EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Att förebygga och begränsa föroreningar (fram till 2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Industriutsläpp' for an updated information about the subject.

Att förebygga och begränsa föroreningar (fram till 2013)

Europeiska unionen (EU) fastställer vilka skyldigheter som industriverksamhet och jordbruk med hög föroreningspotential måste fullgöra. Det införs ett tillståndsförfarande för sådan verksamhet. Varje tillstånd omfattas av en rad minimikrav, särskilt när det gäller utsläpp av förorenande ämnen. Målet är att undvika eller minska utsläpp till luft, vatten och mark samt avfall från industrianläggningar och jordbruk så att en hög miljöskyddsnivå kan uppnås.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.

SAMMANFATTNING

Enligt detta direktiv (IPPC-direktivet) krävs det ett tillstånd för industriverksamhet och jordbruk med hög föroreningspotential. Detta tillstånd får bara beviljas om vissa miljökrav är uppfyllda. Företagen ska själva ansvara för förebyggande och minskning av de föroreningar som de kan komma att orsaka.

Förebyggande och minskning av föroreningar berör ny och befintlig industriverksamhet och jordbruk med hög föroreningspotential, t.ex. sådan verksamhet som avses i bilaga I till direktivet (energiproducenter, metallindustri, mineralbearbetning, kemisk industri, avfallshantering, djuruppfödning osv.).

Miljökrav

För att få tillstånd måste industrianläggningar och jordbruk uppfylla vissa grundläggande krav. Verksamhetsutövarna ska bland annat:

 • vidta alla åtgärder som kan bidra till att bekämpa föroreningar, framför allt genom att använda bästa tillgängliga teknik (avfallssnål teknik, användning av ämnen som är mindre farliga, teknik som möjliggör återvinning och återanvändning av utsläppta ämnen, osv.);
 • undvika alla betydande föroreningar;
 • förebygga, återanvända eller undvika avfall på det sätt som förorenar minst;
 • sörja för effektiv energianvändning;
 • förebygga olyckor och begränsa följderna av olyckor;
 • återställa platsen när verksamheten upphör.

Tillståndsbeslutet ska innehålla en rad konkreta krav om bland annat:

 • utsläppsgränsvärden för förorenande ämnen (utom i fråga om växthusgaser, om det tillämpas ett system för handel med utsläppsrätter - se nedan);
 • eventuella åtgärder för att skydda mark, vatten och luft;
 • åtgärder för hanteringen av avfall;
 • åtgärder för exceptionella förhållanden (läckor, störningar i driften, tillfälliga eller slutgiltiga avbrott osv.);
 • minimering av långväga eller gränsöverskridande föroreningar;
 • utsläppskontroll;
 • och bindande föreskrifter där så är lämpligt.

För att man ska kunna samordna det tillståndsförfarande som föreskrivs i direktivet och systemet för handel med utsläppskvoter för växthusgaser får ett tillstånd som utfärdats i enlighet med direktivet inte innehålla gränsvärden för växthusgaser, om dessa omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, förutsatt att inga lokala föroreningsproblem föreligger. Dessutom ska de behöriga myndigheterna kunna slippa att föreskriva energieffektivitetsåtgärder för förbränningsanläggningar.

Ansökningar om tillstånd

Varje ansökan om tillstånd ska riktas till den berörda medlemsstatens behöriga myndighet. Det är myndigheten som beslutar om en verksamhet ska få tillstånd. Ansökan måste bland annat innehålla uppgifter om:

 • anläggningen och verksamheterna där (bl.a. art och omfattning) samt förhållandena på platsen;
 • råvaror, andra ämnen och den energi som används eller genereras i anläggningen;
 • anläggningens utsläppskällor, art och mängd av varje förutsebart utsläpp till olika delar av miljön och effekter på miljön;
 • teknik och metoder för att förebygga eller minska utsläpp från anläggningen;
 • åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall;
 • planerade åtgärder för att övervaka utsläpp;
 • eventuella alternativ.

Med hänsyn till gällande regler och praxis i fråga om affärs- och industrihemligheter bör dessa uppgifter ställas till berörda parters förfogande, d.v.s.:

 • allmänheten, på lämpliga vägar (även med hjälp av elektroniska medier) och samtidigt med uppgifter om bland annat tillståndsförfarandet, om vilka myndigheter som är behöriga att fatta beslut och om möjligheten att delta i tillståndsförfarandet;
 • övriga medlemsstater om projektet kan få gränsöverskridande effekter; varje medlemsstat ska lämna dessa uppgifter till berörda parter inom det egna territoriet så att de kan yttra sig.

Lämpliga tidsramar ska fastställas så att alla berörda parter kan inkomma med synpunkter. Synpunkterna måste beaktas inom ramen för tillståndsförfarandet.

Förvaltnings- och kontrollåtgärder

Tillståndsbeslutets innehåll, de skäl och överväganden som beslutet grundar sig på och information om eventuella åtgärder i syfte att minska projektets negativa effekter ska göras tillgängliga för allmänheten och överlämnas till övriga berörda medlemsstater. Medlemsstaterna ska inom ramen för sin gällande nationella lagstiftning se till att berörda parter kan få beslutet prövat i domstol.

Medlemsstaterna har ansvar för att kontrollera att deras industrianläggningar överensstämmer med kraven. Utbyte av information om bästa tillgängliga teknik ska organiseras regelbundet mellan kommissionen, medlemsstaterna och berörda industrier. Detta informationsutbyte ska ligga till grund för utsläppsgränsvärden. Dessutom ska det vart tredje år sammanställas rapporter om genomförandet av detta direktiv.

Förordning (EG) nr 166/2006, som upprättar ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar, innebär en harmonisering av reglerna för hur medlemsstaterna regelbundet ska underrätta kommissionen om föroreningar.

Bakgrund

Direktiv 2008/1/EG ersätts av direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp. Bestämmelserna gäller dock fram till den 6 januari 2014.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/1/EG

18.2.2008

-

EUT L 24, 29.1.2008

Ändringar och fortlöpande korrigeringar av direktiv 2008/1/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till rådet och europaparlamentet om genomförandet av direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar och direktiv 1999/13/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar [KOM(2010) 593 – ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 13.07.2011

Top