EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ESF: Europeiska socialfonden

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

ESF: Europeiska socialfonden

Denna förordning utgör ett led i den reform av strukturfonderna som gjorts genom Agenda 2000 och avser att omdefiniera Europeiska socialfondens (ESF) ram och politiska prioriteringar för åren 2000-2006, i syfte att stödja den europeiska sysselsättningsstrategin och garantera att de åtgärder som vidtas för att få arbetsmarknaden att fungera bättre och utveckla de mänskliga resurserna.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska socialfonden [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 213 av den 13 augusti 1999].

SAMMANFATTNING

Denna förordning ligger inom den övergripande ram som fastställts genom rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna. Förordningen innehåller särskilda bestämmelser om att ESF ska verka i hela Europeiska unionen för att uppnå de mål 1, mål 2 och mål 3 som införts genom förordningen om allmänna bestämmelser.

Uppdrag

ESF:s uppdrag är att stödja åtgärder för att förebygga och bekämpa arbetslöshet, utveckla de mänskliga resurserna och främja social integrering på arbetsmarknaden i syfte att främja en hög sysselsättning, jämställdhet mellan män och kvinnor, en hållbar utveckling samt ekonomisk och social sammanhållning. Fonden ska särskilt stödja åtgärder som vidtas enligt den europeiska sysselsättningsstrategin och riktlinjerna för sysselsättningen.

Tillämpningsområde

ESF verkar inom ramen för de tre mål som fastställs genom förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna.

I förordningen fastställs fem centrala politikområden för ESF:s verksamhet:

 • Att utveckla en aktiv arbetsmarknadspolitik för att bekämpa och förebygga arbetslöshet, för att förhindra långtidsarbetslöshet för kvinnor och män, för att underlätta långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden och för att stödja yrkesmässig integration av ungdomar och personer som återvänder till arbetsmarknaden efter att ha stått utanför denna en tid.
 • Att främja lika möjligheter för alla att få tillträde till arbetsmarknaden, med särskild hänsyn till personer som hotas av social utslagning.
 • Att främja och förbättra yrkesutbildning, utbildning och rådgivning inom ramen för en politik för livslångt lärande.
 • Att främja en kunnig, välutbildad och flexibel arbetskraft, nyskapande och anpassbara former för arbetets organisation samt företagaranda.
 • Att vidta särskilda åtgärder för att förbättra kvinnornas tillträde till och ställning på arbetsmarknaden (karriärmöjligheter, tillgång till nya arbetstillfällen, företagsbildning etc.).

Mål 3 är avsett för "horisontella" insatser, dvs. inom hela unionens territorium, utanför regioner som är berättigade till mål 1.

ESF har dessutom till uppgift att

 • främja lokala sysselsättningsinitiativ (däribland territoriella sysselsättningspakter),
 • beakta informationssamhällets sociala dimension och sysselsättningsaspekt, och
 • främja jämställdhet mellan män och kvinnor i enlighet med principen att integrera jämställdhetsfrågor i all politik.

Bidragsberättigad verksamhet

Allmänt sett är tre stödformer berättigade till stöd från ESF:

 • Stöd till personer, som bör vara den huvudsakliga stödformen och omfatta områden som utbildning, yrkesutbildning, rådgivning etc.
 • Stöd till strukturer och system för att förbättra åtgärderna för stöd till personer (exempelvis genom att öka deras effektivitet).
 • Kompletterande åtgärder (tillhandahållande av tjänster och utrustning för omhändertagande av anhöriga, främjande av sociopedagogiska kompletterande åtgärder, kampanjer för att skapa medvetenhet och sprida information).

ESF:s insatser ska bygga på prioriteringarna i de nationella handlingsplaner för sysselsättningen som medlemsländerna antagit. De ska också göras mot bakgrund av förhandsbedömningen.

Koncentration

För att göra ESF:s åtgärder effektivare måste stödet ta hänsyn till förhandsbedömningarna och koncentreras till ett begränsat antal områden eller teman, inriktas på de viktigaste behoven och insatserna samt täcka de viktigaste politikområdena.

I förordningen föreskrivs inrättande av ordningar för små bidrag inom ramen för mål 1 och 3, med särskilda bestämmelser för icke-statliga organisationers och lokala partnerskaps tillgång till dem. Det fastställs också att ESF kan finansiera upp till 100 % av de bidragsberättigande kostnaderna för att genomföra dessa ordningar för små bidrag.

Gemenskapsinitiativ, innovativa åtgärder och tekniskt stöd

Enligt bestämmelserna i den allmänna förordningen för strukturfonderna ska ESF bidra till genomförandet av gemenskapsinitiativet för att bekämpa diskriminering och alla slag av bristande jämställdhet på arbetsmarknaden (EQUAL). Hänsyn ska tas till asylsökandes integrering i samhället och yrkeslivet inom ramen för initiativet Equal.

ESF ska finansiera sådana åtgärder som avser förberedelser, uppföljning och utvärdering i medlemsländerna eller på gemenskapsnivå och som är nödvändiga för genomförandet av

 • åtgärder av innovativ karaktär samt pilotprojekt (DE) (EN) (FR) som rör arbetsmarknad, sysselsättning och yrkesutbildning,
 • undersökningar och erfarenhetsutbyte som har multiplikatoreffekt,
 • tekniskt stöd i samband med förberedelser, uppföljning och utvärdering samt kontroll av de åtgärder som finansieras av socialfonden,
 • åtgärder som inom ramen för dialogen mellan arbetsmarknadens parter är inriktade på personal inom företag i två eller flera medlemsländer,
 • information till olika berörda parter, slutliga mottagare och allmänheten.

Övergångsbestämmelser

Den övergångsordning som fastställs i den allmänna förordningen för strukturfonderna är tillämplig på förordningen för ESF.

Översyn

Rådet ska se över förordningen senast den 31 december 2006.

Upphävande

Förordning (EEG) nr 4255/88 upphävs från och med den 1 januari 2000.

See also

Kompletterande upplysningar om reformen av strukturpolitiken finns på webbplatsen för Generaldirektoratet för sysselsättning och socialpolitik (DE) (EN) (FR).

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Förordning (EG) 1784/1999

16.8.1999

-

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 14 juli 2004 om Europeiska socialfonden [KOM(2004) 493 slutlig].

I detta dokument föreslås att förordningen upphävs.

Förslag till rådets förordning av den 14 juli 2004 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden [KOM(2004) 492 slutlig].

Senast ändrat den 14.05.2005

Top