EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Avskiljning och lagring av koldioxid

Avskiljning och lagring av koldioxid

Genom geologisk lagring av koldioxid (CO2) kan man förebygga och minimera klimatförändringens skadliga verkningar. Genom detta direktiv inrättas regler för att säkerställa att denna metod utförs säkert.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och 2008/1/EG samt förordning (EG) nr 1013/2006.

SAMMANFATTNING

Genom geologisk lagring av koldioxid (CO2) kan man förebygga och minimera klimatförändringens skadliga verkningar. Genom detta direktiv inrättas regler för att säkerställa att denna metod utförs säkert.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom detta direktiv, som även kallas för direktivet om avskiljning och lagring av koldioxid (CCS), inrättas en rättslig ram som bidrar till att bekämpa klimatförändringar genom miljömässigt säker geologisk lagring av koldioxid (CO2).

VIKTIGA PUNKTER

Platser för geologisk lagring av koldioxid måste vara miljösäkra. De får inte störa några vattenförekomster (p.g.a. de potentiella negativa inverkningarna av koldioxid placerat i vattenpelare) eller utgöra några hälsorisker. När man avgör lämpligheten för dessa platser, innefattar det en noggrann process med datainsamling, statisk och dynamisk modellering för att göra en 3D-modell av det aktuella lagringskomplexet, karakterisering av känsligheten genom att olika simuleringar tillämpas på 3D-modellen, samt riskbedömningar med hjälp av information från de föregående momenten.

Tillstånd krävs för att använda platser för geologisk lagring. Ansökningar om tillstånd, som skickas till behörig myndighet i det aktuella EU-landet, måste innehålla sådan information som förväntad säkerhet på lagringsplatsen, mängd koldioxid som ska injiceras, åtgärder för att förebygga avsevärda avvikelser och en föreslagen övervakningsplan. Kommissionen kan utfärda ett icke-bindande yttrande om utkastet till lagringstillstånd, för att säkerställa att kraven i direktivet genomförs konsekvent i hela EU och därmed höja allmänhetens förtroende för CCS. När tillståndet är utfärdat granskas det av den behöriga myndigheten fem år efter utfärdandet och därefter vart 10:e år.

Inget annat avfall eller material får tillsättas till lagringsplatserna för koldioxid i deponeringssyfte. Resultaten av den CO2-övervakning som utförs av verksamhetsutövaren på platsen måste förmedlas till den behöriga myndigheten en gång om året. Under tiden måste övervakningsplanen uppdateras av verksamhetsutövaren vart femte år och godkännas av den behöriga myndigheten. I händelse av läckage måste omedelbara åtgärder vidtas av verksamhetsutövaren på platsen (eller av den behöriga myndigheten om inte verksamhetsutövaren gör det) i enlighet med den plan för korrigerande åtgärder som godkänts av den behöriga myndigheten som en del av lagringstillståndet.

Lagringsplatser stängs om det finns en motiverad begäran och villkoren som uppges i tillståndet inte har uppfyllts av verksamhetsutövaren på plats, eller om den behöriga myndigheten tar beslut om att stänga platsen efter indragning av tillståndet. När platsen är stängd fortsätter verksamhetsutövaren att vara ansvarig för platsen tills villkoren för överföring av ansvar är uppfyllda (främst villkoret att koldioxiden kommer att lagras fullständigt och permanent).

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 25 juni 2009. Genom direktivet ändrades rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG, 2008/1/EG och förordning (EG) nr 1013/2006).

BAKGRUND

Detta direktiv ingår i EU:s klimat- och energipaket för 2020, som antogs i april 2009.

VIKTIGA BEGREPP

Avskiljning och geologisk lagring av koldioxid (CCS) syftar på den process genom vilken koldioxid (CO2) från stora källor som kraftverk avskiljs, komprimeras och transporteras till och injiceras i geologiska lagringsplatser, vanligen djupa underjordiska lager av porös berggrund tätad med ogenomtränglig sten, på ett sätt som säkerställer att CO2 inte läcker ut i atmosfären.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/31/EG

25.6.2009

25.6.2011

EUT L 140, 5.6.2009, s. 114-135

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2009/31/EG om geologisk lagring av koldioxid (COM(2014) 99 final, 25.2.2014).

Senast ändrat den 26.03.2015

Top