Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säkrare tvätt- och rengöringsmedel för de europeiska konsumenterna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säkrare tvätt- och rengöringsmedel för de europeiska konsumenterna

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Tvätt- och rengöringsmedel* kan innehålla ingredienser – tensider* – som gör att tvättresultatet blir mer effektivt, men som kan skada vattenkvaliteten när de släpps ut i den naturliga miljön. Därför måste deras användning regleras noggrant.

I förordningen fastställs gemensamma bestämmelser för att tvätt- och rengöringsmedel och tensider ska kunna säljas och användas i hela EU, samtidigt som en hög grad av skydd för miljön och människors hälsa tillhandahålls.

VIKTIGA PUNKTER

  • Lagstiftningen harmoniserar testmetoder för att bestämma den biologiska nedbrytbarheten hos alla tensider som används i tvätt- och rengöringsmedel. Dessa omfattar primär* och fullständig* biologisk nedbrytbarhet.
  • Testerna måste utföras i laboratorier som uppfyller internationellt erkända standarder.
  • Tillverkarna ansvarar för att garantera att deras produkter uppfyller lagstiftningens krav.
  • Det åligger tillverkarna att låta berörda myndigheter få tillgång till dokumentation om testresultaten och på begäran omgående förse medicinsk personal med ett faktablad över beståndsdelar.
  • Information på förpackningar för tvätt- och rengöringsmedel måste vara läsbar, väl synlig och outplånlig. Detta inbegriper tillverkarens kontaktuppgifter och faktabladet.
  • Etiketter på tvätt- och rengöringsmedel som säljs till allmänheten måste ge information om rekommenderad dosering för standardtvätt.
  • De nationella myndigheterna kan förbjuda ett visst tvätt- eller rengöringsmedel om de anser att det utgör en risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön. De underrättar Europeiska kommissionen och andra EU-länder om beslutet.

År 2012 ändrades lagstiftningen för att harmonisera bestämmelser om begränsning av mängden fosfater och andra fosforföreningar i tvätt- och rengöringsmedel för hushållsbruk och diskmaskiner.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 8 oktober 2005.

BAKGRUND

Tidigare lagstiftning omfattade endast primär biologisk nedbrytbarhet hos tensider i tvätt- och rengöringsmedel. Denna förordning ersätter den tidigare genom att lägga tyngdpunkten på fullständig biologisk nedbrytbarhet.

Genom ändringen från år 2012 införs nya gränser för att minska de skador som fosfater i tvätt- och rengöringsmedel kan ha på ekosystem och vattenkvalitet, vilket är ett fenomen som kallas eutrofiering.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om kemikalielagstiftning.

VIKTIGA BEGREPP

* Tvätt- och rengöringsmedel: ett ämne eller preparat i flytande, pulver- eller annan form som innehåller tvål och/eller andra tensider avsedda för tvättning eller rengöring.

* Tensid: en av många olika föreningar som utgör ett tvätt- och rengöringsmedel. De tillsätts för att avlägsna smuts från hud, kläder och hushållsartiklar, särskilt i kök och badrum. De sänker ytspänningen mellan två vätskor eller mellan en vätska och ett fast ämne. De kan också fungera som vät-, emulgerings- och skummedel.

* Primär biologisk nedbrytbarhet: när en tensid förlorar sina ytaktiva egenskaper. Det är viktigt att dessa egenskaper förloras för att i möjligaste mån minska eventuella negativa effekter på vattenreningsverk.

* Fullständig biologisk nedbrytbarhet: när en tensid bryts ned till koldioxid, vatten och mineralsalter och absorberas i miljön.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (EUT L 104, 8.4.2004, s. 1–35)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 648/2004 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 15.02.2016

Top