EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Stadgan om de grundläggande rättigheterna

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

VILKET SYFTE HAR STADGAN?

Den förankrar en rad personliga, medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter för medborgare och bosatta inom EU i EU-lagstiftningen.

VIKTIGA PUNKTER

Innehåll

Stadgan om de grundläggande rättigheterna (stadgan) bekräftar, Med beaktande av EU:s behörigheter och uppgifter samt subsidiaritetsprincipen bekräftas i denna stadga de rättigheter som har sin grund särskilt i EU-ländernas gemensamma författningstraditioner och internationella förpliktelser, europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EU:s och Europarådets sociala stadgor samt rättspraxis vid Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Genom att synliggöra och förtydliga de grundläggande rättigheterna, skapar stadgan rättssäkerhet inom EU.

Stadgan om de grundläggande rättigheterna innehåller en ingress och 54 artiklar fördelade på sju kapitel:

  • kapitel I: värdighet (människans värdighet, rätt till liv, människans rätt till integritet, förbud mot tortyr samt omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling, förbud mot slaveri och tvångsarbete).
  • kapitel II: friheter (rätt till frihet och säkerhet, respekt för privatlivet och familjelivet, skydd av personuppgifter, rätt att ingå äktenskap och rätt att bilda familj, tanke-, samvets- och religionsfrihet, yttrande- och informationsfrihet, mötes- och föreningsfrihet, frihet för konsten och vetenskapen, rätt till utbildning, fritt yrkesval och rätt att arbeta, näringsfrihet, rätt till egendom, rätt till asyl samt skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning).
  • kapitel III: jämlikhet (likhet inför lagen, icke-diskriminering, kulturell, religiös och språklig mångfald, jämställdhet mellan kvinnor och män, barnets rättigheter, äldres rättigheter samt integrering av personer med funktionshinder).
  • kapitel IV: solidaritet (arbetstagares rätt till information och samråd inom företaget (arbetstagares rätt till information och samråd inom företaget, förhandlingsrätt och rätt till kollektiva åtgärder, rätt till tillgång till arbetsförmedlingar, skydd mot uppsägning utan saklig grund, rättvisa arbetsförhållanden, förbud mot barnarbete och skydd av ungdomar i arbetslivet, familjeliv och yrkesliv, social trygghet och socialbidrag, hälsoskydd, tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, miljöskydd samt konsumentskydd).
  • kapitel V: medborgarnas rättigheter (rösträtt och valbarhet till Europaparlamentet och i kommunala val, rätt till god förvaltning, rätt till tillgång till handlingar, Europeiska ombudsmannen, rätt att göra framställningar, rörelse- och uppehållsfrihet samt diplomatiskt och konsulärt skydd).
  • kapitel VI: rättskipning (rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, presumtion för oskuld och rätten till försvar, principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff samt rätt att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott).
  • kapitel VII: allmänna bestämmelser.

Tillämpningsområde

Stadgan gäller för Europeiska unionens institutioner med beaktande av subsidiaritetsprincipen och den kan inte under några omständigheter ändra de befogenheter och uppgifter som fastställs för dessa institutioner i fördragen. Stadgan gäller även för EU-länder när de tillämpar EU-lagen.

Om någon av rättigheterna motsvarar rättigheter som garanteras av 1950 års Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, är avsikten och omfattningen av dessa rättigheter densamma som definieras i konventionen, trots att EU-lagstiftningen kan ge ett mer omfattande skydd.

Årliga rapporter

Varje år sedan 2010 offentliggör Europeiska kommissionen en årlig rapport. Denna övervakar framstegen i tillämningen av stadgan.

BAKGRUND

  • År 1999 drog Europeiska rådet slutsatsen att de grundläggande rättigheter som gäller på EU-nivå bör sammanfattas i en stadga för att ge dem större synlighet.
  • Stadgan kungjordes i Nice i december 2000 av Europaparlamentet, rådet och kommissionen.
  • Stadgan blev rättsligt bindande i EU genom ikraftträdandet av Lissabonfördraget i december 2009, och har nu samma rättsliga värde som EU-fördragen.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 202, 7.6.2016, s. 389–405).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska sociala och ekonomiska kommittén samt Regionkommittén om tillämpningen 2015 av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (COM(2016) 265 final, 18.5.2016).

Senast ändrat 17.10.2016

Top