EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Den nya budgetförordningen - en enklare väg till EU-stöd

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Den nya budgetförordningen - en enklare väg till EU-stöd

Budgetförordningen innehåller merparten av EU:s finansiella bestämmelser. Där fastställs principer och regler för EU:s budget och dess genomförande.

En ny budgetförordning trädde i kraft den 1 januari 2013, med enklare och tydligare regler och förfaranden för dem som mottar EU-stöd - företag, icke-statliga organisationer, forskare, studerande, kommuner och andra.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 [Europeiska unionens officiella tidning L 298 av den 26 oktober 2012].

SAMMANFATTNING

VARFÖR BEHÖVDES EN NY BUDGETFÖRORDNING?

EU håller på att modernisera sina budgetförfaranden för att det ska bli enklare att nå målen för Europa 2020. Ändringarna rör huvudsakligen följande tre områden:

 • Förenklingar: mindre byråkrati och snabbare förfaranden ska ge mer resultat och mindre pappersarbete.
 • Ansvarighet: EU:s ekonomiska förvaltning ska vara sund och unionens ekonomiska intressen ska skyddas.
 • Innovation: nya finansiella mekanismer för finansiering från tredje part ska komplettera och öka effektiviteten för EU:s egna resurser.

VILKA ÄNDRINGAR HAR GJORTS?

Förbättringar som ska leda till mer resultat

 • I den nya förordningen finns inga krav på att öppna separata bankkonton.
 • Stödet kommer att betalas ut snabbare (30, 60 eller 90 dagar beroende på vad stödet gäller).
 • Förfarandena för låga belopp har förenklats, genom användning av klumpsummor och schablonbelopp.
 • Mängden pappersarbete har minskats.

Mer ansvarighet

 • De nya reglerna innebär ett ökat ansvar för medlemsstaterna, särskilt i regionalpolitiken.
 • De nationella myndigheterna måste skriva under och skicka in en årlig förklaring som intygar att EU-stödet har använts på rätt sätt.

Ökad kontroll

 • När oegentligheter upptäcks kommer mekanismer för finansiella korrigeringar att utlösas, och kommissionen kommer att offentliggöra beslut om påföljder vid felanvändning av EU-stöd.

Flexibilitet

 • Olika finansieringsinstrument - lån, eget kapital, garantier - kommer att användas för att EU-stödet ska blir mer verkningsfullt.
 • Det kommer att skapas nya möjligheter till offentlig-privata partnerskap.

Sammanförande av medel

 • EU kommer att skapa förvaltningsfonder där unionens egna resurser förs samman med medlemsstaternas och andra givares resurser, för att det ska bli enklare att samordna och fördela biståndet till tredjeländer och för att denna del av EU:s verksamhet ska få högre profil.

Mer information: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-795_en.htm

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - dag för upphörande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

27.10.2012

-

EUT L 298, 26.10.2012

ANKNYTANDE RÄTTSAKT

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget [Europeiska unionens officiella tidning L 362 av den 31 december 2012].

Senast ändrat den 24.01.2014

Top