EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kvaliteten på bensin och dieselbränslen: svavel och bly

Kvaliteten på bensin och dieselbränslen: svavel och bly

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs EU-omfattande normer för bensin och diesel som används i bilar, lastbilar och andra fordon som inte är avsedda att användas på väg för att skydda människors hälsa och miljön, inbegripet ett förbud mot bly i bensin och en gräns för svavelinnehållet i dieselbränslen.
 • Enligt direktivet ska bränsleleverantörer stegvis minska livscykelutsläppen av växthusgaser från det bränsle och den energi som de levererar med 6 % fram till 2020 jämfört med 2010 års lägsta standard för fossila bränslen.
 • Det påverkar inblandning av alternativa bränslen som inte har fossilt ursprung i bensin och dieselblandningar som används för vägtransporter samt gasoljor som används för mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg*, jordbruks- och skogsbrukstraktorer samt fartyg som används på inlandsvatten och fritidsbåtar när dessa inte befinner sig på havet.

VIKTIGA PUNKTER

Bensin

 • EU-länderna får bara släppa ut bensin på marknaden som överensstämmer med specifikationerna i bilaga I till direktivet. Dessa specifikationer används vid försäljning av bensin i EU.
 • EU-länderna får bara sälja bensin med mycket små mängder bly, uteslutande för användning i äldre fordon. Blyhalten får inte vara högre än 0,15 g/l och får bara utgöra högst 0,03 % av den totala försäljningen.
 • Vissa EU-länder har möjlighet att släppa ut bensin med högre ångtryck på marknaden under sommaren, om temperaturen är låg eller om det finns högre inblandning av etanol i bensinen (vilket resulterar i lägre ångtryck). Europeiska kommissionen måste bedöma varaktigheten och önskvärdheten hos dessa undantag.

Diesel

 • EU-länderna får bara släppa ut diesel på marknaden som överensstämmer med bilaga II. Dessa specifikationer används vid försäljning av diesel i EU.
 • Om alla andra krav i bilaga II är uppfyllda kan EU-länderna införa diesel med högre fettsyrametylestrar (FAME), som är de primära molekylerna i biodieselbränsle.
 • Svavelhalten i diesel får inte överstiga 10 mg/kg.
 • Vissa undantag från denna regel är möjliga för avlägsna regioner och för EU-länder med stränga vintrar.

Minskade utsläpp av växthusgaser

 • EU-länderna tilldelar ansvaret åt bränsleleverantörerna för årlig övervakning och rapportering om livscykelutsläppen av växthusgaser* från bränsle.
 • Bränsleleverantörerna måste stegvis minska livscykelutsläppen av växthusgaser med upp till 10 % senast den 31 december 2020, jämfört med den lägsta standarden för bränsle (vilken fastställs i bilaga II till rådets direktiv (EU) 2015/652). Denna minskning består av ett obligatoriskt minskningsmål på 6 % senast den 31 december 2020, ett indikativt ytterligare mål på 2 % senast den 31 december 2020, vilket ska uppnås genom den typ av energi som levereras till transporter och/eller användning av en teknik (inklusive avskiljning och lagring av koldioxid) som kan minska växthusgasutsläppen per energienhet under hela livscykeln från bränsle eller energi som levereras, samt ett indikativt ytterligare mål på 2 % senast samma datum, vilket ska uppnås genom användning av krediter som inhandlats via Kyotoprotokollets mekanism för ren utveckling.

Rapportering

 • EU-länderna ska senast den 31 augusti varje år lämna in information om sin nationella bränslekvalitet och minskningen av växthusgasintensiteten hos bensin och dieselbränslen som levereras till vägtransporter och till mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg i en rapport innehållande alla relevanta uppgifter från föregående kalenderår. Uppgifterna ska samlas in från ett system för övervakning av bränslekvaliteten i enlighet med relevanta EU-normer. Senast den 31 augusti varje år ska varje EU-land lämna in information i enlighet med artiklarna 8.1 och 7a i direktiv 98/70/EG (i dess ändrade lydelse). Enligt artikel 8.1 ska en sammanfattning av uppgifter om övervakning av bränslekvaliteten som samlats in under perioden januari till december under föregående kalenderår lämnas in.I artikel 7a fastställs krav för bränsleleverantörer om minskning av växthusgasintensiteten hos energi som levereras för vägtransporter.
 • Senast den 31 december varje år måste EU-länderna lämna in information om sina framsteg.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det måste bli lag i EU-länderna senast den 1 juli 1999. EU-länderna måste tillämpa reglerna från och med den 1 januari 2000.

BAKGRUND

Mer information hittar du här:

VIKTIGA BEGREPP

Mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg: ett stort antal motorinstallationer i maskiner som används för andra ändamål än att transportera gods eller passagerare, såsom bulldozrar, kompressorer och bak- eller frontlastare.
Rapportering om livscykelutsläppen av växthusgaser: rapportering om utsläppen av koldioxid, metan och dikväveoxid från utvinning, bearbetning och distribution av bränsle.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG (EGT L 350, 28.12.1998, s. 58).

Fortlöpande ändringar av direktiv 98/70/EC har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 21.12.2018, s. 1).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av förnybar energi (omarbetning) (EUT L 328, 21.12.2018, s. 82).

Rådets direktiv (EU) 2015/652 av den 20 april 2015 om fastställande av beräkningsmetoder och rapporteringskrav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (EUT L 107, 25.4.2015, s. 26).

Kommissionens förordning (EU) nr 1307/2014 av den 8 december 2014 om fastställande av kriterier och geografiska områden för gräsmark med stor biologisk mångfald vid tillämpning av artikel 7b.3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och artikel 17.3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (EUT L 351, 9.12.2014, s. 3).

Kommissionens rekommendation 2005/27/EG av den 12 januari 2005 om vad som för tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om bensin och dieselbränslen utgör en lämpligt balanserad geografisk täckning avseende tillgången på dieselbränslen och blyfri bensin med begränsad svavelhalt (EUT L 15, 19.1.2005, s. 26).

Senast ändrat 19.09.2019

Top