EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nationella utsläppsgränser för vissa luftföroreningar

Nationella utsläppsgränser för vissa luftföroreningar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2001/81/EG om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs gränser för de totala nationella utsläppen av fyra föroreningar: svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska föreningar och ammoniak.

Dessa kan orsaka

  • försurning (t.ex. kan den kemiska sammansättningen i havet försuras),
  • vatten- och markförorening (eutrofiering), och
  • marknära ozon (ozon som uppstår när de fyra föroreningarna reagerar med värme och solljus).

EU:s åtgärder fortsätter att vara nödvändiga eftersom dessa föroreningars gränsöverskridande karaktär består. Gränserna är ett viktigt steg mot mer ambitiösa långsiktiga mål.

VIKTIGA PUNKTER

  • EU-länderna var tvungna att se till att utsläppen av de fyra föroreningarna senast 2010 låg under de tak som fastställdes i lagstiftningen och att de förblev under dessa tak under de kommande åren.
  • Varje land skulle senast den 1 oktober 2002 upprätta ett nationellt program om hur man skulle nå dessa mål. Programmen skulle innehålla de strategier som skulle antas och åtgärder som skulle vidtas samt de konsekvenser som dessa troligen skulle få. Vid behov skulle de uppdateras under 2006.
  • Programmen skulle, och ska fortfarande, göras tillgängliga för allmänheten samt miljöorganisationer och andra organisationer.
  • Nationella myndigheter ska upprätta årliga utsläppsinventeringar och utsläppsprognoser och lämna in dessa till kommissionen och Europeiska miljöbyrån i slutet av varje år.
  • Kommissionen skulle bedöma deras framsteg och rapportera till Europaparlamentet och rådet under 2012.
  • Lagstiftningen omfattar inte utsläpp från internationell sjöfart eller luftfartyg, och inte heller utsläpp från Kanarieöarna, Frankrikes utomeuropeiska departement, Madeira eller Azorerna.

BAKGRUND

Eftersom luftföroreningar är ett internationellt problem som sprider sig över nationella gränser, anslöt sig EU i juni 2003 till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (se motsvarande sammanfattning).

År 2013 observerade kommissionen att luftkvaliteten i Europa hade förbättrats avsevärt men att den fortfarande inte nådde upp till målnivåerna. Bedömningen, som finns i dess meddelande Ett program för ren luft i Europa, åtföljdes av antagandet av direktiv (EU) 2016/2284 om nationella utsläpp av vissa luftföroreningar.

Detta direktiv upphäver direktiv 2001/81/EG och har som syfte att förlänga de nationella utsläppstakens giltighet till 2020 och införa nya för 2025.

Mer information hittar du här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar (EGT L 309, 27.11.2001, s. 22).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2001/81/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 17.12.2016, s. 1).

Rådets beslut 2003/507/EG av 13 juni 2003 om Europeiska gemenskapens anslutning till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (EUT L 179, 17.7.2003, s. 1).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Ett program för ren luft i Europa (COM(2013) 918 final, 18.12.2013).

Senast ändrat 29.08.2019

Top