EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:s riktlinjer om barnets rättigheter

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

EU:s riktlinjer om barnets rättigheter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter

VILKET SYFTE HAR RIKTLINJERNA?

Riktlinjerna skapar en ram för Europeiska unionen (EU) som säkerställer att hänsyn alltid tas till barnets* rättigheter i samband med EU:s yttre politik och åtgärder.

De stärker EU:s främjande och skydd av barnets rättigheter i EU:s yttre förbindelser och uppmuntrar till ett övergripande strategiskt förhållningssätt till dessa frågor. Dessutom kompletterar de EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt och EU-agendan för barns rättigheter.

VIKTIGA PUNKTER

För att skydda barnets rättigheter använder sig EU av olika operativa verktyg, såsom

 • politisk dialog, där man tar upp barns rättigheter i förhandlingar och diskussioner med organisationer och länder utanför EU,
 • démarcher (t.ex. diplomatisk framställning av en viss fråga från en regering till en annan) för att påminna länder utanför EU om behovet av att vidta lämpliga åtgärder för att skydda barn,
 • bilateralt och multilateralt samarbete för att upprätta program för humanitärt bistånd och utvecklingsstöd med inriktning på barns rättigheter,
 • partnerskap och samordning med internationella aktörer, såsom Förenta nationerna (FN), regionala organisationer, det europeiska forumet för barnens rättigheter, forskningsinstitutioner, det civila samhället och internationella finansinstitutioner.

Till de allmänna åtgärder som EU vidtar för att genomföra dessa riktlinjer hör att

 • uppmuntra länder utanför EU att ansluta sig till internationella instrument och normer och samarbeta med olika organ, såsom FN och Europarådet,
 • mana till bättre skydd av barns rättigheter i länder utanför EU genom att utarbeta strategier och stärka befintliga mekanismer,
 • förbättra övervakningsprocesser och övervakningsstrukturer (t.ex. databaser),
 • tillhandahålla mer resurser för främjande och skydd av barns rättigheter,
 • bekämpa kränkningar av barns rättigheter och sätta stopp för straffriheten för sådana kränkningar,
 • uppmuntra barn att delta i beslutsfattandet och genomförandet av politik som påverkar dem,
 • förbättra möjligheterna för familjer/andra vårdnadshavare att utföra sina uppgifter fullt ut i fråga om att skydda barnens rättigheter,
 • stödja utvecklingen av program som ökar medvetenheten om barns rättigheter genom att främja kampanjer för införandet av barnets rättigheter i skolans program.

Specifika åtgärder kommer att vidtas på prioriterade områden utifrån separata genomförandestrategier. De prioriterade områdena väljs ut för en period av två år. Det första prioriterade området rör alla former av våld mot barn. Information om mål, operativ del och landsspecifika genomförandestrategier, åtgärder, övervakning och bedömning av genomförandet återfinns i bilaga I till riktlinjerna.

BAKGRUND

Barn står inför många hot och saknar möjligheter till utbildning och hälsovård och social omvårdnad. De är offer för barnarbete, våld, sexuella övergrepp, sjukdomar och väpnade konflikter och utsätts för diskriminering, marginalisering och utanförskap. Flickor utsätts för speciella risker och behöver särskild uppmärksamhet.

EU är en viktig aktör för att skydda de mänskliga rättigheterna (och barns rättigheter i synnerhet) runt om i världen. EU har anslutit sig till FN:s konvention om barnets rättigheter och dess fakultativa protokoll. Dessutom främjar EU andra initiativ som syftar till att förbättra situationen för barn, såsom de tidigare millennieutvecklingsmålen, som i början av 2016 ersattes av 2030-agendan för hållbar utveckling.

* VIKTIGA BEGREPP

Barn: I denna sammanfattning avses med barn alla människor under 18 år.

HUVUDDOKUMENT

EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter, som godkändes av rådet den 10 december 2007 (ej offentliggjorda i Europeiska unionens officiella tidning).

Senast ändrat 16.08.2016

Top