EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiska året för interkulturell dialog (2008)

Allt eftersom Europeiska unionen (EU) har utvidgats och medborgarnas rörlighet har ökat har EU-länderna fått en allt viktigare roll när det gäller att främja kulturell mångfald. Av denna anledning kommer EU att anta ett enhetligt instrument för att främja och öka medvetenheten om kultur samt göra medborgarna mer delaktiga i arbetet med att ta tillvara vår kulturella mångfald. Europeiska kommissionen har följdaktligen föreslagit att 2008 ska utses till Europeiska året för interkulturell dialog.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1983/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska året för interkulturell dialog (2008).

SAMMANFATTNING

Genom detta beslut utses år 2008 härmed som Europeiska året för interkulturell dialog. Europeiska året siktar huvudsakligen på att höja profilen hos den interkulturella dialogen, något som är nödvändigt för att skapa respekt för kulturell mångfald, för att förbättra samexistensen i dagens blandade samhälle och för att uppmuntra aktivt EU-medborgarskap.

Detta initiativ överensstämmer också med flera av de prioriteringar som fastställts inom ramen för Lissabonstrategin, och den kan även bidra till att förverkliga de ekonomiska målen för denna strategi. I kunskapsekonomin behövs till exempel människor som kan anpassa sig till förändringar och dra nytta av alla impulser till innovation.

Mål

Europeiska året för interkulturell dialog syftar till att öka synligheten hos alla de EU-program och EU-åtgärder som bidrar till den interkulturella dialogen, till exempel programmet för medborgarskap 2007-2013 och det kommande programmet Kultur. Detta initiativ siktar också på att, i möjligaste mån, integrera interkulturell dialog i andra EU-policies, åtgärder och program.

Europeiska årets allmänna mål är:

 • att främja interkulturell dialog;
 • att belysa de möjligheter en interkulturell dialog ger för ett blandat samhälle;
 • att öka medvetenheten om värdet av aktivt medborgarskap;
 • att trycka på hur mångfald bidrar till kulturarvet i EU-länderna.

Målgrupper

Europeiska året riktar sig främst till EU:s medlemsländer. Dock kommer man att se till att Europeiska året för interkulturell dialog och de externa delarna av initiativen för att främja interkulturell dialog kompletterar varandra. Kommittén kommer i synnerhet att sikta på att involvera länder som kandiderar till EU i Europeiska årets aktiviteter.

Resurser

Kommissionen påpekar att detta initiativ inte på något sätt begränsar insatserna på nationell nivå. Det tillför endast en EU-dimension.

Europeiska året kommer att genomföras genom följande typer av åtgärder:

 • åtgärder på EU-nivå, vilka består av informations- och PR-kampanjer, enkäter och studier samt samråd med berörda intressenter;
 • åtgärder med stort symbolvärde på EU-nivå som syftar till att framför allt göra ungdomar medvetna om målen för Europeiska året för interkulturell dialog. Dessa kan få ett bidrag på upp till 80 % av totalkostnaden;
 • nationella åtgärder med en stark europeisk dimension. Dessa kan få stöd från EU med upp till 50 % av totalkostnaden.

Icke-finansiellt stöd kan ges i form av tillstånd att använda den logotyp och annat material som utformats för Europeiska året för interkulturell dialog. Detta stöd kommer att ges till initiativ som genomförs av offentliga eller privata organ, förutsatt att de kan garantera kommissionen att initiativen i fråga i väsentlig utsträckning kan förväntas bidra till att målen för Europeiska året uppnås.

Europeiska året för interkulturell dialog har en budget på omkring 10 miljoner euro.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Tidsfrist för genomförande i medlemsländerna

EUT

Beslut nr 1983/2006/EG

31.12.2006

-

EUT L 30.12.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 6 juli 210 – Utvärdering av Europeiska året för interkulturell dialog 2008 [KOM(2010) 361 slutlig – ej offentliggjord i EUT]. Denna rapport ger en utvärdering av relevansen, den externa samstämmigheten, effektiviteten, genomslagskraften och hållbarheten hos det Europeiska året för interkulturell dialog 2008. Europeiska året uppfattades i regel som relevant när det gällde de berörda parternas behov och de utmaningar i fråga om kulturell mångfald i Europa som konstaterats. Samstämmigheten mellan året och befintliga program och politikområden var god, framför allt på internationell nivå och EU-nivå. De tilldelade resurserna hanterades effektivt, vilket mycket berodde på att en kombinerad strategi användes vid genomförandet av Europeiska året. Aktiviteterna, inklusive de som finansierades med kompletterande resurser av EU-länder, nådde de mål som satts upp för Europeiska året. Medan Europeiska året ökade det allmänna medvetandet om interkulturell dialog, mobiliserade ett stort antal berörda parter och genomförde ett stort antal relevanta aktiviteter, så var dock dess påverkan på allmänhetens attityder, på mobiliseringen olika politiska sektorer och på initieringen av strukturella förändringar mindre viktiga.

Som en uppföljning av Europeiska året, rekommenderas kommissionen och EU-länderna att agera för att:

 • fortsätta stödja en strukturerad dialog med det civila samhället;
 • bygga på resultaten från året, inklusive i förhållande till framtida Europeiska år;
 • bedriva vidare forskning om effekterna av interkulturell dialog, i synnerhet i skolan;
 • fortsätta det arbete som påbörjats inom utbildningssektorn;
 • främja överförandet av kunskap från Europeiska året;
 • sätta upp ett ramverk för övervakning och rapportering av framsteg gjorda inom interkulturell dialog;
 • stärka den interkulturella dialogens position i EU-program;
 • samarbeta vidare med relevanta internationella organisationer;
 • förbättra engagemanget hon underrepresenterade sektorer, som missgynnade grupper.

Senast ändrat den 12.10.2010

Top