EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mot en strategi för markskydd

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Mot en strategi för markskydd

Meddelandet syftar till att upprätta en plan för utveckling av en gemenskapsstrategi för markskydd.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande av den 16 april 2002 till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Mot en temainriktad strategi för markskydd [KOM (2002) 179 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Ett av sjätte miljöhandlingsprogrammets mål är att skydda marken mot erosion och föroreningar. Som ett led i arbetet för att uppnå detta mål offentliggör kommissionen detta meddelande, som utgör grunden för utarbetandet av en strategi för markskydd. Med begreppet "mark" avses i detta meddelande jordskorpans översta lager, som består av mineralpartiklar, organiskt material, vatten, luft och levande organismer.

I meddelandet anges markens funktioner, närmare bestämt följande:

  • Livsmedelsproduktion.
  • Lagring, filtrering och omvandling av bland annat mineraler, vatten, organiska ämnen och gas.
  • Källa för råvaror.
  • Den konkreta grunden för mänsklig verksamhet.

Även de allvarligaste hoten mot marken i Europa tas upp, dvs. erosion, förlust av organiskt material, föroreningar, hårdgörning av marken, (som orsakas av bebyggelse, vägbyggen och uppförande av annan infrastruktur), packning av marken (som orsakas av mekaniskt tryck från tunga maskiner samt överbetning och sportverksamhet), minskad biologisk mångfald, försaltning (omfattande anrikning av lösliga natrium-, magnesium- och kalciumsalter) samt översvämningar och jordskred. Alla dessa fenomen har uppstått på grund av eller förvärrats av mänsklig verksamhet under de senaste decennierna. Hoten mot marken får mycket omfattande ekonomiska konsekvenser och ger upphov till mycket stora kostnader för återställande.

De styrmedel som införts på internationell nivå för att komma tillrätta med markförsämringen behandlas också, liksom EU-medlemsstaternas och kandidatländernas styrmedel. När det gäller EU:s verksamhet framhålls att det inte förs någon konkret politik, men att de åtgärder som vidtas inom ramen för politiken på andra områden (miljö- jordbruks- regional-, transport- och forskningspolitiken) är av betydelse för markskyddet.

Den temainriktade strategins delar

Det verkar därför krävas att gemenskapen upprättar en temainriktad strategi för markskydd, och en sådan kommer att presenteras 2004. Strategin kommer att utarbetas med hänsyn till principerna om försiktighet, förutseende och miljöansvar, och den kommer att koncentreras på befintliga strategier inom ramen för miljöpolitiken, en bättre integration av markskyddsfrågor i politiken på andra områden, övervakning av mark samt nya åtgärder som grundas på resultaten från denna övervakning.

På miljöpolitikens område kommer följande nya lagstiftning att komplettera den befintliga lagstiftningen:

  • 2002: fjärde särdirektivet om luftkvalitet och ett direktiv om gruvavfall.
  • 2003: omarbetning av direktivet om avloppsslam (es de en fr) och ett meddelande om fysisk planering och miljön som koncentreras på en hållbar markanvändning.
  • Före slutet av 2004: direktiv om kompost och annat biologiskt avfall.

Inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken främjas åtgärder som bidrar till markskyddet, bland annat organisk odling, underhåll av terrasser, säkrare användning av bekämpningsmedel, användning av certifierad kompost, skogsbruk och skogsplantering. Vid omarbetningen av den gemensamma jordbrukspolitiken har kommissionen för avsikt att öka anslaget till landsbygdsutvecklingen och markskyddet.

När det gäller markövervakningen kommer kommissionen före juni 2004 att föreslå lagstiftning om gemenskapens informations- och övervakningssystem för hot mot marken. Denna övervakning kommer att utgöra grunden för framtida initiativ till lagstiftning om markskydd, och kommer att innebära att politiken på detta område justeras och omarbetas.

Senast ändrat den 17.08.2006

Top