EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

En strategi för havsmiljön

En strategi för havsmiljön

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2008/56/EG – EU-åtgärder på havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv om en marin strategi)

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs ett gemensamt tillvägagångssätt och mål för att förebygga, skydda och bevara den marina miljön mot skadliga mänskliga verksamheter.
 • I direktivet fastställs krav på länderna i Europeiska unionen (EU) om att utveckla strategier för att uppnå ”god miljöstatus* senast år 2020. Strategierna, som spänner över sexårsperioder, måste omfatta åtgärder som skyddar det marina ekosystemet, och som säkerställer att ekonomisk verksamhet knuten till den marina miljön är hållbar.
 • I direktivet understryker man EU-ländernas behov av att samarbeta med sina grannar i marina regioner (nordöstra Atlanten, Östersjön, Medelhavet och Svarta havet), det vill säga när de utformar och genomför sina marina strategier. Användningen av befintliga regionala förvaltningsstrukturer, såsom regionala havskonventioner, är därför en viktig del för EU-länderna att överväga.
 • I direktivet erkänns behovet av geografiska skyddsåtgärder för den marina miljön, för att på så sätt bidra till skapandet av ett globalt nätverk av skyddade marina områden.

VIKTIGA PUNKTER

 • EU-länderna måste, som en del av sina marina strategier, bedöma miljöstatusen i sina marina vatten och hur mänskliga aktiviteter påverkar dessa (inklusive en socioekonomisk analys). De måste fastställa vad som är ”god miljöstatus” för sina marina vatten och sätta upp miljömål. De måste sedan utveckla övervakningsprogram och iordningställa åtgärdsprogram.
 • EU-ländernas bedömningar av sina vatten bidrar till att förbättra kunskapen om Europas marina vatten. Detta stöds också genom program som Kunskap i havsfrågor eller Copernicus.
 • Europas hav är indelade i fyra marina regioner: Östersjön, nordöstra Atlanten, Medelhavet och Svarta havet. Länder som arbetar i samma marina regioner måste samordna sina åtgärder.
 • Övervakningsprogram utformas för att mäta och bedöma framstegen mot att nå målen. Om vissa mål inte uppfylls måste EU-länderna förklara varför och får vid behov tillämpa vissa undantag.
 • Direktivet innehåller ett antal kvalitativa ”deskriptorer” för EU-länderna att överväga när de utformar sina strategier för att uppnå god miljöstatus för sina vatten. Dessa inbegriper
  • bevara den biologiska mångfalden,
  • hållbar fiskeverksamhet,
  • skydda havsbotten,
  • hålla marint avfall och föroreningar under kontroll.

Direktivet bygger på befintlig EU-lagstiftning och omfattar specifika delar av den marina miljön som inte tas upp i andra politikområden, såsom ramdirektivet för vatten, habitat- och fågeldirektiven.

DEN SENASTE UTVECKLINGEN

 • EU:s erfarenhet av att utveckla en hållbar strategi för havsförvaltning genom ramdirektivet om en marin strategi ses som ett viktigt bidrag till Europeiska kommissionens vision för 2016 om världshavsförvaltning.
 • Under 2015 rapporterade kommissionen betydande framsteg i upprättandet av marina skyddsområden i EU:s hav, med fördelar för ekonomin och miljön. Enligt FN:s konvention om biologisk mångfald har EU åtagit sig att säkerställa bevarandet av 10 procent av sina kust- och havsområden senast år 2020.
 • År 2014 gick kommissionen igenom de första stegen i genomförandet av direktivet. Sedan dess har EU-länderna upprättat sina övervakningsprogram, av vilka kommissionens bedömning förväntas inom kort. EU-länderna skulle också ha lämnat in sina åtgärdsprogram till kommissionen senast i mars 2016.
 • Innovation i den blå ekonomin identifieras som ett medel genom vilket kostnadseffektiva marina skyddsåtgärder kan utvecklas, vilka bidrar till genomförandet av ramdirektivet om en marin strategi.
 • Ramdirektivet om en marin strategi fungerar som en miljömässig riktlinje för direktivet om en ram för havsplanering som offentliggjordes 2014.
 • Det senare ingår i den integrerade havspolitiken, som syftar till att införa en optimal förvaltning och optimala styrelseformer för havsområden.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 15 juli 2008. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 15 juli 2010.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

God miljöstatus: syftar på ekologiskt variationsrika och dynamiska oceaner och hav som är rena, friska och produktiva. Syftet är att säkerställa att havsmiljön blir skyddad för nuvarande och kommande generationer.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19–40).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens beslut 2010/477/EU av den 1 september 2010 om kriterier och metodstandarder för god miljöstatus i marina vatten (EUT L 232, 2.9.2010, s. 14–24).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22–61).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1380/2013 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Första fasen av genomförandet av ramdirektivet om en marin strategi (direktiv 2008/56/EG) Europeiska kommissionens bedömning och vägledning (COM(2014) 97 final, 20.2.2014).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Innovation i den blå ekonomin: Utnyttjande av havens potential för sysselsättning och tillväxt (COM(2014) 254 final/2, 8.5.2014).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering (EUT L 257, 28.8.2014, s. 135–145).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om hur arbetet med att upprätta marina skyddsområden har fortskridit (i enlighet med artikel 21 i ramdirektivet om en marin strategi 2008/56/EG) (COM(2015) 481 final, 1.10.2015).

Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016).

Senast ändrat 23.02.2017

Top