EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Moms: Särskilda regler för guld

Detta dokument har som mål att komplettera den gemensamma beräkningsgrunden för moms i gemenskapen genom att införa särskilda regler för guld.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 1998/80/EG av den 12 oktober 1998 om komplettering av det gemensamma systemet för mervärdeskatt och om ändring av direktiv 77/388/EGG - särskilda regler för investeringsguld [EUT L 281, 17.10.1998].

SAMMANFATTNING

För att gynna guldet som finansiellt instrument, inför detta direktiv en befrielse från skatt för omsättning av investeringsguld. Tidigare gällde de vanliga skattereglerna också investeringsguld. På grundval av denna ordning, var omsättning av investeringsguld i princip momsbelagd, men vissa medlemsstater var behöriga att, på tillfällig basis, befria denna omsättning från moms. Det nya direktivet tar bort denna snedvridning i konkurrensen mellan medlemsstaterna och förstärker samtidigt konkurrensen på den gemensamma guldmarknaden.

Definition av investeringsguld

  • guld i form av en tacka eller en `wafer` med en av guldmarknaderna godtagen vikt, med en renhet av minst 995/1 000, oavsett om det representeras av värdepapper eller inte (medlemsstaterna får utesluta små tackor eller `wafers` med en vikt på 1 g eller mindre från de särskilda reglerna);
  • guldmynt som har en renhet av mint 900/1 000, är präglade efter år 1800, är eller har varit lagligt betalningsmedel i ursprungslandet, och normalt säljs till ett pris som inte överstiger det öppna marknadsvärdet för guldinnehållet i mynten med mer än 80 %. Varje år anger medlemsstaterna vilka av de mynt som uppfyller dessa kriterier som är föremål för handel på deras territorium. Dessa listor publiceras i EUT.

Omsättning, gemenskapsinterna förvärv och import av investeringsguld är av medlemsstaterna befriade från mervärdesskatt.

Det finns dock en valmöjlighet i fråga om beskattning av omsättning av investeringsguld till andra beskattningsbara personer som utgörs av:

  • producenter av investeringsguld eller omvandlar annat guld till investeringsguld (i detta fall ska medlemsstaterna fastställa rätten till valmöjlighet);
  • beskattningsbara personer som i sin yrkesverksamhet normalt omsätter guld för industriella syften (i detta fall kan medlemsstaterna ge rätt till valmöjlighet);

Medlemsstaterna avgör formerna för utövandet av dessa valmöjligheter och informerar kommissionen om detta.

Direktivet fastställer regler som styr avdragsrätten för beskattningsbara personer i leveransen eller tillverkningen av investeringsguld eller i omvandlingen av guld till investeringsguld, i den mån de inte har valt att bli beskattade för sin omsättning.

De som handlar med investeringsguld har särskilda skyldigheter, i synnerhet för att förhindra möjlligheten till skattebedrägeri som beror på dubbel användning av guldet (industri och investering). De ska bokföra alla betydande transaktioner och bevara de handlingar som gör att deras kunder kan identifieras i minst fem år.

I vissa fall, kan medlemsstaterna utse köparen, och inte säljaren, som skattskyldig ("reverse charge"-förfarande), för att undvika skattebedrägeri och för att minska de finansiella avgifter som hör till transaktionen.

När det gäller transaktioner på en styrd guldmarknad, kan medlemstaterna få behörighet att inte tillämpa den särskilda ordningen och att införa förenklingsåtgärder.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 1998/80/EG

17.10.1998

1.1.2000

EUT L 281, 17.10.1998

Senast ändrat den 31.08.2006

Top