EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kampen mot våld mot barn, ungdomar och kvinnor: Daphneprogrammet (2004-2008)

Detta program utgör andra fasen i Daphneprogrammet. Det syftar till att bekämpa alla former av våld riktat mot barn, ungdomar och kvinnor genom att genomföra förebyggande åtgärder och erbjuda offren hjälp. Det syftar dessutom till att hjälpa organisationer som är verksamma på området och förstärka samarbetet melan dem.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 803/2004/EG av den 21 april 2004 om antagande av ett gemenskapens handlingsprogram (2004-2008) för att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor och för att skydda våldsoffer och riskgrupper (Daphne II-programmet) [Europeiska unionens officiella tidning L 34av den 30 april 2004].

SAMMANFATTNING

Genom Daphneprogrammet bidrar unionen med ett mervärde i fråga om våldsförebyggande åtgärder som huvudsakligen ska genomföras av medlemsstaterna genom förmedling och utbyte av information och erfarenheter, främjande av nyskapande strategier, upprättandet av gemensamma prioriteringar, nätverk och aktivering av alla berörda parter.

Tillämpningsområde

Programmet har tre tydliga målgrupper, nämligen barn (under 18 år), ungdomar (12-25 år) och kvinnor.

Programmet gäller alla typer av våld och alla aspekter av fenomenet, i det offentliga såväl som i privatlivet. Det kan röra sig om våld i familjen, i skolan och på arbetsplatsen, om sexuellt utnyttjande i kommersiellt syfte, könsstympning eller människohandel.

Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Turkiet, Rumänien och Bulgarien kan delta i programmet, dock gäller särskilda villkor för de tre sistnämnda.

Tillträde till programmet

Offentliga eller privata organisationer utan vinstsyfte och institutioner (behöriga lokala myndigheter, högskolefakulteter och forskningscentra) som arbetar med att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor, som stödjer offer för sådant våld och som arbetar för att främja avståndstagande från sådant våld eller för att tillskynda en förändring i attityder och uppträdande mot utsatta grupper och offer kan delta i programmet.

Målsättning för programmet

I en bilaga till beslut 803/2004 anges de transnationella åtgärder som kan ges stöd. Det gäller främst upprättandet av nätverk mellan organisationer, utbyte av information och goda praktiska erfarenheter samt åtgärder för att öka medvetenheten om fenomenet. Daphneprogrammet omfattar följande typer av åtgärder, vilka återfinns i inbjudan att lämna förslag för samfinansierade specialprojekt, också kallad "inbjudan till förslag I":

  • fastställande och utbyte av god praxis och professionella erfarenheter,
  • genomförande av enkäter, studier och forskning,
  • praktiskt arbete med att dra in stödmottagarna i utformningen, genomförandet och utvärderingen av projekten,
  • inrättande av varaktiga interdisciplinära nätverk,
  • utbildning och användning av kurspaket,
  • behandlingsprogram och stöd till offer och gärningsmän,
  • fastställande och genomförande av åtgärder för att öka medvetenheten hos särskilda målgrupper, och
  • fastställande och utvärdering av åtgärder som bidrar till att personer som utsatts för våld respekteras och att deras välbefinnande och självkänsla ökar.

Samtidigt planeras också kompletterande åtgärder av kommissionen för att avhjälpa brister i programmet eller på de områden som inte beaktats tillräckligt inom ramen för de föreslagna åtgärderna. Dessa åtgärder återfinns i inbjudan att lämna förslag till hur de disponibla resultaten ska överföras, anpassas och användas, också kallad "inbjudan till förslag II". Det kan bl.a. vara undersökningar, utarbetande av indikatorer och statistik eller andra typer av verksamhet som syftar till att fördjupa kunskaperna.

Stödberättigande projekt

För att ett projekt ska få ekonomiskt stöd ska det inbegripa minst två medlemsstater. Projekt inom ramen för "inbjudan till förslag I" ska pågå mellan 12 och 24 månader och gemenskapsstödet får inte täcka mer än 80 % av den totala kostnaden för projektet. Projekt inom ramen för "inbjudan till förslag II" ska däremot pågå 12 månader och kan erhålla stöd för 100 % av den totala kostnaden.

Genomförande och uppföljning

Kommissionen ansvarar för förvaltningen och genomförandet av programmet. Den ansvarar också för att alla resultat eller produkter som finansieras genom programmet kostnadsfritt finns tillgängliga i elektronisk form. Dessutom ansvarar den för att samma hänsyn tas till de tre målgrupperna (barn, ungdomar och kvinnor). För att kunna utföra dessa uppgifter har den en kommitté till sin hjälp.

Senast den 1 juni 2006 ska kommissionen lägga fram en genomföranderapport för parlamentet, rådet, ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén. Dessutom ska en slutrapport läggas fram när programmet avslutats.

Bakgrund

Daphne II är uppföljaren till Daphne I som löpte ut i slutet av 2003. Detta program var en stor framgång och svarade mot ett reellt behov av en strategi för kampen mot våldet. Denna andra fas i programmet (2004-2008) har en budget på 50 miljoner euro, jämfört med 20 miljoner euro för den första fasen. Daphne gör det möjligt att finansiera projekt till stöd för våldsoffer och förebygga att de utsätts för våld i framtiden. Sådana projekt ska öka medvetenheten i familjen, lokalsamhället och samhället i stort om de personliga och sociala skador som drabbar våldsoffren.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 803/2004/Europeiska gemenskapen

30.4.2004

-

EUT L 43, 30.4.2004

See also

  • Närmare upplysningar finns på Daphnes hemsida (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 28.01.2005

Top