EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Konventionen om skydd för Medelhavet

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Konvention om skydd för Medelhavet mot förorening (Barcelonakonventionen)

konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (ändrad Barcelonakonventionen)

Protokoll om förebyggande av föroreningen av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan (dumpningprotokollet)

Beslut 77/585/EEG om slutande av konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening och protokollet om förebyggande av föroreningen av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan

Protokoll om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor (protokollet om förorening från landbaserade källor)

Ändringar i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor

Beslut 1999/801/EG om att godta ändringarna i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor

Beslut 83/101/EEG om slutande av protokollet om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor

Protokoll om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald i Medelhavsområdet (protokollet om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald)

Beslut 84/132/EEG – Conclusion of the Protocol concerning Mediterranean specially protected areas

Beslut 1999/800/EG om att ingå protokollet om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald i Medelhavsområdet samt om att godkänna bilagorna till det nämnda protokollet (Barcelonakonventionen)

Protokoll om samarbete för att förebygga förorening från fartyg och för att, vid nödsituationer, bekämpa förorening av Medelhavet (protokollet om förebyggande och nödsituationer)

Beslut 2004/575/EG om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av det till Barcelonakonventionen om skydd av Medelhavet mot förorening hörande protokollet om samarbete för att förebygga förorening från fartyg och för att, vid nödsituationer, bekämpa förorening av Medelhavet

Protokoll om integrerad förvaltning av kustområdena kring Medelhavet (protokollet om integrerad förvaltning av kustområdena)

Beslut 2010/631/EU om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om integrerad förvaltning av kustområden kring Medelhavet till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion

Protokoll om skydd av Medelhavet mot förorening orsakad av prospektering och utvinning på kontinentalsockeln och i områden på eller under havsbotten (offshore-protokollet)

Beslut 2013/5/EU om Europeiska unionens anslutning till protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening orsakad av prospektering och utvinning på kontinentalsockeln och i områden på eller under havsbotten

VILKET SYFTE HAR KONVENTIONERNA, BESLUTEN OCH PROTOKOLLEN?

 • Huvudsyftet med konventionen och protokollen är att skydda Medelhavets marina miljö och kustregion.
 • Besluten möjliggör för EU att ansluta sig till konventionen och protokollen samt att vid behov införa ändringar.

VIKTIGA PUNKTER

Barcelonakonventionen

 • Det finns 22 avtalsslutande parter i Barcelonakonventionen som är en internationell konvention och omfattar 21 länder som gränsar till Medelhavet (inklusive åtta EU-länder – Kroatien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Slovenien och Spanien) och EU.
 • Enligt konventionen ska parterna vidta alla åtgärder, enskilt eller gemensamt, för att skydda och förbättra Medelhavets marina miljö och kustregion i syfte att bidra till en hållbar utveckling.

Målen med konventionen är

 • skydd av den marina miljön och kustregionen genom åtgärder som syftar till att förebygga och minska föroreningar och, så långt det är möjligt, eliminering av dessa, oavsett om de är orsakade av verksamhet på land eller till havs,
 • bedömning och kontroll av föroreningar,
 • genomförandet av en hållbar förvaltning av naturresurser i kust- och havsområden,
 • integrering av miljön i ekonomisk och social utveckling,
 • skydd av natur- och kulturarv,
 • stärkande av solidariteten mellan länder som gränsar till Medelhavet, och
 • bidragande till att förbättra livskvaliteten.

Konventionens avtalsslutande parter förbinder sig att

 • införa ett system för samarbete och genomförande av ett integrerat övervaknings- och utvärderingsprogram med information och bedömningar för att skydda Medelhavets havsmiljö samt kustregion och minska eller eliminera föroreningarna i Medelhavet i syfte att uppnå god miljöstatus*,
 • upprätta marina skyddsområden och särskilt skyddade områden av betydelse för Medelhavsområdet (Spami),
 • genomföra integrerad förvaltning av kustområden*,
 • hantera landbaserade föroreningskällor,
 • hantera sjöbaserade föroreningskällor,
 • utföra beredskapsplanering,
 • samarbeta på områdena vetenskap och teknik,
 • utarbeta lämpliga förfaranden för fastställande av skadeståndsansvar och ersättning för skador till följd av föroreningar som uppkommer vid överträdelser av konventionens bestämmelser.

Konventionen ändrades 1995. De viktigaste ändringarna berörde följande:

 • Utvidgning av konventionens geografiska tillämpningsområde till kusten.
 • Tillämpning av försiktighetsprincipen.
 • Tillämpning av ”principen om att förorenaren betalar” – se sammanfattning.
 • Främjande av konsekvensbedömningar.
 • Skydd och bevarande av biologisk mångfald.
 • Bekämpande av föroreningar från gränsöverskridande transporter av farligt avfall.
 • Tillgång till information och allmänhetens deltagande.

Konventionen har sju bifogade protokoll:

Dumpningprotokollet

 • Omfattar endast föroreningar i Medelhavsregionen som orsakas av fartyg och flygplan.
 • Förbjuder dumpning av vissa typer av avfall och material (vissa giftiga föreningar, kvicksilver, kadmium, plast, råolja osv.).
 • Kräver tidigare utfärdande av nationella tillstånd för andra typer av avfall eller material, såsom arsenik, bly, koppar, zink, krom, nickel, behållare, metallskrot och vissa typer av bekämpningsmedel.

Protokollet om förebyggande och nödsituationer

 • Införlivar i Barcelonakonventionen regler för samarbete mellan parterna för förebyggande och, vid nödsituationer, bekämpning av föroreningar i Medelhavet orsakade av fartyg.
 • Syftar också till att främja utvecklingen och genomförandet av internationella bestämmelser som antagits på grundval av Internationella sjöfartsorganisationen.
 • Fastställer konkreta åtgärder som parterna måste vidta vid förorening från fartyg (utvärdering, eliminering/minskning, informationsåtgärder), samt nödåtgärder som måste vidtas ombord på fartyg, på offshore-anläggningar och i hamnar (särskilt tillgång till och efterlevnad av beredskapsplaner).

Protokollet om förorening från landbaserade källor

 • Omfattar föroreningar som orsakas av utsläpp från floder, utlopp, kanaler eller andra vattendrag, eller föroreningar som härrör från någon annan källa eller verksamhet (inbegripet luftburna föroreningar av landbaserat ursprung) inom en protokollparts territorium.
 • Innehåller en förteckning över de ämnen som det är förbjudet att släppa ut och de faktorer som bör beaktas för att eliminera föroreningar från dessa ämnen.
 • Innehåller också en förteckning över ämnen för vars utsläpp det krävs tillstånd från de behöriga nationella myndigheterna.
 • Föreskriver samarbete i fråga om forskning och information och antagande av lämpliga program, åtgärder och standarder för att minska eller eliminera de berörda ämnena.

Protokollet om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald

 • Protokollet angår
  • särskilt skyddade områden i Medelhavet och särskilt skyddade områden av betydelse för Medelhavet,
  • skydd av naturresurser i Medelhavsområdet,
  • bevarande av genpoolens mångfald, och
  • skydd av vissa naturområden genom upprättandet av en rad särskilt bevarade områden.
 • Protokollet ålägger parterna att utarbeta riktlinjer för upprättande och förvaltning av skyddade områden och förtecknar ett antal lämpliga åtgärder som parterna måste vidta, såsom att
  • förbjuda utsläpp eller lossning av avfall,
  • reglera införandet av icke-inhemska eller genetiskt modifierade arter.
 • Protokollet fastställer nationella eller lokala åtgärder som parterna måste vidta för att skydda djur- och växtarter i hela Medelhavsområdet.

Offshore-protokollet

 • Omfattar ett brett spektrum av prospektering och utvinning, och tar upp ett antal frågor, bland annat
  • tillståndskrav,
  • bortskaffning av övergivna eller urdrifttagna anläggningar,
  • användning och avlägsnande av skadliga ämnen,
  • krav avseende ansvarighet och ersättning, och
  • samordning med andra parter i Barcelonakonventionen på regional nivå.
 • Parterna ska, enskilt eller genom bilateralt eller multilateralt samarbete, vidta alla lämpliga åtgärder i syfte att förhindra, minska, bekämpa och övervaka förorening av protokollets tillämpningsområde till följd av prospekterings- och utvinningsverksamheter offshore.
 • De åtar sig också att använda den bästa tillgängliga, miljömässigt mest effektiva och ekonomiskt lämpliga tekniken.

Protokollet om farligt avfall

 • Kräver att parterna samarbetar när en stor mängd olja och/eller andra skadliga ämnen i Medelhavet, oavsett om de är oavsiktliga eller kumulativa, utgör en allvarlig och överhängande fara för den marina miljön, kusten eller en eller flera parters ekonomiska, hälsomässiga eller ekologiska intressen.
 • Samarbetet inriktas på följande mål:
  • Utarbetande av beredskapsplaner.
  • Främjande av åtgärder för att bekämpa oljeföroreningar i havet.
  • Övervakning och informationsutbyte om situationen i Medelhavet.
  • Spridning av information om hur resurserna organiseras, och
  • om nya metoder för att förebygga och bekämpa föroreningar samt utveckling av forskningsprogram på området.

Protokollet om integrerad förvaltning av kustområdena

 • Syftar till att inrätta en gemensam grund för integrerad förvaltning av kustområden på grundval av en ekosystembaserad strategi i Medelhavet, som trädde i kraft den 24 mars 2011.
 • Den integrerade förvaltningen av kustområden har sex mål:
  • Hållbar utveckling av kustområden genom rationell planering av verksamheten.
  • Bevarande av kustområden.
  • Hållbart utnyttjande av naturresurserna.
  • Bevarande av ekosystem och kuster.
  • Förebyggande och minskande av naturkatastrofer och klimatförändringar.
  • Förbättrat samarbete.

EU är part i alla ovannämnda protokoll utom protokollet om farligt avfall.

DATUM FÖR IKRAFTTRÄDANDE

 • Barcelonakonventionen trädde i kraft den 15 april 1978.
 • Dumpningprotokollet trädde i kraft den 15 april 1978.
 • Protokollet om förorening från landbaserade källor trädde i kraft den 6 november 1983.
 • Protokollet om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald trädde i kraft den 12 december 1999.
 • Protokollet om förebyggande och nödsituationer trädde i kraft den 25 juni 2004.
 • Protokollet om integrerad förvaltning av kustområdena trädde i kraft den 24 mars 2011.
 • Offshore-protokollet trädde i kraft den 29 mars 2013.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

God miljöstatus: definieras i EU:s ramdirektiv om en marin strategi (direktiv 2008/56/EG – se sammanfattning) som miljöstatusen i marina vatten där dessa erbjuder ekologiskt diversifierade och dynamiska oceaner och hav som är rena, friska och produktiva utifrån sina inneboende förutsättningar, och användningen av den marina miljön befinner sig på en nivå som är hållbar och därigenom tryggar möjligheten till användning och verksamhet för nuvarande och framtida generationer.
Integrerad förvaltning av kustområden: en dynamisk process för hållbar förvaltning och hållbart utnyttjande av kustområden, som tar hänsyn till kustekosystemens och kustlandskapens sårbarhet, mångfalden vad gäller verksamheter och användningsområden, samspelet mellan dessa, vissa verksamheters och användningsområdens maritima inriktning och deras inflytande på både havs- och landområdena.

HUVUDDOKUMENT

Konvention om skydd för Medelhavet mot förorening, 1974 (Barcelonakonventionen) (EGT L 240, 19.9.1977, s. 3).

Konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (ändrad Barcelonakonventionen)

Protokoll om förebyggande av föroreningen av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan (EGT L 240, 19.9.1977, s. 12).

Rådets beslut 77/585/EEG av den 25 juli 1977 om slutande av konventionen om skydd för Medelhavet mot förorening och protokollet om förebyggande av föroreningen av Medelhavet vid dumpning från fartyg och flygplan (EGT L 240, 19.9.1977, s. 1).

Protokoll om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor (EGT L 67, 12.3.1983, s. 3).

Ändringar i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor (EGT L 322, 14.12.1999, s. 20).

Rådets beslut 1999/801/EG av den 22 oktober 1999 om att godta ändringarna i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor (Barcelonakonventionen) (EGT L 322, 14.12.1999, s. 18).

Rådets beslut 83/101/EEG av den 28 februari 1983 om slutande av protokollet om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor (EGT L 67, 12.3.1983, s. 1).

Protokoll om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald i Medelhavsområdet (EGT L 322, 14.12.1999, s. 3).

Rådets beslut 84/132/EEG av den 1 mars 1984 om the conclusion of the Protocol concerning Mediterranean specially protected areas (EGT L 68, 10.3.1984, s. 36) (ej på svenska).

Rådets beslut 1999/800/EG av den 22 oktober 1999 om att ingå protokollet om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald i Medelhavsområdet samt om att godkänna bilagorna till det nämnda protokollet (Barcelonakonventionen) (EGT L 322, 14.12.1999, s. 1).

Protokoll om samarbete för att förebygga förorening från fartyg och för att, vid nödsituationer, bekämpa förorening av Medelhavet (EUT L 261, 6.8.2004, s. 41).

Rådets beslut 2004/575/EG av den 29 april 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av det till Barcelonakonventionen om skydd av Medelhavet mot förorening hörande protokollet om samarbete för att förebygga förorening från fartyg och för att, vid nödsituationer, bekämpa förorening av Medelhavet (EUT L 261, 6.8.2004, s. 40).

Protokoll om integrerad förvaltning av kustområdena kring Medelhavet (EUT L 34, 4.2.2009, s. 19).

Rådets beslut 2010/631/EU av den 13 september 2010 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om integrerad förvaltning av kustområden kring Medelhavet till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (EUT L 279, 23.10.2010, s. 1).

Protokoll om skydd av Medelhavet mot förorening orsakad av prospektering och utvinning på kontinentalsockeln och i områden på eller under havsbotten (EUT L 4, 9.1.2013, s. 15).

Rådets beslut 2013/5/EU av den 17 december 2012 om Europeiska unionens anslutning till protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening orsakad av prospektering och utvinning på kontinentalsockeln och i områden på eller under havsbotten (EUT L 4, 9.1.2013, s. 13).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande om ikraftträdande av protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening orsakad av prospektering och utvinning på kontinentalsockeln och i områden på eller under havsbotten till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (EUT L 187, 6.7.2013, s. 1).

Meddelande om ikraftträdande av protokollet om integrerad förvaltning av kustområden kring Medelhavet till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (EUT L 242, 20.9.2011, s. 1).

Senast ändrat 30.06.2020

Top