EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Erkännande och verkställande av beslut om förverkande

Erkännande och verkställande av beslut om förverkande

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets rambeslut 2006/783/RIF – tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande

VILKET SYFTE HAR RAMBESLUTET?

Rambeslutet gör det möjligt för en rättslig myndighet i ett land i Europeiska unionen (EU) att skicka ett beslut om frysning eller förverkande av egendom direkt till den rättsliga myndigheten i ett annat EU-land, där det kommer att erkännas och verkställas utan ytterligare formaliteter.

VIKTIGA PUNKTER

Vad är ett beslut om förverkande?

Ett beslut om förverkande är en permanent åtgärd för att frånta brottslingar eller deras medbrottslingar olagligt förvärvad egendom.

Brott

 • För ett antal grova brott är det inte nödvändigt att brottet är ett brott i både det EU-land som utfärdar beslutet (utfärdande land) och det som verkställer det (verkställande land). Brottet måste dock vara belagt med ett högsta frihetsstraff på minst tre år i det utfärdande landet. Till sådana brott räknas
  • deltagande i en kriminell organisation,
  • terrorism,
  • korruption och bedrägeri,
  • människohandel,
  • rasism och främlingsfientlighet,
  • våldtäkt.

Översändande

 • Ett beslut om förverkande som avser pengar eller egendom får översändas till det EU-land där det finns tillräckliga skäl att anta att den person eller det företag som beslutet har utfärdats mot har egendom eller inkomster. Om det saknas tillräckliga skäl kan beslutet översändas till det EU-land där personen är bosatt eller företaget har sitt säte.
 • Ett beslut om förverkande som avser egendom får översändas till fler än ett EU-land åt gången om
  • det finns tillräckliga skäl att anta att olika delar av den egendom som omfattas av beslutet om förverkande finns i olika EU-länder,
  • förverkandet av specifik egendom medför åtgärder i mer än ett EU-land, eller
  • egendomen i fråga finns i ett av två eller flera EU-länder.
 • Ett beslut om förverkande som avser pengar får översändas till fler än ett EU-land åt gången om
  • egendomen i fråga inte har frysts i enlighet med rådets rambeslut 2003/577/RIF, eller
  • värdet på den egendom som får förverkas i det utfärdande landet och ytterligare ett verkställande land förmodligen inte räcker för att driva in hela det belopp som omfattas av beslutet om förverkande.

Erkännande och verkställighet

 • Den rättsliga myndigheten i det utfärdande landet måste översända ett intyg, baserat på standardformuläret i bilagan till detta beslut, till den rättsliga myndigheten i det verkställande landet för att begära verkställande av beslutet.
 • Det verkställande landet måste erkänna beslutet utan ytterligare formaliteter och vidta de åtgärder som behövs för att det ska verkställas omedelbart.

Vägran av erkännande och verkställighet

Det verkställande landet får vägra att verkställa beslutet om intyget saknas, är ofullständigt eller uppenbarligen inte motsvarar beslutet. Verkställande får även vägras i ett antal andra fall, bland annat om

 • verkställandet skulle stå i strid med de regler som skyddar medborgarna mot att dömas två gånger för samma brott,
 • den gärning som ligger till grund för beslutet inte utgör ett brott i det verkställande landet,
 • det enligt det verkställande landets lagstiftning föreligger immunitet eller privilegier som hindrar verkställigheten av ett beslut om förverkande av egendomen i fråga,
 • brottet enligt det verkställande landets lagstiftning anses ha begåtts helt eller delvist inom landets territorium,
 • brottet begicks utanför det utfärdande landets territorium och det enligt det verkställande landets lagstiftning inte är möjligt att inleda rättsliga förfaranden med avseende på sådana brott.

Uppskov av verkställigheten

Verkställigheten får skjutas upp i flera fall, bland annat om

 • den kan skada en pågående brottsutredning,
 • egendomen redan omfattas av förfaranden om förverkande i det verkställande landet,
 • hela eller delar av beslutet behöver översättas.

Berörda parter

EU-länderna måste se till att alla berörda parter, inklusive legitima tredje parter, har tillgång till rättsmedel mot erkännande och verkställighet av ett beslut om förverkande i syfte att bevara dessa parters rättigheter.

VILKEN PERIOD GÄLLER RAMBESLUTET FÖR?

Rambeslutet har tillämpats sedan den 24 november 2006. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 24 november 2008.

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Rådets rambeslut 2006/783/RIF av den 6 oktober 2006 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande (EUT L 328, 24.11.2006, s. 59–78).

Fortlöpande ändringar av rambeslut 2006/783/RIF har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets rambeslut 2003/577/RIF av den 22 juli 2003 om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial (EUT L 196, 2.8.2003, s. 45–55).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 22 i rådets rambeslut 2006/783/RIF av den 6 oktober 2006 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande (KOM(2010) 428 slutlig, 23.8.2010).

Senast ändrat 07.12.2016

Top