Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Frysning av tillgångar: förteckning över personer och grupper som är inblandade i terroristhandlingar

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Frysning av tillgångar: förteckning över personer och grupper som är inblandade i terroristhandlingar

Denna gemensamma ståndpunkt är till för att sammanställa en förteckning över personer, grupper och enheter som är inblandade i terroristhandlingar och vars kapital och andra ekonomiska tillgångar ska frysas.

RÄTTSAKT

Rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/GUSP av den 27 december 2001, om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism.

SAMMANFATTNING

Vid sitt extra möte den 21 september 2001 definierade Europeiska rådet terrorismen som en mycket stor utmaning för världen och förklarade att kampen mot terrorismen är ett av Europeiska unionens (EU:s) främsta prioriteringsområden. Syftet med denna gemensamma ståndpunkt är att vidta ytterligare åtgärder för att bekämpa terrorism, utöver FN:s säkerhetsråds resolution 1373 (2001). I ståndpunkten etableras en förteckning över personer, grupper och enheter som är inblandade i terroristhandlingar. Deras kapital och andra ekonomiska tillgångar ska frysas som ett led i att bekämpa finansiering av terrorism.

Definitioner

Med personer, grupper och enheter som är inblandade i terroristhandlingar menas sådana som bevisligen redan har begått, försöker att begå eller underlättar genomförandet av terroristhandlingar.

Med terroristhandlingar menas avsiktliga handlingar som allvarligt kan skada ett land eller en internationell organisation genom att injaga fruktan hos befolkningen, ålägga den tvång av olika slag, destabilisera eller förstöra dess grundläggande konstitutionella, sociala och ekonomiska strukturer. Följande handlingar omfattas:

 • Angrepp mot en persons liv eller fysiska integritet.
 • Människorov eller tagande av gisslan.
 • Omfattande förstörelse av en regeringsanläggning eller offentlig anläggning, inklusive datasystem.
 • Kapning av kollektiva transportmedel (flygplan och fartyg).
 • Tillverkning, innehav, förvärv, transport och användning av skjutvapen, sprängämnen, kärnvapen, biologiska eller kemiska vapen.
 • Utsläpp av farliga ämnen, orsakande av översvämning, explosion eller brand.
 • Att störa eller avbryta försörjningen av vatten, elkraft eller andra grundläggande naturresurser.
 • Att leda en terroristgrupp eller delta i dess verksamhet, inklusive finansiering eller hjälp med logistik.

Även hot om att begå något av ovanstående brott ska anses utgöra en terroristhandling.

Med terroristgrupper menas i den gemensamma ståndpunkten strukturerade grupper av personer som handlar i samförstånd för att begå terroristhandlingar. Ingen hänsyn tas till hur grupperna är sammansatt eller hur välorganiserade de är.

Förteckning över de personer och enheter som avses

Förteckningen som finns i bilagan till den gemensamma ståndpunkten har upprättats på grundval av undersökningar gjorda av rättsliga eller polisiära myndigheter i EU-länderna. Den måste kompletteras eller revideras minst en gång i halvåret för att hållas aktuell. Förteckningen innefattar aktivistiska revolutionära grupper samt namn på personer som är medlemmar i dessa enheter, däribland:

 • CIRA (Continuity Irish Republican Army);
 • E.T.A (Baskiska fosterlandet och friheten);
 • G.R.A.P.O (antifascistiska motståndsgruppen Första oktober);
 • Hamas-Izz al-Din al-Qassem (Hamas terroristflygel);
 • LVF (Lojalisternas volontärstyrka);
 • PIJ (palestinska islamiska Jihad).

Usama bin Ladin och personer och enheter med anknytning till honom finns inte upptagna i förteckningen, eftersom de redan täcks av rådets gemensamma ståndpunkt 2002/402/GUSP av den 27 maj 2002 om restriktiva åtgärder mot Usama bin Ladin, medlemmar av al Qaida-organisationen, talibanerna och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med dem. Att de åtgärder som anges i den gemensamma ståndpunkten verkligen genomförs har kunnat ske tack vare att förordning (EG) nr 881/2002 antogs samma dag.

Åtgärder som EU och dess länder ska vidta

EU ska, inom ramen för sina befogenheter, beordra frysning av kapital och andra ekonomiska tillgångar som tillhör de personer och enheter som finns upptagna i förteckningen. Man ska också kontrollera att dessa personer och enheter inte får tillgång till de frusna kapitalen och tillgångarna.

EU-länderna ska genom polisiärt och rättsligt samarbete hjälpa varandra att bekämpa och förebygga terroristhandlingar. För att utreda och lagföra personerna och enheterna i förteckningen kan de till fullo utnyttja de befogenheter som de har fått genom EU:s lagstiftning eller genom alla andra bilaterala och internationella avtal.

På liknande sätt som denna gemensamma ståndpunkt, möjliggör rådets gemensamma ståndpunkt 2001/930/GUSP av den 27 december 2001 om bekämpande av terrorism till att frysa kapital och andra ekonomiska tillgångar eller resurser från personer eller enheter som underlättar genomförandet av, försöker att begå eller begår terroristhandlingar inom EU:s territorium.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP

27.12.2001

-

EGT L 344, 28.12.2001

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 344 av den 28 december 2001].

Denna förordning, som är en nödvändig åtgärd på EU-nivå, kompletterar de administrativa och rättsliga förfarandena mot terroristorganisationer inom och utom EU. Förordningen syftar till att bekämpa varje form av finansiering av terroristverksamhet, och innehåller därför definitioner av "penningmedel och andra finansiella tillgångar" som ska frysas, "banktjänster och andra finansiella tjänster", och "kontroll över en juridisk person". Den innehåller också undantag som gör det möjligt att frigöra tillgångarna i vissa specifika fall.

I förordningen föreskrivs att rådet ska upprätta, revidera och ändra en förteckning över personer, grupper och enheter som förordningen tillämpas på. Som resultat av denna artikel har ett antal förordningar och beslut antagits om uppdatering av denna förteckning.

Rådets beslut 2005/671/JAI av den 20 september 2005 om informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott. [Europeiska unionens officiella tidning L 253, 29.9.2005].

See also

 • Om kampen mot terrorhot på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för inrikes frågor (EN)

Senast ändrat den 30.03.2010

Top