Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Att minska föroreningarna från lätta motorfordon

Go to the summaries’ table of contents

Att minska föroreningarna från lätta motorfordon

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 715/2007 – typgodkännande av lätta personbilar och lätta nyttofordon med avseende på utsläpp (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Genom förordningen harmoniseras de tekniska kraven för att minska utsläpp från bilar och lätta lastbilar, kallade lätta fordon.
 • Den omfattar reservdelar, såsom utsläppsbegränsande anordningar*, och i den fastställs regler för service, reparation och underhåll av dem.

VIKTIGA PUNKTER

Lagstiftningen gäller för passagerarfordon under 5 ton och godsfordon under 12 ton.

Tillverkarna

 • måste bevisa att alla nya fordon och nya utsläppsbegränsande anordningar överensstämmer med lagstiftningen och kan uppfylla utsläppsgränserna under fordonets normala livslängd,
 • måste se till att utsläppsbegränsande anordningar håller i minst 160 000 km och kontrolleras efter fem år eller 100 000 km, vilket som inträffar först,
 • måste förse köparna med siffror på koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning,
 • måste utforma, konstruera och montera komponenter så att fordonet överensstämmer med lagstiftningen,
 • får inte använda manipulationsanordningar som minskar effektiviteten hos system för kontroll av utsläpp, utom under strikta förhållanden som att skydda en motor mot skador eller olyckor,
 • måste på webbplatser tillgängliggöra obegränsad och standardiserad åtkomst till information om reparation och underhåll av fordon för oberoende garage. Detta ska innefatta artiklar som servicehandböcker och tekniska manualer. De kan ta ut en rimlig avgift.

Nationella myndigheter

 • måste ge EU-typgodkännande eller nationellt typgodkännande* till nya fordon som överensstämmer med lagstiftningen (dvs. tillåta försäljningen av dem),
 • måste vägra att bevilja tillstånd till fordon som inte uppfyller utsläpps- eller bränsleförbrukningsstandarderna, inom de auktoriserade tidsfrister som gäller varje fordonskategori,
 • måste förbjuda försäljning eller installation av utsläppsbegränsande anordningar som inte uppfyller EU-standarderna,
 • måste se till att det finns sanktioner mot tillverkare som lämnar oriktiga uppgifter eller förfalskar resultat, undanhåller uppgifter, använder manipulationsanordningar eller vägrar lämna information.

Nationella myndigheter kan erbjuda ekonomiska incitament mellan januari 2011 och september 2016 för att uppmuntra till tidig användning av utsläppsminskande anordningar.

Europeiska kommissionen avkrävdes att lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet senast den 2 juli 2011 om hur systemet fungerar. Kommissionen ser regelbundet över de förfaranden, tester, krav och utsläppsgränser som föreskrivs i lagstiftningen.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 3 januari 2009. Redan från och med den 2 juli 2007 får emellertid inte nationella myndigheter av skäl som har att göra med fordons utsläpp eller bränsleförbrukning vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en ny typ av fordon, eller förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av ett nytt fordon, när det berörda fordonet överensstämmer med denna förordning (artikel 10.1). Även artikel 12, som gäller ekonomiska incitament, tillämpas från och med den 2 juli 2007.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

utsläppsbegränsande anordning: mekanism eller utrustning som tar bort föroreningar, till exempel från bilavgaser, som annars skulle släppas ut i atmosfären.

typgodkännande: certifiering av överensstämmelse som ges till en produkt som uppfyller en uppsättning lagstadgade, tekniska och säkerhetsrelaterade krav.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 715/2007 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 09.11.2016

Top