EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Massförstörelsevapen: att bekämpa spridningen

Massförstörelsevapen: att bekämpa spridningen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut (Gusp) 2017/809 om genomförandet av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1540 (2004) om icke-spridning av massförstörelsevapen och bärare av dessa

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

I enlighet med EU:s strategi från 2003 mot spridning av massförstörelsevapen stödjer beslutet genomförandet av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1540. Det följer på liknande beslut som antogs 2006, 2008 och 2013.

EU:s strategi är utformad för att förebygga, avskräcka, stoppa och om möjligt avveckla program för massförstörelsevapen över hela världen. Sedan den inrättades år 2003 har strategins grundläggande principer omfattat att

  • stärka internationella mekanismer för icke-spridning och arbeta med att förbättra system som bekräftar brott mot regler som fastställs i multilaterala fördrag,
  • främja en regionalt och internationellt stabil miljö, genom att stärka program som främjar nedrustning och införliva målet med icke-spridning i alla EU:s politiska, diplomatiska och ekonomiska verksamheter,
  • ha ett nära samarbete med viktiga partner som USA, Ryssland eller Nato, och hjälpa länder utanför EU.

VIKTIGA PUNKTER

Rådet övervakar hela tiden strategin och får in rapporter om framstegen var sjätte månad.

Strategin genomförs genom projekt och verksamheter såsom följande:

År 2008 antog EU handlingslinjer mot spridning av massförstörelsevapen. Dessa utformades för att göra strategin från 2003 mer verkningsfull genom att exempelvis höja medvetenheten inom vetenskapliga, ekonomiska och finansiella institutioner och ta fram åtgärder för att hindra att kunskap om massförstörelsevapen hamnar på fel ställen. I dem upprepas vikten av strategin från 2003 och de principer som avgör EU:s åtgärder (effektiv multilateralism, förebyggande och internationellt samarbete) och deras roll i att hjälpa till att genomföra Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1540.

FN:s säkerhetsråds resolution 1540 tvingar de undertecknande parterna att avstå från att på något sätt stödja icke-statliga aktörer* när det gäller att

  • utveckla,
  • skaffa sig,
  • tillverka,
  • inneha,
  • transportera,
  • överföra eller använda

kärnvapen, kemiska vapen eller biologiska vapen samt.

År 2011 antog säkerhetsrådet FN:s resolution 1977, i vilken man återigen betonar att spridning av kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen samt bärare utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. I den förlängs 1540-kommitténs mandat till 2021. Kommitténs roll är att aktivt arbeta med stater och relevanta internationella, regionala och delregionala organisationer för att främja utbyte av erfarenheter, lärdomar och effektiva metoder inom de områden som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution 1540.

I beslutet åberopar man EU:s stöd, i enlighet med dess strategi mot massförstörelsevapen, i syfte att främja FN:s säkerhetsråds roll och lyfta fram dess expertis när det gäller att hantera utmaningarna med spridning. I praktiken innebär detta stöd delregionala workshoppar, besök i länder, möten, evenemang, utbildnings- och PR-insatser. FN:s kontor för nedrustningsfrågor är ansvarigt för det tekniska genomförandet av projekten, i samarbete med Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Afrikanska unionen, Amerikanska samarbetsorganisationen och Arabförbundet, utifrån vad som är lämpligt.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Icke-statliga aktörer: en individ eller organisation med betydande politiskt inflytande men som inte är allierad med något specifikt land eller stat.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut (Gusp) 2017/809 av den 11 maj 2017 till stöd för genomförande av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1540 (2004) om icke-spridning av massförstörelsevapen och bärare av dessa (EUT L 121, 12.5.2017, s. 39).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets beslut (Gusp) 2015/259 av den 17 februari 2015 till stöd för Organisationen för förbud mot kemiska vapens (OPCW) verksamhet inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 43, 18.2.2015, s. 14).

Rådets beslut 2014/913/Gusp av den 15 december 2014 till stöd för Haag-uppförandekoden och icke-spridning av ballistiska missiler inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 360, 17.12.2014, s. 44).

Rådets beslut 2013/668/Gusp av den 18 november 2013 till stöd för Världshälsoorganisationens verksamhet på området biosäkerhet och bioskydd inom ramen för Europeiska unionens strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 310, 20.11.2013, s. 13).

Rådets beslut 2013/391/Gusp av den 22 juli 2013 till stöd för praktiskt genomförande av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1540 (2004) när det gäller icke-spridning av massförstörelsevapen och bärare av dessa (EUT L 198, 23.7.2013, s. 40).

Fortlöpande ändringar av beslut 2013/391/Gusp har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Rådets beslut 2010/430/Gusp av den 26 juli 2010 om upprättande av ett europeiskt nätverk av oberoende tankesmedjor för icke-spridning till stöd för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 202, 4.8.2010, s. 5).

Rådets gemensamma åtgärd 2008/368/Gusp av den 14 maj 2008 till stöd för genomförandet av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1540 (2004) och inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 127, 15.5.2008, s. 78).

Rådets gemensamma åtgärd 2006/419/Gusp av den 12 juni 2006 till stöd för genomförandet av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1540 (2004) och inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 165, 17.6.2006, s. 30).

EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen av den 10 december 2003 (dok. 15708/03 – ej offentliggjort i EUT).

Senast ändrat 02.03.2018

Top