EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bernkonventionen

Bernkonventionen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö

Beslut 82/72/EEG om ingående av konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö

VILKET SYFTE HAR KONVENTIONEN OCH BESLUTET?

 • Konventionen, som antogs i Bern den 19 september 1979, syftar till att främja samarbete mellan signatärsstaterna för att bevara vilda djur och växter samt deras naturliga miljö och att skydda utrotningshotade flyttande arter.
 • Genom beslutet ingås avtalet på Europeiska ekonomiska gemenskapens (numera EU:s) vägnar.

VIKTIGA PUNKTER

 • EU är en avtalsslutande part i konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö.
 • Vilda djur och växter utgör en naturlig arvedel av betydande värde som måste bevaras och överlämnas till kommande generationer. Utöver nationella skyddsprogram anser parterna i konventionen att samarbete bör upprättas på EU-nivå.
 • Parterna åtar sig att
  • främja nationella riktlinjer för att skydda vilda djur och växter samt naturlig miljö,
  • beakta skyddet av vilda djur och växter i samband med nationell planering, utveckling och miljöstrategier,
  • främja utbildning och sprida information om behovet att skydda arter av vilda djur och växter samt deras miljö.
 • Parterna enas om att vidta lämpliga lagstiftande och administrativa åtgärder för att skydda de vilda växtarter som anges i bilaga I (Strängt skyddade växtarter). Enligt konventionen är det förbjudet att avsiktligt plocka, samla, klippa av eller gräva upp sådana växter.
 • Lämpliga lagstiftande och administrativa åtgärder måste också vidtas för att skydda de arter av vilda djur som anges i bilaga II (Strängt skyddade djurarter). Följande är förbjudet:
  • Alla former av avsiktlig fångst, kvarhållande i fångenskap samt avsiktligt dödande.
  • Avsiktlig skada på eller förstörelse av häcknings- eller rastplatser.
  • Avsiktlig störning av vilda djur, särskilt under häcknings- och yngeltid samt vintervila.
  • Avsiktlig förstörelse eller insamling av ägg i naturen.
  • Innehav av samt inrikeshandel med sådana djur i levande eller dött tillstånd, inbegripet uppstoppade djur, och delar eller produkter av dem.
 • Allt utnyttjande av vilda djur som anges i bilaga III (Skyddade djurarter) måste regleras så att populationerna inte utsätts för fara (tillfälligt eller lokalt förbud mot utnyttjande, reglering av transporter eller försäljning osv.). Parterna är förbjudna att använda urskillningslösa metoder för fångst och dödande som kan leda till att arterna försvinner eller störs på ett allvarligt sätt.
 • I konventionen anges några undantag till det som nämns ovan:
  • För att skydda vilda djur och växter.
  • För att hindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske, vatten och annan egendom.
  • Med hänsyn till allmänhetens hälsa och säkerhet, luftsäkerheten eller andra övergripande allmänna intressen.
  • För forskning och utbildning, återinplantering, återinförande och nödvändig uppfödning.
  • För att under sträng övervakning tillåta fångst, kvarhållande i fångenskap eller annat varsamt utnyttjande av ett mindre antal av vissa vilda djur och växter.
 • De avtalsslutande parterna åtar sig att samordna sina insatser för att skydda sådana flyttande arter som anges i bilagorna II och III och vars utbredningsområde sträcker sig in på deras territorier.
 • En ständig kommitté upprättas för att följa tillämpningen av konventionen.

DAG FÖR IKRAFTTRÄDANDE

Bernkonventionen trädde i kraft den 6 juni 1982.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA DOKUMENT

Konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (EGT L 38, 10.2.1982, s. 3).

Rådets beslut 82/72/EEG av den 3 december 1981 om ingående av konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (EGT L 38, 10.2.1982, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets beslut 98/746/EG av den 21 december 1998 om godkännande på gemenskapens vägnar av den ändring av bilagorna II och III till Bernkonventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö som fastställdes vid det sjuttonde mötet i den ständiga kommittén för konventionen (EGT L 358, 31.12.1998, s. 114).

Senast ändrat 15.05.2020

Top