EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiska nätverket mot folkmord

Europeiska nätverket mot folkmord

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2002/494/RIF – nätverk av kontaktpunkter med avseende på folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom beslutet inrättas ett nätverk av nationella kontaktpunkter (en i varje EU-land) för att förbättra samarbetet med att bekämpa folkmord*, brott mot mänskligheten* och krigsförbrytelser*.

VIKTIGA PUNKTER

Nationella kontaktpunkter för att utbyta information om utredningar om sådana brott inrättas i varje EU-land. Kontaktinformation för varje kontaktpunkt måste skickas till rådets generalsekretariat, som sedan vidareförmedlar informationen till de nationella kontaktpunkterna i andra EU-länder.

De nationella kontaktpunkterna utbyter information som är relevant för utredningar om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, på begäran från andra nationella kontaktpunkter.

Rådet underrättar årligen Europaparlamentet om kontaktpunkternas verksamhet.

Nätverket sammanträder två gånger om året vid möten som sammankallas av rådets ordförandeskap. Där samordnas pågående insatser för att utreda och åtala personer som misstänks ha begått eller deltagit i folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det började gälla den 13 juni 2002.

BAKGRUND

Alla EU-länder har ratificerat Romstadgan av den 17 juli 1998 som inrättade Internationella brottmålsdomstolen, som hör mål som gäller folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Att utreda och väcka åtal för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser är emellertid i första hand de nationella myndigheternas ansvar. Därför behövs ett närmare samarbete mellan nationella myndigheter för att säkerställa att dessa brott bekämpas framgångsrikt.

VIKTIGA BEGREPP

* Folkmord: handlingar som begås med avsikten att helt eller delvis förgöra en nationell grupp, etnisk grupp, ras eller religiös grupp.

* Brott mot mänskligheten: handlingar som begås som en del i ett utbrett och systematiskt angrepp mot civilbefolkning.

* Krigsbrott: handlingar som strider mot krigets lagar (t.ex. Genèvekonventionerna). Några exempel är att behandla krigsfångar illa, döda gisslan eller uppsåtligt förstöra städer, samhällen eller byar.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2002/494/RIF av den 13 juni 2002 om inrättande av ett europeiskt nätverk av kontaktpunkter med avseende på personer som har gjort sig skyldiga till folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser (EGT L 167, 26.6.2002, s. 1–2).

ANKNYTANDE RÄTTSAKT

Rådets beslut 2003/335/RIF av den 8 maj 2003 om utredning och lagföring av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser (EUT L 118, 14.5.2003, s. 12–14).

Senast ändrat 26.11.2015

Top