Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Friheten att röra sig och uppehålla sig i EU

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Friheten att röra sig och uppehålla sig i EU

Europeiska unionens medborgare har rätt att röra sig fritt och bo i ett annat EU-land, underställt eventuella villkor som fastställs i EU:s fördrag. Den fria rörligheten för personer är en av EU:s grundläggande principer.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet görs följande:

 • Många befintliga lagar sammanförs till en enda rättsakt.
 • Det fastställs villkor för rätten till fri rörlighet och vistelse (både tillfälligt och permanent) för EU:s medborgare* och deras familjemedlemmar*.
 • Det fastställs gränser för dessa rättigheter utifrån allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän hälsa.
 • Ställningen klarläggs för personer som är arbetstagare, egenföretagare, studenter eller inte arbetar mot betalning.

VIKTIGA PUNKTER

För EU-medborgare med giltigt ID-kort eller pass gäller följande:

 • De får komma in i ett annat EU-land, liksom deras familjemedlemmar - oavsett om dessa är EU-medborgare eller inte - utan att det behövs utrese- eller inresevisum.
 • De får bo i ett annat EU-land upp till tre månader utan några villkor eller formaliteter.
 • De får bo i ett annat EU-land längre än tre månader underställt vissa villkor, beroende på deras ställning i värdlandet. De som är arbetstagare eller egenföretagare behöver inte uppfylla några andra villkor. Studenter och andra personer som inte arbetar mot betalning, till exempel pensionärer, måste ha tillräckliga resurser för sig själva och sin familj, för att inte belasta värdlandets sociala biståndssystem, samt en heltäckande sjukförsäkring.
 • De måste registrera sig hos berörda myndigheter om de bor i landet längre än tre månader. Deras familjemedlemmar, om dessa inte är EU-medborgare, måste ha ett uppehållskort som gäller i fem år.
 • De ska få permanent uppehållstillstånd om de har bott lagligt i ett annat EU-land under en kontinuerlig period på fem år. Detta gäller även för familjemedlemmar.
 • De har rätt att behandlas lika med medborgarna i värdlandet. Värdlandets myndigheter är dock inte skyldiga att bevilja förmåner till EU-medborgare som inte arbetar mot betalning under de första tre månaderna av sin vistelse.

Utöver detta gäller följande:

 • Familjemedlemmar kan under vissa förhållanden behålla rätten att bo i det berörda landet om EU-medborgaren avlider eller lämnar landet.
 • EU-medborgare, eller familjemedlemmar, kan utvisas om de beter sig på ett sådant sätt att det allvarligt hotar något av de grundläggande samhällsintressena.
 • De enda sjukdomar som motiverar att begränsa en persons rörelsefrihet är de som av Världshälsoorganisationen anses kunna vara epidemiska.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 30 april 2004.

VIKTIGA BEGREPP

* EU-medborgare: varje person som har medborgarskap i ett EU-land.

* Familjemedlem: detta omfattar exempelvis make/maka eller partner i ett registrerat partnerskap till en EU-medborgare, och släktingar i rakt nedstigande led under 21 års ålder.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2004/38/EG

30.4.2004

30.4.2006

EUT L 158, 30.4.2004, s. 77-123

Rättelse

-

-

EUT L 229, 29.6.2004, s. 35-48

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare (EUT L 128, 30.4.2014, s. 8-14)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om vägledning till ett bättre införlivande och en bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (KOM(2009) 313 slutlig, 2.7.2009)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Fri rörlighet för EU-medborgare och deras familjer: Fem åtgärder för att skapa förändring (COM (2013) 837 final, 25.11.2013)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om hjälp till de nationella myndigheterna med att bekämpa missbruk av rätten till fri rörlighet: handbok om skenäktenskap mellan EU-medborgare och tredjelandsmedborgare inom ramen för EU-lagstiftningen om fri rörlighet för EU-medborgare (COM (2014) 604 final, 26.9.2014)

Senast ändrat 24.09.2015

Top