EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Reglering av genmodifierade grödor: EU-ländernas rättigheter

Reglering av genmodifierade grödor: EU-ländernas rättigheter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

  • Dess syfte är att göra förfarandet för att ge tillstånd för avsiktlig utsättning* och försäljning av genetisk modifierade organismer* mer effektivt och transparent.
  • Genom direktivet begränsas också tillståndet till en period på tio år (som kan förnyas), och det införs obligatorisk övervakning efter att genetiskt modifierade organismer har släppts ut på marknaden.

VIKTIGA PUNKTER

I detta direktiv föreskrivs

  • ett system för att bedöma från fall till fall de miljörisker som förknippas med att sätta ut genetiskt modifierade organismer,
  • gemensamma mål för att övervaka genetiskt modifierade organismer efter att de avsiktligt satts ut på marknaden,
  • en mekanism som ändrar, avbryter eller avslutar avsiktligt utsatta genetiskt modifierade organismer när information om riskerna med utsättning blir tillgänglig.

Det blir obligatoriskt med märkning av genetiskt modifierade produkter och offentligt samråd. Europeiska kommissionen förpliktigas att rådfråga de behöriga vetenskapliga kommittéerna i alla frågor som berör människors hälsa eller miljön.

Register måste upprättas i syfte att dokumentera information om de genetiska modifikationerna i genetiskt modifierade organismer, tillsammans med platsen för dem. Regler för förandet av sådana register fastställs i beslut 2004/204/EG.

Kommissionen måste vart tredje år offentliggöra en rapport om erfarenheterna av genetiskt modifierade organismer som släppts ut på marknaden och en sammanfattning av de åtgärder som vidtagits av EU-länderna.

EU-länderna tillåts genom detta direktiv att begränsa eller förbjuda utsättning av genetiskt modifierade organismer som utgör en risk för människors hälsa och miljön. Samtidigt ändras dock direktivet genom direktiv (EU) 2015/412, så att EU-länderna kan förbjuda eller begränsa genetiskt modifierade organismer som har godkänts eller planeras bli godkända på EU-nivå på ännu bredare grunder. Dessa grunder som kan användas av EU-länderna omfattar bland annat fysisk planering, markanvändning, socioekonomiska effekter, samexistens* och allmän ordning.

I det ändrande direktivet fastställs också den uppsättning tidsfrister och ansvarsområden som styr de beslut som tas rörande justering av den geografiska omfattningen för tillståndet, däribland rätten till undantag på grundval av nya objektiva omständigheter.

Från och med den 3 april 2017 måste EU-länder där genetiskt modifierade organismer odlas införa åtgärder i gränsområden på deras territorium i syfte att undvika möjlig gränsöverskridande kontaminering i angränsande EU-länder där odling av dessa genetiskt modifierade organismer är förbjuden, om inte sådana åtgärder är onödiga med tanke på särskilda geografiska förhållanden.

VILKEN PERIOD GÄLLER DET HÄR DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 17 april 2001. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 17 oktober 2002.

BAKGRUND

Det här direktivet är bara en av flera byggstenar i EU:s rättsliga regelverk för genetiskt modifierade organismer. De andra byggstenarna är direktiv och förordningar (inriktade på frågor som genetiskt modifierade livsmedel eller genetiskt modifierade organismers rörelse över gränserna) som är till för att skydda människors och djurs hälsa samt miljön, inrätta harmoniserade förfaranden samt säkerställa spårbarhet för genetiskt modifierade organismer som släpps ut på marknaden.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Avsiktlig utsättning: Inom ramen för denna lagstiftning, varje avsiktligt införande av genetiskt modifierade organismer i miljön utan särskilda inneslutningsåtgärder.
Genetiskt modifierade organismer: Med hjälp av moderna biotekniska metoder som kallas genteknik kan den genetiska sammansättningen av levande celler och organismer förändras. På det sättet kan människan odla växter och djur som till exempel kan ge bättre skördar eller motstå sjukdomar.
Samexistens: Existensen av genetiskt modifierade, konventionella och ekologiska grödor kräver att det finns regler för att säkerställa att de kan hållas avskilda från varandra under odling, skörd, transport, förvaring och bearbetning.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG – Kommissionens uttalande (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2001/18/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens beslut 2004/204/EG av den 23 februari 2004 om fastställande av närmare villkor för förandet av register och för registrering av uppgifter om genetiska modifieringar i genetiskt modifierade organismer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (EUT L 65, 3.3.2004, s. 20).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24). Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer (EUT L 287, 5.11.2003, s. 1).

Senast ändrat 11.12.2017

Top