EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbetet

Det interinstitutionella avtal om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning som ingicks mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen den 17 maj 2006 innehåller budgetramen för åren 2007-2013 i syfte att genomföra EU:s budgetdisciplin. Avtalet syftar också till en förbättring av det årliga budgetförfarandet och det interinstitutionella samarbetet i budgetfrågor.

RÄTTSAKT

Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning har ingåtts mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Det handlar om hur Europeiska unionens (EU:s) budget utarbetas och genomförs. Genom detta avtal har de europeiska institutionerna beslutat att organisera sitt samarbete för att förbättra budgetförfarandet och säkerställa en god förvaltning av de europeiska finanserna.

Avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning består av tre delar:

 • del I fastställer budgetramen för perioden 2007-2013, det vill säga de belopp som fastställs för varje politikområde;
 • del II organiserar samarbetet mellan parlamentet, rådet och kommissionen under budgetförfarandet;
 • del III fastställer bestämmelser som syftar till att säkerställa en god förvaltning av EU:s medel.

Budgetram 2007-2013.

Målet med budgetramen är att säkerställa en ordnad utveckling av EU:s utgifter under en given period. Budgetramen fastställer sålunda, för vart och ett av åren från 2007 till 2013, tak för varje utgiftskategori. De europeiska institutionerna åtar sig att utöva sina budgetära befogenheter på ett sådant sätt att taken iakttas.

Tabellen för budgetramen för perioden 2007-2013 finns som bilaga till det interinstitutionella avtalet. Taken har fastställts inom gränserna för EU:s egna medel.

Budgetramen kan också vara föremål för kommissionens tekniska justeringar. Dessa justeringar består till exempel av omvärderingar av taken i förhållande till prisutvecklingen eller budgetens utförandebefogenheter.

Budgetramen kan revideras för att täcka de behov som uppstår i samband med oförutsedda händelser. Kommissionens förslag om en sådan revidering skall läggas fram och antas innan budgetförfarandet inleds för året i fråga eller innan budgetförfarandet inleds för det första år som revideringen avser.

I det interinstitutionella avtalet fastställs även bestämmelserna för utnyttjade av vissa instrument som inte omfattas av budgetramen:

 • reserven för katastrofbistånd: syftet med denna reserv är att snabbt kunna reagera på specifika stödbehov i tredje länder efter händelser som inte kunde förutses när budgeten upprättades. Det årliga belopp som ingår i reserven är 221 miljoner euro för den period som budgetramen gäller;
 • solidaritetsfonden: EU:s solidaritetsfond är avsedd för att ekonomisk hjälp snabbt skall kunna ges till en medlemsstat eller ett kandidatland som drabbas av en större katastrof. Högst 1 miljard euro per år får avsättas för solidaritetsfonden;
 • flexibilitetsmekanismen: flexibilitetsmekanismen, för vilken taket är 200 miljoner euro per år, är avsedd att för ett givet budgetår och upp till det angivna beloppet göra det möjligt att finansiera klart definierade utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera av de andra rubrikerna;
 • europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är avsedd att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av effekterna av större strukturella förändringar i världshandelsmönstren för att underlätta deras återanpassning på arbetsmarknaden. Det årliga belopp som avsätts för fonden är fastställt till 500 miljoner euro.

Det interinstitutionella samarbetet under budgetförfarandet

I det interinstitutionella avtalet fastställs tillvägagångssätten för budgetsamarbetet mellan institutionerna när det gäller:

 • fastställandet av budgetförslaget;
 • klassificeringen av utgifterna;
 • den maximala ökningssatsen för icke-obligatoriska utgifter i det fall det inte finns någon budgetram;
 • införandet av finansiella bestämmelser i rättsakter;
 • utgifterna för fiskeavtalen;
 • finansieringen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP).

Sund ekonomisk förvaltning

Institutionerna måste se till att det interinstitutionella avtalet och budgeten genomförs enligt en sund ekonomisk förvaltning som utgår från principerna om sparsamhet, effektivitet, skydd av ekonomiska intressen, rimliga förvaltningskostnader och användarvänliga förfaranden.

Kommissionen lägger dessutom två gånger om året fram en fullständig budgetplanering, uppställd efter rubrik, politikområde och budgetpost. Denna budgetplanering måste vara nära knuten till kommissionens lagstiftningsplanering.

Parlamentet, rådet och kommissionen avser att förstärka den interna kontrollen av europeiska medel utan att öka den administrativa bördan. Institutionerna ska inrätta bestämmelser i denna anda i de berörda lagstiftande akterna.

Till sist, ska institutionerna också åta sig att uppmuntra införandet av mekanismer för samfinansiering som grundar sig på privata och offentliga investeringar. Målet är att utnyttja hävstångseffekten som EU:s budget har.

Bakgrund

Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, har infört nya bestämmelser som rör EU:s budget.

Artikel 312 i fördraget om EU:s funktionssätt preciserar sålunda att den fleråriga budgetramen hädanefter ska vara föremål för en förordning från rådet, som antas enhälligt efter parlamentets godkännande.

Förfarandet för budgetens antagande har också reviderats. Parlamentets roll har till exempel förstärkts och skillnaden mellan obligatoriska och icke-obligatoriska utgifter har tagits bort.

De förändringar som införts genom Lissabonfördraget innebär sålunda att det nuvarande interinstitutionella avtalet behöver revideras. Därför är två lagstiftningsförslag på väg att antas på EU-nivå:

 • ett förslag till förordning från rådet om fastställande av den fleråriga budgetplanen för perioden 2007-2013;
 • ett nytt interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

1.1.2007

-

EUT C 139, 14.6.2006

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2008/29/EG

18.12.2007

-

EUT L 6, 10.1.2008

Beslut 2008/371/EG

29.4.2008

-

EUT L 128, 16.5.2008

Beslut 2009/407/EG

6.5.2009

-

EUT L 132, 29.5.2009

Beslut 2009/1005/EU

17.12.2009

-

EUT L 347, 24.12.2009

Beslut 2012/5/EU

27.1.2012

-

EUT L 4, 7.1.2012

See also

 • Ytterligare upplysningar finns på Europeiska kommissionens (DE) (EN) (FR) webbplats

Senast ändrat den 24.04.2012

Top