EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Allmänhetens tillgång till miljöinformation

Allmänhetens tillgång till miljöinformation

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Tillgång på begäran

 • Offentliga myndigheter måste tillhandahålla en sökande sådan miljöinformation som de innehar utan att personen behöver ange skälen för sin begäran.
 • Informationen ska tillhandahållas senast en månad efter det att begäran har mottagits. Detta kan utökas till två månader för omfattande och komplicerad information.
 • Offentliga myndigheter måste vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att den information de innehar lätt kan reproduceras och kommas åt på elektronisk väg.
 • Informationen bör tillhandahållas i det format eller den form som den sökande anger om inte informationen redan finns tillgänglig i en annan form.
 • EU-länderna måste se till att tjänstemän bistår allmänheten vid informationssökning och att förteckningar över offentliga myndigheter är tillgängliga.
 • Förfaranden för att hantera begäranden innefattar
  • utnämnande av informationsansvariga,
  • anordningar för undersökning av informationen,
  • register eller förteckningar över den information som innehas och uppgifter om informationskontor.
 • Begäranden kan avslås om de är
  • uppenbarligen orimliga,
  • för allmänna,
  • avser material som ännu inte färdigställts,
  • avser interna meddelanden.
 • De kan också avslås, helt eller delvis, om offentliggörande kan vara skadligt för ett av de uttömmande skäl som beskrivs, till exempel
 • Tillgång till offentliga register och förteckningar ska vara kostnadsfri. Offentliga myndigheter får ta ut avgifter för den miljöinformation som de gör tillgänglig vid begäran, men beloppen ska vara skäliga.
 • De sökande som anser att deras begäran har ignorerats eller felaktigt avslagits kan få tillgång till rättsmedel, däribland få sin sak prövad vid domstol eller ett annat oberoende organ.

Aktiv spridning

 • Elektroniskt tillgänglig miljöinformation måste innehålla minst
  • texter från internationella fördrag, konventioner eller avtal, åtgärder, planer och program relaterade till miljön,
  • verksamhetsrapporter avseende genomförandet av punkterna ovan,
  • rapporter om miljösituationen,
  • uppgifter som samlats in genom övervakning av verksamhet som kan påverka miljön,
  • tillstånd som skulle kunna ha en avsevärd inverkan på miljön,
  • konsekvens- och riskbedömningar.
 • För andra än de punkter som nämns ovan kan aktiv spridning ske successivt med hänsyn till de mänskliga, ekonomiska och tekniska resurser som krävs.
 • EU-länderna måste se till att information som sammanställs av dem eller för deras räkning är aktuell, korrekt och jämförbar.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har tillämpats sedan den 14 februari 2003. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 14 februari 2005.

BAKGRUND

 • Århuskonventionen har tillämpats sedan 2001. Den bygger på antagandet att allmänhetens medvetenhet om och deltagande i miljöfrågor främjar ett bättre miljöskydd. Konventionens syfte är att bidra till att värna nuvarande och kommande generationernas rätt att leva i en sund miljö. För att uppnå detta mål föreslås insatser på tre områden i konventionen:
  • Se till att allmänheten får tillgång till miljöinformation som innehas av eller förvaras för myndigheter.
  • Främja allmänhetens deltagande i beslutsfattande som påverkar miljön.
  • Utöka möjligheten till rättslig prövning i miljöfrågor.
 • Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Miljöinformation: all information i skriftlig form, bild- eller ljudform, elektronisk eller annan form om de frågor som anges i artikel 2.1 i direktiv 2003/4/EG.

Offentlig myndighet: i synnerhet statlig eller annan offentlig förvaltning på nationell, regional eller lokal nivå, inbegripet offentliga rådgivande organ och enskilda personer som omfattas av lagstiftningen. EU:s regeringar kan besluta att denna definition inte ska omfatta organ när de handlar i egenskap av dömande eller lagstiftande myndighet.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26–32).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43–48).

Rådets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2005 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (EUT L 124, 17.5.2005, s. 1–3).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, 25.9.2006, s. 13–19).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1–14).

Senast ändrat 26.01.2017

Top