Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Kampen mot sexuell exploatering av barn och barnpornografi

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Kampen mot sexuell exploatering av barn och barnpornografi

Detta rambeslut syftar till att harmonisera de lagar och andra författningar i medlemsländerna som rör polissamarbete och straffrättsligt samarbete för att bekämpa sexuellt uttnyttjande av barn och barnpornografi. Genom rambeslutet införs en ram av gemensamma bestämmelser om kriminalisering, påföljder, försvårande omständigheter, hjälp till offren samt behörighet.

RÄTTSAKT

Rådets rambeslut 2004/68/RIF av den 22 december 2003 om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi.

SAMMANFATTNING

Rambeslutet tar upp en rad gärningar som ska betraktas som olagliga, eftersom de utgör brott som avser sexuell exploatering av barn:

 • Att tvinga ett barn * till prostitution eller att dra vinning av eller på något annat sätt utnyttja ett barn för sådana ändamål.
 • Att ägna sig åt sexuella aktiviteter med ett barn genom att- våld, tvång eller hot brukas, eller- pengar eller andra former av ersättning lämnas i utbyte mot sexuella tjänster, eller- missbruk av en erkänd förtroendeställning, makt eller inflytande över barnet förekommer.

Följande straffbara handlingar utgör barnpornografibrott * oavsett om de utförs med hjälp av ett datasystem * eller inte:

 • Framställning av barnpornografi.
 • Distribution, spridning eller överföring av barnpornografi.
 • Utbjudande eller tillhandahållande av barnpornografi.
 • Förvärv eller innehav av barnpornografi.

Medlemsländerna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att anstiftan till och försök att begå dessa gärningar är straffbara.

De straffrättsliga påföljder som medlemsländerna fastställer ska innebära ett frihetsstraff på minst ett till tre år. Frihetsstraffet för vissa överträdelser när det finns försvårande omständigheter ska vara minst fem till tio år. Utan att det påverkar ytterligare definitioner i nationell lagstiftning, innehåller rambeslutet en förteckning över försvårande omständigheter som omfattar

 • brott där offret är ett barn som enligt nationell lagstiftning inte uppnått sexuell myndighetsålder,
 • att gärningsmannen medvetet eller genom hänsynslöshet satt barnets liv på spel,
 • brott som begåtts med användande av grovt våld eller som vållat barnet svår skada,
 • brott som begåtts inom ramen för en kriminell organisation enligt definitionen i gemensam åtgärd 98/733/RIF.

Ett medlemsland kan införa bestämmelser för att avstänga fysiska personer som har dömts för något av dessa brott från att utöva sådan verksamhet som inbegriper tillsyn av barn.

Dessutom införs genom rambeslutet straff- och civilrättsligt ansvar för juridiska personer *, vilket kompletterar den fysiska personens ansvar. En juridisk person ska hållas ansvarig för brott som till dess förmån begås av en annan person som agerar antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation eller som utövar beslutanderätt.

Påföljder för juridiska personer ska omfatta bötesstraff eller administrativa avgifter samt andra påföljder såsom tillfälligt eller permanent näringsförbud, rättsligt beslut om upplösning av verksamheten eller fråntagande av rätt till offentliga förmåner eller stöd.

För att undvika att ett brott inte bestraffas på grund av behörighetskonflikt införs befogenhetskriterier genom beslutet. Ett medlemsland har domsrätt när

 • brottet har begåtts inom medlemslandets territorium (territorialitetsprincipen),
 • gärningsmannen är medborgare i medlemslandet (principen om aktiv person),
 • brottet har begåtts till förmån för en juridisk person som är etablerad inom medlemslandets territorium.

Ett medlemsland som inte utlämnar sina medborgare måste vidta de åtgärder som krävs för att lagföra brott som har begåtts av dess egna medborgare utanför dess territorium.

Medlemsländerna ska inrätta särskilda stödprogram för offren och för offrets familj i enlighet med rambeslut 2001/220/RIF.

Bakgrund

Sedan rådet 1997 antogog en gemensam åtgärd mot människohandel och sexuellt utnyttjande av barn, har initiativen ökat i antal på såväl nationell som regional nivå. Syftet med rambeslutet är att ytterligare reglera vissa aspekter av straffrätten och brottmålsförfarandet för att komplettera andra instrument på området, t.ex. de som avses i de gemensamma åtgärderna 2008/976/RIF och 96/277/RIF och i beslutet om bekämpning av barnpornografi på Internet samt programmet för ett säkrare Internet och Daphne programmet.

Centrala begrepp i rättsakten

 • Barn: varje person som är yngre än arton år.
 • Barnpornografi: pornografiskt material som avbildar eller föreställer i) ett verkligt barn som är inblandat i eller ägnar sig åt handling med tydlig sexuell innebörd, inbegripet obscen exponering av ett barns könsorgan eller blygdregion, eller ii) en verklig person som ser ut att vara ett barn och är inblandad i eller ägnar sig åt sådan handling, eller iii) realistiska bilder på ett fiktivt barn som är inblandat i eller ägnar sig åt sådan handling.
 • Datorsystem: en apparat eller grupp av sammankopplade apparater eller apparater som står i samband med varandra, där en eller flera av dem, enligt ett program, utför automatisk databehandling.
 • Juridisk person: varje enhet som har denna ställning enligt tillämplig lagstiftning, med undantag av stater eller andra offentliga organ vid utövande av de befogenheter som de har i egenskap av statsmakter samt offentliga internationella organisationer.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets rambeslut 2004/68/RIF [antagande: samråd CNS/2001/0025]

20.1.2004

20.1.2006

EUT L 13, 20.1.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen enligt artikel 12 i rådets rambeslut av den 22 december 2003 om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi [KOM(2007) 716 slutlig - Inte offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning)]. I rapporten fastslås att största delen av medlemsländerna har vidtagit nödvändiga åtgärder för att följa bestämmelserna i rambeslutet om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. Kommissionen framhäver också behovet av att se över rambeslutet för att hålla jämna steg med utvecklingen när det gäller brottslighet som utövas med hjälp av IKT-teknik.

Senast ändrat den 27.01.2008

Top