EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser

Genom denna strategi inrättas en handlingsram med syfte att, utan att hämma den ekonomiska utvecklingen, minska trycket på miljön till följd av produktion och förbrukning av naturresurser. De problem som rör resurserna kommer att tas i beaktande inom alla relevanta politikområden och särskilda åtgärder kommer att vidtas. Framför allt kommer man att inrätta ett uppgiftscentrum och indikatorer, ett europeiskt forum samt en internationell expertgrupp.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 21 december 2005: En temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser [KOM(2005) 670 - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

I strategin fastställs riktlinjerna för Europeiska unionen för de kommande 25 åren. Syftet är ett effektivare och mer hållbart utnyttjande av naturresurserna genom hela livscykeln.

Målet med strategin är att minska resursutnyttjandets negativa verkningar för miljön (utarmning av naturresurser och förorening) och samtidigt respektera de mål som fastställdes av Europeiska rådet i Lissabon ifråga om ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Resursutnyttjare inom alla områden berörs. Målsättningen är att öka resursproduktiviteten, minska resursernas påverkan på miljön och ersätta alltför förorenande resurser med alternativa lösningar.

Några mål i siffror har ännu inte fastställts, men strategin ger utrymme för att ställa upp sådana under de närmaste åren när kunskaperna om resursanvändning och indikatorerna för resursutveckling är tillräckligt utvecklade och möjliga att utnyttja.

Att integrera synsättet som bygger på resursernas livscykel i befintlig politik

Strategin syftar till att minska miljötrycket under varje stadium av resursernas livscykel - utvinning eller skörd, användning och bortskaffande. Det handlar således om att integrera begreppen livscykel och resurspåverkan inom relevanta politikområden.

Detta synsätt ska tillämpas systematiskt inom all framtida miljöpolitik. Det är redan infört i vissa åtgärder, t.ex. den temainriktade strategin för avfall. Vissa åtgärder, t.ex. den integrerade produktpolitiken eller handlingsplanen för miljöteknik, kompletterar ett sådant synsätt.

För övrigt måste detta synsätt även införas inom annan politik än miljöpolitik där resursanvändning är av betydelse. Åtgärder i den andan har redan vidtagits, framför allt på områdena transport och energi. Användandet av konsekvensbedömningar kommer för övrigt att vara avgörande inom vissa sektorer inom industri eller infrastruktur.

Nya åtgärder som införs genom strategin

För att förbättra kunskaperna när det gäller resursanvändning och resursers miljöpåverkan föreslås i strategin att ett uppgiftscentrum för naturresurser inrättas och förvaltas av kommissionen. Detta centrum ska sammanställa information från olika organ för analys och forskning (både inom och utanför kommissionen). Det ska underlätta informationsutbyte och tillhandahållande av information för de politiska beslutsfattarna.

Fram till 2008 planerar kommissionen att utarbeta indikatorer som gör det möjligt att regelbundet övervaka och utvärdera framstegen i genomförandet av strategins mål. Dessa indikatorer ska visa på effektivare resursanvändning, brytande av sambandet mellan resursanvändning och resursernas miljöpåverkan samt brytande av sambandet mellan negativ miljöpåverkan och ekonomisk tillväxt.

Medlemsländerna uppmanas att vidta åtgärder och utarbeta program på nationell nivå (framför allt i fråga om utbildning och ekonomiska incitament). De ska få stöd genom ett forum för informationsutbyte som ska inrättas och där företrädare för medlemsländerna och kommissionen, och eventuellt andra aktörer, ska ingå.

Kommissionen kommer att föreslå att en internationell expertgrupp inrättas i samarbete med lämpliga internationella organisationer, framför allt Förenta nationernas miljöprogram (UNEP) (EN) (FR). Denna arbetsgrupp kommer framför allt att få i uppdrag att utveckla kunskaperna om de globala dimensionerna av ett hållbart nyttjande av resurser och ge vetenskapliga råd till i- och u-länder.

Bakgrund

Resursförbrukningens nuvarande takt och det miljötryck som följer därav är inte hållbara. Trots den tekniska utvecklingen har ökningen av resursförbrukningen ofta gått snabbare än miljöförbättringarna eller effektivitetsvinsterna. Risken finns att denna tendens förstärks i samband med den industriella utvecklingen av vissa länder som Kina och Indien. Därmed blir risken för utarmning av naturresurser och förorening till följd av användningen av dessa resurser ett allt starkare hot mot vår miljö.

Miljöpolitiken måste - för att vända denna ohållbara utveckling, för att miljöförstöringen ska kunna stoppas och för att den nytta som naturresurserna gör ska kunna bevaras - omfatta mer än bara reglering av föroreningarna (utsläpps- och avfallskontroll).

Tack vare att strategin bygger på resursernas livscykel och att tillförlitlig information görs tillgänglig bör den bidra till bättre ekoeffektivitet när det gäller resursanvändningen och till en övergång mot mer hållbara produktionsmetoder och konsumtionsmönster.

Strategin för hållbar användning av naturresurser är en av de sju temainriktade strategierna i sjätte miljöhandlingsprogrammet som antogs 2002.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen av den 1 oktober 2003: Mot en temainriktad strategi för hållbar användning av naturresurser [KOM(2003) 572 - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

EU anger huvudprinciperna för hur en europeisk strategi för att minska resursanvändningens miljöeffekter kan fastställas, på grundval av naturresursernas tillstånd och nuvarande politik.

Senast ändrat den 16.12.2005

Top