Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Miljöansvar och principen att förorenaren ska betala

Miljöansvar och principen att förorenaren ska betala

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2004/35/EG om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs regler som bygger på principen att förorenaren betalar. Det innebär att ett företag som orsakar miljöskada är ansvarigt för det och måste vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förebygga eller avhjälpa skadan samt ta på sig alla kostnader för detta.

VIKTIGA PUNKTER

I direktivet definieras miljöskada som

Definitionen innefattar utsläpp av föroreningar i luften (eftersom detta påverkar mark- eller vattenförhållandena), inlandsytvatten och grundvatten samt varje avsiktligt utsläpp i miljön av genmodifierade organismer enligt definitionen i direktiv 2001/18/EG.

Tillämpningsområde

Det finns två scenarier då ansvarighet uppkommer:

 • 1.

  Miljöskador orsakade av någon av de verksamheter som förtecknas i bilaga III i direktivet, såsom

  • energiindustri,
  • produktion och bearbetning av metall,
  • mineralindustri,
  • kemisk industri,
  • avfallshantering,
  • storskalig produktion av pappersmassa, papper och kartong, textilfärgning och garverier
  • storskalig kött-, mejeri- och livsmedelsproduktion.
 • 2.

  Miljöskada på skyddade arter och naturliga livsmiljöer (eller överhängande hot mot dem) orsakade av andra yrkesverksamheter än de som förtecknas i bilaga III, samt om företaget har begått ett fel eller varit oaktsamt.

Undantag

Till undantagen hör väpnad konflikt, naturkatastrof, ansvar för sådana miljöskador som täcks av internationella konventioner (t.ex. havsföroreningar) samt kärntekniska risker, som omfattas av Euratomfördraget.

Förebyggande åtgärder och hjälpåtgärder

 • Om det föreligger ett överhängande hot om att skada ska inträffa måste företaget utan dröjsmål vidta de förebyggande åtgärder som behövs.
 • Om skada redan har inträffat måste företaget omedelbart informera myndigheterna och vidta åtgärder för att hantera situationen så att ytterligare miljöskador och hot mot människors hälsa undviks, samt vidta lämpliga hjälpåtgärder.

Företaget måste betala för förebyggande åtgärder och hjälpåtgärder, utom i vissa situationer, t.ex. om skadan orsakades av en tredje part trots lämpliga säkerhetsåtgärder, eller berodde på efterlevnad av en officiell instruktion.

Genomförande

 • I en genomföranderapport från 2016 gjordes en överblick av erfarenheterna från att ha genomfört direktivet mellan 2007 och 2013 med en utvärdering som genomförts enligt Refit, Europeiska kommissionens program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat.
 • I rapporten bekräftas att direktivet visserligen inte har uppnått sin fulla potential, men att det har fungerat ändamålsenligt för att avhjälpa miljöskador och uppmuntra till förebyggande.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 30 april 2004. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 30 april 2007.

BAKGRUND

Se mer information om miljöansvar på Europeiska kommissionens webbplats.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (EUT L 143, 30.4.2004, s. 56).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2004/35/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet enligt artikel 18.2 i direktiv 2004/35/EG om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (COM(2016) 204 final, 14.4.2016).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Refit-utvärdering av miljöansvarsdirektivet – Följedokument till Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet enligt artikel 18.2 i direktiv 2004/35/EG om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (SWD(2016) 121 final,14.4.2016).

Senast ändrat 05.10.2016

Top