EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Att minska föroreningarna från lätta motorfordon

Att minska föroreningarna från lätta motorfordon

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordning (EG) nr 715/2007

 • fastställer harmoniserade regler för utsläppsbaserade typgodkännanden av bilar och lätta nyttofordon, som gemensamt brukar kallas för lätta fordon,
 • omfattar ersättande, utsläppsbegränsande anordningar* och fastställer reglerna för typgodkännande av dessa.
 • Förordningen har ändrats vid ett flertal tillfällen, senast genom förordning (EU) 2018/858.

Förordning (EU) 2018/858

 • ser över EU:s regler för fordonstypgodkännande,
 • inför mer robusta provningsmetoder med avseende på förorenande utsläpp, och
 • upphäver direktiv 2007/46/EG om EU-typgodkännande av fordon från och med den 31 augusti 2020.

VIKTIGA PUNKTER

Lagstiftningen gäller för lätta fordon under 2,6 ton.

Tillverkarna

 • måste utforma, konstruera och montera komponenter så att fordonet överensstämmer med lagstiftningen,
 • måste bevisa att alla nya fordon och nya utsläppsbegränsande anordningar överensstämmer med lagstiftningen och kan uppfylla utsläppsgränserna under fordonets normala livslängd och vid normal användning,
 • måste säkerställa att de utsläppsbegränsande anordningarna fungerar under 160 000 km,
 • måste se till att fordonsutsläppen kan kontrolleras efter fem år eller 100 000 km, vilket som inträffar först,
 • måste förse köparna med siffror på koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning,
 • får inte använda manipulationsanordningar som minskar effektiviteten hos systemen för kontroll av utsläpp, utom under strikta förhållanden – t.ex. för att skydda en motor mot skador eller olyckor,
 • måste (fram till den 1 september 2020) på webbplatser tillgängliggöra obegränsad och standardiserad åtkomst till information om reparation och underhåll av fordon för oberoende garage. Detta ska innefatta artiklar som servicehandböcker och tekniska manualer. De kan ta ut en rimlig avgift. Dessa krav ersätts av de i förordning (EU) 2018/858 den 1 september 2020.

Nationella myndigheter måste

 • utfärda EU-typgodkännanden* till nya fordon som överensstämmer med lagstiftningen,
 • vägra att godkänna fordon som inte uppfyller utsläppsstandarderna, inom de auktoriserade tidsfrister som gäller varje fordonskategori,
 • tillåta att fordon som överensstämmer med denna förordning registreras,
 • förbjuda försäljning eller installation av utsläppsbegränsande anordningar som inte uppfyller EU-standarderna,
 • se till att det finns sanktioner mot tillverkare som lämnar oriktiga uppgifter eller förfalskar resultat, undanhåller uppgifter eller använder manipulationsanordningar.

Kommissionen ser regelbundet över de förfaranden, tester, krav och utsläppsgränser som föreskrivs i lagstiftningen och uppdaterar dem regelbundet i genomförandelagstiftning.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 3 januari 2009.

BAKGRUND

Mer information hittar du här:

VIKTIGA BEGREPP

Utsläppsbegränsande anordning: mekanism eller utrustning som tar bort föroreningar, till exempel från bilavgaser, som annars skulle släppas ut i atmosfären.
Typgodkännande: det förfarande genom vilket det intygas att en produkt uppfyller en minsta uppsättning lagstadgade och tekniska krav.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 715/2007 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 14.6.2018, s. 1).

Kommissionens förordning (EU) 2017/1151 av den 1 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (EUT L 175, 7.7.2017, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 08.10.2019

Top