukare (personer under 40 år som för första gången etablerar sig som driftsledare) och strukturell anpassning av deras verksamhet,
  • förtidspension för jordbrukare som vill upphöra med sin verksamhet för att kunna överföra sitt företag till andra jordbrukare och för jordbruksarbetare som definitivt vill sluta med all jordbruksverksamhet. Stödmottagarna ska i allmänhet vara minst 55 år gamla, men inte ha uppnått normal pensionsålder i den berörda medlemsstaten,
  • rådgivning till jord- och skogsbrukare och inrättande av stödtjänster för jordbruksförvaltning och avbytarservice. Dessa tjänster ska bidra till utvärdering och förbättring av jordbrukens prestanda;
 • åtgärder för att omstrukturera och utveckla den fysiska potentialen genom att:
  • modernisera jord- och skogsbruken och förbättra deras ekonomiska prestanda, bland annat genom införande av ny teknik,
  • öka förädlingsvärdet för primärproduktionen inom jord- och skogsbruket samt främja investeringar som syftar till att göra bearbetnings- och saluföringssektorerna inom primärproduktionen effektivare och förenkla villkoren för vad som berättigar till investeringsstöd, jämfört med dem som gäller för närvarande,
  • förbättra och utveckla v infrastruktur, i samspel med utveckling och anpassning av jord- och skogsbrukssektorn,
  • Återställa produktionspotentialen inom jordbruket som skadats i samband med naturkatastrofer samt införa erforderliga skyddsåtgärder;
 • åtgärder för att höja kvaliteten på jordbruksproduktionen och jordbruksprodukterna genom att:
  • ge stöd till jordbrukare som vill anpassa sig till de stränga normerna i gemenskapslagstiftningen: stödet ska delvis ersätta de merkostnader eller inkomstförluster som uppstår genom de nya skyldigheterna,
  • uppmuntra jordbrukare att delta i system som främjar livsmedelskvaliteten,
  • stödja producentföreningar för information om och marknadsföring av produkter som omfattas av system för livsmedelskvalitet;
 • övergångsregler planeras för de nya medlemsstaterna när det gäller:
  • stöd till företag som delvis är inriktade på självhushållning och som håller på att omstruktureras,
  • stöd till inrättandet av producentföreningar,
  • stöd till jordbruksföretag som är under omstrukturering, inbegripet diversifiering till icke-jordbruksverksamhet.

Axel 2: Att förbättra miljön och landsbygden

För markanvändning ska stödet bidra till hållbar utveckling och särskilt hjälpa jord- och skogsbrukare att sköta sin mark med metoder som skonar landskap och den naturliga miljön samt skyddar och förbättrar naturresurserna. Främst bör man beakta den biologiska mångfalden, förvaltningen av Natura 2000-områdena, skydd av vatten och mark samt bekämpningen av klimatförändringen. I detta sammanhang omfattar förordningen bland annat stöd för att kompensera för naturliga nackdelar i bergsområden och andra mindre gynnade områden (som fastställts av medlemsstaterna i enlighet med gemensamma, objektiva kriterier) eller utbetalningar för jord- och skogsbrukets miljöåtgärder; dessa täcker endast åtaganden som går utöver de obligatoriska normerna. Stödet omfattar även bidrag till icke-produktiva investeringar som är förbundna med jord- och skogsbrukets miljöåtaganden eller med att uppnå andra miljömål inom jordbruket samt åtgärder som syftar till att förbättra skogsresurser genom ett miljömål (stöd för första beskogning av mark, införande av agri-silvo-pastorala brukningssystem, eller restaurering av skogstillståndet och förebyggande av naturkatastrofer).

Alla mottagare av stöd för förbättring av miljön och landsbygden är skyldiga att inom hela jordbruket uppfylla kraven för förvaltning (på området för folkhälsa, miljöskydd och djurskydd) samt de krav för jordbruk och miljöskydd som anges i förordningen om systemet för enhetlig arealersättning (förordning (EG) nr 73/2009).

Axel 3: Livskvalitet och diversifierad ekonomi på landsbygden

I syfte att diversifiera landsbygdens näringsliv föreskrivs åtgärder för:

 • diversifiering till icke-jordbruksrelaterad verksamhet, stöd till upprättandet och utvecklingen av mikroföretag, främjande av turism samt skydd, utnyttjande och förvaltning av naturarvet i syfte att främja en hållbar ekonomisk utveckling;
 • att förbättra livskvaliteten på landsbygden, vilket bland annat innebär renovering och utveckling av bebyggelser och skydd och utnyttjande av landsbygdens kulturarv;
 • fortbildning av de ekonomiska aktörerna i ovan nämnda branscher;
 • kompetensutveckling och stöd till förberedandet och genomförandet av en lokal utvecklingsstrategi.

Axel 4: Leader

Syftet med stöden under Leaderaxeln ska vara att:

 • genomföra lokala utvecklingsstrategier genom partnerskap från såväl den offentliga som den privata sektorn, kallade ”lokala aktionsgrupper”; dessa strategier som tillämpas på väl avgränsade landsbygdområden ska nå målen för minst en av de tre föregående axlarna;
 • ge de lokala aktionsgrupperna möjlighet att också genomföra interregionala eller transnationella samarbetsprojekt.

Stöd från EJFLU

EUJFLU har en budget på 96 319 miljarder euro (aktuella priser) för perioden 2007-2013, det vill säga 20 % av anslagen för den gemensamma jordbrukspolitiken. På medlemsstaternas initiativ kan fonden finansiera förberedelse, förvaltning, övervakning, bedömning, och kontroll av, samt information om, programmens verksamhet med upp till 4 % av varje programs sammanlagda medel.

Rådet fastställer gemenskapens stöd till landsbygdsutveckling, den årliga fördelningen av detta stöd samt det lägsta belopp som ska anslås till regioner som berättigar till stöd inom ramen för konvergensmålet *. Rådet fattar sitt beslut med kvalificerad majoritet, efter ett förslag från kommissionen, i enlighet med budgetplanen för perioden 2007–2013 och det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet. Medlemsstaterna ska i sin programplanering även ta hänsyn till de belopp som blir tillgängliga genom modulering *. Kommissionen ser dessutom till att de sammanlagda anslagen från EJFLU och andra gemenskapsfonder, som t.ex. Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden, beaktar vissa ekonomiska parametrar.

Inom ramen för kommissionens och medlemsstaternas gemensamma förvaltning ska medlemsstaterna för varje program för landsbygdsutveckling utse en förvaltningsmyndighet, ett utbetalande och ett attesterande organ. Dessutom har de hand om information om och marknadsföring av de samfinansierade åtgärderna. Varje medlemsstat ska dessutom inrätta en övervakningskommitté som ska se till att programmet genomförs effektivt. Dessutom ska förvaltningsmyndigheten skicka en årsrapport om programmets genomförande till kommissionen.

Programmet för landsbygdsutveckling ska bedömas på förhand, efter halva tiden och i efterhand, vilket syftar till att stärka dessa programs genomförandekvalitet och -effektivitet. Syftet med dessa utvärderingar skall vara att ta vara på erfarenheterna från strategierna för landsbygdsutveckling genom att fastställa vilka faktorer som har bidragit till programmens framgångar eller misslyckanden, vilka socioekonomiska effekter programmen har haft samt deras inverkan på gemenskapens prioriteringar.

Bakgrund

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) är med Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) ett av två finansieringsinstrument för den gemensamma jordbrukspolitiken som införs genom förordning (EG) nr 1290/2005. De två fonderna ersätter sedan den 1 januari 2007 EUGJF:s utvecklingssektion och EUGJF:s garantisektion.

EJFLU stöder landsbygdsutveckling, den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare, som gradvis införs sedan 1970-talet och institutionaliseras genom Agenda 2000 år 1997.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Konvergensmål: målet för verksamheten till förmån för de minst utvecklade medlemsstaterna och regionerna enligt den gemenskapslagstiftning som reglerar Europeiska regionala utvecklingsfonden ("ERUF"), Europeiska socialfonden ("ESF") och Sammanhållningsfonden under perioden 1 januari 2007— 31 december 2013.
 • Delvis självförsörjande jordbruksföretag: jordbruksföretag som i första hand producerar för den egna konsumtionen men som också säljer en viss del av sin produktion.
 • Axel: en sammanhållen grupp åtgärder med specifika mål som direkt anknyter till genomförandet av åtgärderna och som bidrar till ett eller flera av de mål som anges i artikel 4.
 • Modulering: det rör sig här om en gradvis mekanism som syftar till att minska direktstöden till jordbrukarna och att överföra motsvarande anslag till sektorn för landsbygdsutveckling.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1698/2005

22.10.2005

-

EUT L 277, 21.10.2005 

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1463/2006

1.1.2007

-

EUT L 277, 9.10.2006

Förordning (EG) nr 1944/2006

29.12.2006

-

EUT L 367, 22.12.2006

Förordning (EG) nr 2012/2006

1.1.2007

-

EUT L 384, 29.12.2006

Förordning (EG) nr 146/2008.

28.2.2008

-

EUT L 46, 21.2.2008.

Förordning (EG) nr 74/2009

3.2.2009

-

EUT L 30, 31.1.2009

Förordning (EG) nr 473/2009

9.6.2009

-

EUT L 144, 9.6.2009

Förordning (EG) nr 1312/2011

21.12.2011

-

EUT L 339, 21.12.2011

Ändringsrättsakterna och de efterföljande rättningarna av förordning (EG) nr 1698/2005 har införlivats med den ursprungliga texten. Den konsoliderade versionen har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Stöd från gemenskapen till landsbygdens utveckling

Kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 av den 27 januari 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling [EUT L 25, 28.1.2011]. I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1698/2005 när det gäller principer och allmänna regler för landsbygdsutvecklingsstöd, särskilda och gemensamma regler för landsbygdsutvecklingsåtgärder samt bestämmelser om stödberättigande och förvaltning.

Kommissionens beslut 2008/168/EG av den 20 februari 2008 om upprättande av organisationsstruktur för det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling [EUT L 56, 29.2.2008].

Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling består av en samordningskommitté, en tematisk arbetsgrupp, en underkommitté för Leader och en expertkommitté för utvärderingen. Dessa organ följer bestämmelserna i detta beslut.

Kommissionens beslut 2006/636/EG av den 12 september 2006 om den årliga fördelningen per medlemsstat av gemenskapens stöd för landsbygdsutveckling under perioden 1 januari 2007 – 31 december 2013 [EUT L 261, 22.9.2006]. I denna rättsakt fastställs den årliga fördelningen per medlemsstat av gemenskapens stöd för landsbygdsutveckling under perioden 2007–2013.

Rådets beslut 2006/493/EG av den 19 juni 2006 om fastställande av beloppet för gemenskapsstödet till landsbygdsutveckling för perioden 1 januari 2007 – 31 december 2013, fördelningen per år och det lägsta belopp som skall koncentreras till regioner som kan komma ifråga för stöd inom ramen för konvergensmålet [EUT L 195, 15.7.2006]. Genom denna rättsakt fastställs beloppen för åtagandebemyndigandena för gemenskapsstödet till landsbygdsutveckling för perioden 2007-2013.

Gemenskapens rättsliga och ekonomiska ramar

Rådets beslut 2006/144/EG av den 20 februari 2006 om gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (programperiod 2007–2013) [EUT L 55, 25.2.2006]. I denna rättsakt fastställs gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen.

Tillämpnings- och övergångsbestämmelser

Kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling [EUT L 368, 23.12.2006]. Genom denna förordning införs tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 när det gäller kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling.

Kommissionens förordning (EG) nr 1320/2006 av den 5 september 2006 om bestämmelser för övergång till det stöd för landsbygdsutveckling som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 [EUT L 243, 6.9.2006]. Genom denna förordning införs särskilda bestämmelser för att underlätta övergången från programplanering för landsbygdsutveckling enligt förordningarna (EG) nr 1257/1999 och (EG) nr 1268/1999 till den programplanering för landsbygdsutveckling som fastställs genom förordning (EG) nr 1698/2005.

See also

Senast ändrat den 05.01.2012

Top