Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar

Go to the summaries’ table of contents

Nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar

EU har åtagit sig att säkerställa att allmänheten skyddas mot de hälsorisker som luftföroreningar medför och att de föroreningsnivåer som finns inte skadar miljön.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar.

SAMMANFATTNING

EU har åtagit sig att säkerställa att allmänheten skyddas mot de hälsorisker som luftföroreningar medför och att de föroreningsnivåer som finns inte skadar miljön.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs tak för de totala nationella utsläppen när det gäller fyra föroreningsämnen: svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska föreningar och ammoniak. Dessa kan leda till försurning (t.ex. kan den kemiska sammansättningen i havet försuras), vatten- och markföroreningar (eutrofiering) och marknära ozon (ozon som uppstår när de fyra föroreningsämnen reagerar med värme och solljus). EU:s åtgärder är fortsatt nödvändiga på grund av föroreningarnas ständiga gränsöverskridande karaktär. Dessa tak är ett viktigt steg mot ambitiösare långsiktiga mål.

VIKTIGA PUNKTER

  • EU-länderna var tvungna att se till att utsläppen från de fyra föroreningsämnena senast år 2010 låg under de tak som fastställdes i lagstiftningen och att de fortsatte ligga under gränsen under nästkommande år.
  • Varje land skulle senast den 1 oktober 2002 upprätta ett nationellt program om hur man skulle nå dessa mål. Programmen skulle innehålla de strategier och åtgärder som skulle användas, samt vilka konsekvenser dessa skulle innebära. Dessa skulle uppdateras år 2006, om det var nödvändigt.
  • Programmen skulle, och ska fortfarande, offentliggöras för allmänheten, miljöorganisationer och andra organisationer.
  • Nationella myndigheter ska sammanställa årliga utsläppsinventeringar och utsläppsprognoser och skicka in dessa till kommissionen och Europeiska miljöbyrån i slutet av varje år.
  • Kommissionen skulle bedöma deras framsteg och rapportera till Europaparlamentet och rådet under år 2012.
  • Lagstiftningen omfattar inte utsläpp från internationell sjöfart eller från luftfartyg. Inte heller utsläpp från Kanarieöarna, Frankrikes utomeuropeiska departement, Madeira eller Azorerna omfattas.

Eftersom luftföroreningar är ett internationellt problem som sprider sig över nationella gränser, anslöt sig EU i juni 2003 till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon.

År 2013 observerade kommissionen att luftkvaliteten i Europa hade förbättrats nämnvärt men att den fortfarande inte nådde upp till målnivåerna. Bedömningen, som finns i dess meddelande Ren luft i Europa, åtföljdes av ett lagstiftningsförslag.

Detta ska ersätta den ursprungliga lagstiftningen (direktiv 2001/81/EG) och har som syfte att öka de nationella utsläppstaken för 2020 och införa nya för 2025.

Se mer information på Europeiska kommissionens webbplats om nationella utsläppstak.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2001/81/EG

27.11.2001

27.11.2002

EGT L 309, 27.11.2001, s. 22-30

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Anslutningsfördrag

1.5.2004

-

EUT L 236, 23.9.2003, s. 703-707

Direktiv 2006/105/EG

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363, 20.12.2006, s. 368-408

Förordning (EG) nr 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009, s. 109-154

Direktiv 2013/17/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158, 10.6.2013, s. 193-229

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2003/507/EG av den 13 juni 2003 om Europeiska gemenskapens anslutning till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (EUT L 179, 17.7.2003, s. 1-2).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Ett program för ren luft i Europa (COM(2013) 918 final, 18.12.2013).

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG (COM(2013) 920 final, 18.12.2013).

Senast ändrat 21.05.2015

Top