EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Främmande och lokalt frånvarande arter

Främmande och lokalt frånvarande arter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 708/2007 – användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Förordningen gäller för

 • förflyttningar (introduktioner)* av främmande arter eller lokalt frånvarande arter (flyttningar)* för användning av dem i vattenbruk inom EU och för
 • alla typer av vattenbruksanläggningar. Likväl fastställs i förordningen särskilda regler för slutna vattenbruksanläggningar. Förflyttningar av främmande och lokalt frånvarande arter som är avsedda att hållas i slutna vattenbruksanläggningar kan undantas från kravet på att inhämta tillstånd på villkor att de transporteras under förhållanden som hindrar att de sprids i miljön. EU-länderna ska föra en regelbundet uppdaterad förteckning över slutna vattenbruksanläggningar.

Förordningen gäller inte för följande:

 • Flyttning av arter inom EU-länder, förutom om det föreligger en miljörisk.
 • Sällskapsdjuraffärer, plantskolor eller akvarier där det inte förekommer någon kontakt med EU-vatten.
 • Flertalet av de arter som finns förtecknade i bilaga IV, med undantag för vissa fall.

Den omfattar alla vattenlevande arter, inbegripet varje del som kan överleva och föröka sig.

Åtgärder för att undvika negativa effekter för den biologiska mångfalden

EU-länderna ska

 • införa åtgärder för att undvika negativa effekter för den biologiska mångfalden till följd av förflyttning av vattenlevande organismer för användning inom vattenbruk och till följd av spridning av sådana organismer,
 • övervaka och inspektera vattenbruksverksamhet för att säkerställa att
  • slutna vattenbruksanläggningar uppfyller de krav som fastställs i denna förordning och att
  • transporter till och från sådana anläggningar sker under förhållanden som hindrar främmande arter eller icke-målarter från att rymma.

Tillstånd

För varje förflyttning av en främmande vattenlevande organism till en vattenbruksanläggning krävs ett tillstånd som utfärdats av det mottagande EU-landet. För att erhålla detta tillstånd ska vattenbruksoperatören lämna in en ansökan som innehåller vissa uppgifter, däribland följande:

 • Den berörda organismens namn och egenskaper.
 • Föreslagen bestämmelseort och skäl till förflyttningen.
 • Potentiell miljöpåverkan.
 • De åtgärder som vidtas för att hantera och övervaka förflyttningen, osv.

Rutinmässig förflyttning

Vid förflyttning från en källa som man vet inte utgör någon miljörisk kan den behöriga myndigheten utfärda ett tillstånd där det i tillämpliga fall anges krav på karantän* eller försöksutsättning*.

Icke-rutinmässig förflyttning

Vid icke-rutinmässig förflyttning ska en miljöriskbedömning genomföras. Om risknivån bedöms vara medelhög eller hög ska sökanden och den berörda förvaltningen undersöka om det finns sätt sänka risken till låg nivå. Om risknivån sänks till låg nivå kan den behöriga myndigheten utfärda ett tillstånd där det i tillämpliga fall anges krav på karantän, försöksutsättning eller övervakning*.

Förflyttningar som påverkar EU-grannländer

EU-länder som sannolikt kommer att påverkas av en förflyttning av marina organismer ska informeras. De ska i sin tur översända sina kommentarer till Europeiska kommissionen, som kommer att godkänna, återkalla eller ändra tillståndet.

Register

EU-länder ska föra ett register över introduktioner och flyttningar, som innehåller all information som har anknytning till dessa. Registren ska göras tillgängliga för allmänheten.

Huvudandelen av EU-länderna har avsatt en särskild webbplats för förordningen, och registret är i allmänhet tillgängligt därifrån.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2009, med undantag för kapitlen I och II samt artikel 24 (detaljerade bestämmelser och anpassning till den tekniska utvecklingen) som har gällt sedan den 18 juli 2007.

BAKGRUND

Invasiva främmande arter utgör en av huvudorsakerna till förlusten av biologisk mångfald, antingen genom

 • genetiska förändringar,
 • försämrade eller förändrade livsmiljöer,
 • spridning av patogener och parasiter eller genom att
 • de ersätter inhemska arter inom den ekologiska nisch som de upptar.

Denna miljöpåverkan har stora ekonomiska och sociala återverkningar.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Vattenbruk: uppfödning eller odling av vattenlevande organismer med hjälp av metoder för att öka produktionen av sådana organismer i en omfattning som överstiger omgivningens naturliga kapacitet. Organismerna förblir en fysisk eller juridisk persons egendom under hela uppfödningen eller odlingen, fram till och inklusive skörden.
Lokalt främmande arter: varje art av en vattenlevande organism som av biogeografiska skäl är lokalt frånvarande från en del av sitt naturliga utbredningsområde.
Främmande arter:
 • varje art av en vattenlevande organism som förekommer utanför sitt kända naturliga utbredningsområde och utanför det område som begränsas av dess naturliga spridningsförmåga,
 • varje vattenlevande organism hos vilken antalet kromosomer har fördubblats artificiellt och
 • fertila, konstgjort hybridiserade arter.
Introduktioner: avsiktlig förflyttning av en främmande art till en miljö utanför dess naturliga utbredningsområde för användning inom vattenbruk.
Flyttningar: avsiktlig förflyttning av en lokalt frånvarande art inom dess naturliga utbredningsområde till ett område där den av biogeografiska skäl tidigare inte förekom, för användning inom vattenbruk.
Karantän: Syftet med karantänen är att hålla de berörda organismerna strikt isolerade tillräckligt länge för att ett lekbestånd ska hinna etableras, för att man ska kunna upptäcka oavsiktligt förekommande arter och bekräfta att det inte finns några patogener eller sjukdomar. Karantänanläggningen ska uppfylla ingående specifikationer i överensstämmelse med de villkor som fastställs i förordningen (bilaga III).
Försöksutsättning: det inledande skedet av småskalig utsättning av vattenlevande organismer som är föremål för särskilda åtgärder avseende inneslutning och förebyggande. En beredskapsplan ska upprättas för att organismerna i fråga ska kunna avlägsnas eller minskas i beståndstäthet vid oförutsedda risker för miljön eller för inhemska bestånd.
Övervakning: Övervakning ska genomföras under minst två år efter det att organismerna sattes ut i sin nya miljö, i syfte att bedöma om påverkan förutsågs på ett riktigt sätt eller om det förekommer ytterligare eller annan typ av påverkan.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 708/2009 av den 11 juni 2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk (EUT L 168, 28.6.2007, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 708/2007 har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens förordning (EG) nr 535/2008 av den 13 maj 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk (EUT L 156, 14.6.2008, s. 6).

Kommissionens förordning (EG) nr 506/2009 av den 6 juni 2008 om ändring av bilaga IV till rådets förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk (EUT L 149, 7.6.2008, s. 36).

Senast ändrat 18.12.2018

Top