EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hantering av avfall från utvinningsindustrin

Hantering av avfall från utvinningsindustrin

Europeiska unionen har vidtagit åtgärder för att förhindra eller minimera eventuella negativa effekter på miljö och hälsa som härrör från hantering av avfall från utvinningsindustrin.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG - uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen har vidtagit åtgärder för att förhindra eller minimera eventuella negativa effekter på miljö och hälsa som härrör från hantering av avfall från utvinningsindustrin.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktiv 2006/21/EG införs åtgärder för säker hantering av avfall som uppkommer vid utvinning, bearbetning och lagring av mineralresurser och vid drift av stenbrott.

VIKTIGA PUNKTER

En anläggningsoperatör behöver tillstånd för att driva en anläggning för utvinningsavfall. I detta direktiv fastställs regler för beviljande av tillstånd till operatörer av de myndigheter som utsetts av varje EU-land.

Myndigheterna måste vidta åtgärder när en ny anläggning byggs eller en befintlig modifieras gällande

 • plats,
 • anläggningens fysiska stabilitet,
 • säkerställt förebyggande av mark-, luft- och vattenföroreningar,
 • övervakning och inspektion,
 • stängning av anläggning, återställande av mark och fasen efter stängning.

Avfallsanläggningar i kategori A

Operatörer av anläggningar i kategori A (som utgör särskilda hälso- och miljörisker) måste utarbeta

 • en strategi för att förebygga olyckor och ett säkerhetsstyrningssystem,
 • en intern beredskapsplan som omfattar de åtgärder som ska vidtas på plats om en olycka inträffar.

Kriterier för klassificering av anläggningar i kategori A definieras ytterligare i beslut 2009/337/EG.

De nationella myndigheterna måste utarbeta externa planer för räddningsinsatser som anger åtgärder utanför anläggningen i händelse av en olycka.

Operatörerna måste tillhandahålla en finansiell garanti för att säkerställa att direktivets förpliktelser täcks innan verksamheten påbörjas. De måste också se till att det finns tillgängliga medel för återställande av platsen när en anläggning stängs.

I beslut 2009/335/EG definieras tekniska riktlinjer för upprättandet av finansiella garantier.

Avfallshantering

Operatörerna ska upprätta en plan för avfallshantering som förebygger eller minskar generering av avfall och främjar återvinning och säker avfallshantering. Den ska ses över vart femte år av myndigheterna.

Planen ska innehålla

 • en beskrivning av avfall och dess karakteristika (dvs. kemiska, fysikaliska och geologiska egenskaper); tekniska krav för att karakterisera avfall som anges i bilaga II i direktivet har utarbetats i beslut 2009/360/EG - dessutom kompletteras definitionen av inert avfall i beslut 2009/359/EG,
 • en beskrivning av de ämnen som bearbetar mineralresurser och de metoder som används för att transportera och behandla avfallet,
 • förfarandena för kontroll och övervakning,
 • åtgärder för stängning av en anläggning och övervakning efter stängning,
 • förebyggande åtgärder för föroreningar av vatten och mark.

Myndigheterna måste se till att operatörerna har vidtagit åtgärder för att förhindra föroreningar av vatten och mark, bland annat genom att

 • utvärdera och förebygga generering av lakvatten (dvs. all vätska som rinner genom det deponerade avfallet, inbegripet förorenat lakvatten) så att ytvatten och grundvatten kan undgå att förorenas av avfall,
 • insamling och behandling av förorenat vatten och lakvatten för att säkerställa utsläppet av det.

När det gäller användning av cyanid i mineralutvinning införs genom direktivet åtgärder som syftar till att begränsa dess koncentration i bearbetningsavfallsdammar och avloppsvatten.

Inspektioner och rapporter

Myndigheterna måste inspektera avfallsanläggningar med jämna mellanrum, bland annat efter det att de stängts. Operatörerna är skyldiga att hålla uppdaterade register om all verksamhet och göra dem tillgängliga för inspektion av myndigheterna. Vart tredje år måste EU-länderna skicka en rapport till kommissionen om genomförandet av direktivet.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 1 maj 2006.

VIKTIGA BEGREPP

Avfallsanläggningar i kategori A: en avfallsanläggning klassificeras i kategori A om

 • brister eller felaktig drift, till exempel att ett upplag kollapsar eller en fördämning rämnar, skulle kunna leda till en allvarlig olyckshändelse på grundval av en riskbedömning där faktorer som avfallsanläggningens nuvarande eller framtida storlek, lokalisering och miljöpåverkan har beaktats,
 • den innehåller avfall som klassificerats som farligt (över en viss tröskel),
 • den innehåller ämnen eller preparat som klassificerats som farliga (över en viss tröskel).

Bearbetningsavfallsdammar: bearbetningsavfall är stenavfall och utsläpp (vissa av dem kemiska, som cyanid) från brytningsprocessen. Bearbetningsavfall pumpas ofta till dammar för att genomgå sedimentering, där det fasta avfallet separeras från vattnet.

Mer information finns här:

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2006/21/EG

1.5.2006

-

EUT L 102, 11.4.2006, s. 15-34

Ändringsrättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188, 18.7.2009, s. 14-92

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2009/335/EG av den 20 april 2009 om tekniska riktlinjer för upprättande av den finansiella säkerheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin (EUT L 101, 21.4.2009, s. 25-25).

Kommissionens beslut 2009/337/EG av den 20 april 2009 om definitionen av kriterierna för klassificering av avfallsanläggningar i enlighet med bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin (EUT L 102, 22.4.2009, s. 7-11).

Kommissionens beslut 2009/358/EG av den 29 april 2009 om den harmonisering och regelbundna överföring av information och det frågeformulär som avses i artiklarna 22.1 a och 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin (EUT L 110, 1.5.2009, s. 39-45).

Kommissionens beslut 2009/359/EG av den 30 april 2009 om komplettering av definitionen av inert avfall för genomförandet av artikel 22.1 f i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin (EUT L 110, 1.5.2009, s. 46-47).

Kommissionens beslut 2009/360/EG av den 30 april 2009 om komplettering av de tekniska krav för karakterisering av avfall som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin (EUT L 110, 1.5.2009, s. 48-51).

Senast ändrat 09.09.2015

Top