EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sjätte miljöhandlingsprogrammet

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Sjätte miljöhandlingsprogrammet

EU fastställer prioriteringar och mål för den europeiska miljöpolitiken fram till 2010 och även därefter, och beskriver i detalj vilka åtgärder som skall vidtas för att EU:s strategi för hållbar utveckling skall kunna genomföras.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande till rådet, Europarlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 24 januari 2001 om gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram - Miljö 2010: Vår framtid, vårt val [KOM(2001) 31 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram med rubriken "Miljö 2010: Vår framtid" täcker perioden 22 juli 2002 - 21 juli 2012. Detta program utgår från det femte miljöhandlingsprogrammet för perioden 1992-2000 och från beslutet att se över det programmet.

Ett strategiskt synsätt

I meddelandet påpekas att man för att möta dagens miljöutmaningar måste gå längre än vad som är möjligt med ren lagstiftning, och införa ett strategiskt synsätt. Enligt detta synsätt bör man använda sig av olika instrument och åtgärder för att påverka de beslut som fattas av näringsliv och av konsumenter, politiska aktörer och medborgare.

I meddelandet föreslås följande fem prioriterade strategiska åtgärdsområden:

 • förbättra genomförandet av gällande lagstiftning;
 • integrera miljöhänsyn i övrig politik;
 • samverka med marknaden;
 • ge medborgare möjlighet att delta i beslutsprocessen och få dem att ändra beteende;
 • ta miljöhänsyn när man fattar beslut om fysisk planering och markanvändning.

Särskilda åtgärder föreslås för vart och ett av dessa områden.

För att förbättra genomförandet av lagstiftningen anges följande särskilda åtgärder:

 • stödja IMPEL-nätverket (EN) och dess utvidgning till kandidatländerna;
 • sammanställa rapporter om genomförandet av miljölagar;
 • tillkännage de bästa och sämsta resultaten när det gäller genomförandet av miljölagar;
 • förbättra normerna för miljöinspektioner;
 • bekämpa miljöbrott;
 • vid behov säkerställa efterlevnaden med stöd av EU-domstolen.

För att integrera miljöhänsyn i den övriga politiken föreslås följande i meddelandet att:

 • kompletterande integrationsmekanismer införs;
 • bestämmelserna i fördraget om integration genomförs;
 • indikatorer för kontroll av integrationsprocessen utarbetas.

Samverkan med marknaden kan inriktas på följande:

 • främja en bredare tillämpning av gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS);
 • uppmuntra företag att offentliggöra sina resultat och att uppfylla miljökraven;
 • införa program för belöning för de företag som månar om miljön;
 • uppmuntra frivilliga åtaganden;
 • införa en integrerad produktpolicy;
 • främja användning och effektivitetsbedömning av miljömärkningssystem;
 • främja grön upphandling;
 • anta lagstiftning om miljöansvar.

För att göra allmänheten delaktig och förändra beteendemönster föreslås följande åtgärder:

 • göra det enklare för medborgarna att mäta framsteg och ändra sitt beteende med avseende på miljön;
 • ge allmänheten mer och bättre miljöinformation.

För att miljöhänsyn ska tas vid markanvändning och fysisk planering föreslås följande åtgärder:

 • offentliggöra ett meddelande om betydelsen av att integrera miljöaspekter i markanvändning och fysisk planering;
 • genomföra direktivet om miljökonsekvensbedömning;
 • sprida bästa praxis och främja utbyte av erfarenheter i fråga om hållbar planering, inklusive stadsutveckling;
 • integrera hållbar planering i gemenskapens regionalpolitik;
 • stimulera miljöåtgärder i jordbruket inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken;
 • införa ett partnerskap för en hållbar turismpolitik.

Det sjätte miljöhandlingsprogrammet är inriktat på följande fyra prioriterade områden: Klimatförändringar, biologisk mångfald, miljö och hälsa samt hållbar användning av naturresurser och hållbar avfallshantering.

Klimatförändringar

Sjätte åtgärdsprogrammet erkänner att klimatförändringarna står för den största utmaningen under de kommande tio åren. Målet på detta område är att minska utsläppen av växthusgaser så att de inte leder till onaturliga förändringar av jordens klimat.

Målet för Europeiska unionen på kort sikt är att uppnå målen i Kyotoprotokollet, dvs. att fram till och med 2008-2012 minska utsläppen av växthusgaser med 8 %, jämfört med 1990 års nivåer. På längre sikt, fram till och med 2020, måste utsläppen minskas med 20-40 procent genom ett effektivt internationellt avtal.

Följande gemenskapsåtgärder föreslås för att hantera klimatförändringarna:

 • integrera klimatförändringsmålen i gemenskapens politik, särskilt i energipolitiken och transportpolitiken;
 • minska växthusgaserna genom särskilda åtgärder för att förbättra energieffektiviteten, använda förnybara energikällor i större utsträckning, främja miljöavtal med industrin samt göra energibesparingar;
 • utveckla handeln med utsläppsrättigheter på EU-nivå;
 • förbättra forskningen om klimatförändringar;
 • förbättra informationen till medborgarna om klimatförändringar;
 • se över energisubventionerna och deras förenlighet med klimatförändringsmålen;
 • förbereda samhället för klimatförändringarnas effekter.

Natur och biologisk mångfald

Målet i meddelandet på detta område är att skydda och återställa de naturliga systemens struktur och funktion, och få stopp på utarmningen av den biologiska mångfalden i Europeiska unionen och i världen.

För att uppnå detta mål föreslås följande åtgärder:

 • genomföra miljölagstiftningen, särskilt när det gäller vatten och luft;
 • utvidga tillämpningsområdet för Seveso II-direktivet;
 • samordna medlemsstaternas åtgärder vid olyckor och naturkatastrofer;
 • studera hur växter och djur kan skyddas mot joniserande strålning;
 • skydda, bevara och återställa landskap;
 • skydda och främja en hållbar förvaltning av skogar;
 • upprätta en gemenskapsstrategi för markskydd;
 • skydda och återställa marina livsmiljöer och kustområden, och utvidga nätet Natura 2000 till att omfatta dessa;
 • förstärka märkning och kontroll av genetiskt modifierade organismer och öka möjligheterna att spåra dem;
 • integrera naturskydd och biologisk mångfald i handelspolitiken och utvecklingspolitiken;
 • inrätta program för inhämtning av information om naturskydd och biologisk mångfald;
 • stödja forskning om naturskydd.

Miljö och hälsa

Målet i meddelandet på detta område är att uppnå en miljökvalitet som inte äventyrar människors hälsa eller påverkar den negativt.

I detta meddelande föreslås följande åtgärder:

 • identifiera riskerna för människors hälsa, inklusive barns och äldres, och införa nödvändiga bestämmelser;
 • införliva miljö- och hälsoprioriteringar i övrig politik och i lagstiftningen för vatten, luft, avfall och mark;
 • förstärka forskningen om hälsa och miljö;
 • inrätta ett nytt system för att bedöma och hantera riskerna med kemikalier,
 • förbjuda eller begränsa användningen av de farligaste bekämpningsmedlen och se till att bästa praxis tillämpas;
 • se till lagstiftningen om vatten genomförs;
 • se till att normerna för luftkvalitet tillämpas och ta fram en strategi för luftföroreningar;
 • anta och genomföra direktivet om buller.

Förvaltning av naturresurser och avfall

Målet är att konsumtionen av förnybara och icke-förnybara resurser inte ska överstiga vad miljön klarar. För att uppnå detta måste man se till att bryta beroendeförhållandet mellan ekonomisk tillväxt och resursutnyttjande, effektivisera resursanvändningen och minska avfallsproduktionen. När det gäller avfall är det särskilda målet att minska den slutliga mängden med 20 % fram till och med 2010 och med 50 % fram till och med 2050.

Följande åtgärder föreslås:

 • utveckla en strategi för hållbar förvaltning av resurser, genom att upprätta prioriteringar och minska konsumtionen;
 • beskatta användning av resurser;
 • avskaffa subventioner som främjar överexploatering av resurser;
 • integrera principen om effektiv resursanvändning inom ramen för den integrerade produktpolicyn, miljömärkningssystemen, systemen för miljöbedömning osv;
 • utveckla en strategi för återvinning av avfall;
 • förbättra de befintliga avfallshanteringssystemen och satsa på kvantitativa och kvalitativa förebyggande åtgärder;
 • integrera förebyggande av avfall i den integrerade produktpolicyn och i gemenskapens strategi för kemikalier.

De temainriktade strategierna

Enligt sjätte miljöhandlingsprogrammet skall sju temainriktade strategier utarbetas som avser luftföroreningar, havsmiljö, hållbar resursanvändning, förebyggande och återvinning av avfall, hållbar användning av bekämpningsmedel, markskydd och stadsmiljö.

Dessa strategier bygger på en helhetssyn inom olika teman istället för att koncentreras på vissa föroreningar eller typer av ekonomisk verksamhet vilket tidigare varit fallet. Inom ramen för strategierna fastställs långsiktiga mål som bygger på en utvärdering av miljöproblemen liksom strävan efter synergi mellan de olika strategierna och med Lissabonstrategins mål för tillväxt och sysselsättning. De innebär även ett tillfälle att förenkla och förtydliga den gällande lagstiftningen.

Det internationella sammanhanget

Integration av miljöfrågor på alla områden när det gäller EU:s yttre förbindelser är ett av målen i det sjätte miljöhandlingsprogrammet. I programmet tar man hänsyn till en eventuell utvidgning av Europeiska unionen och föreslår ett brett samråd om hållbar utveckling med myndigheterna i kandidatländerna, liksom ett nära samarbete med icke-statliga organisationer och företag i dessa länder. Åtgärder för att se till att de internationella miljöavtalen genomförs uppmuntras starkt.

En solid vetenskaplig grund

I det sjätte handlingsprogrammet föreslås ett nytt synsätt vid utarbetandet av miljöåtgärder för att göra berörda parter och den stora allmänheten mer delaktiga i genomförandet av åtgärderna. Detta synsätt förutsätter en bred dialog och att industri, icke-statliga organisationer och offentliga myndigheter deltar.

Programmet kommer att bygga mer på vetenskapliga och ekonomiska analyser samt på miljöindikatorer. Kommissionen kommer därför att ha ett nära samarbete med Europeiska miljöbyrån.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram [EGT L 242, 10.9.2002]. Genom detta beslut inrättas gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram. I förslaget anges mål, tidsplan och prioriteringar, prioriterade strategiska åtgärdsområden och fyra prioriterade handlingsområden, som också beskrivs i meddelandet om gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram "Miljö 2010: Vår framtid, vårt val". Senast fyra år efter det att detta beslut antogs måste initiativ tas inom varje politikområde.

Kommissionen skall lägga fram utvärderingsrapporter för Europaparlamentet och rådet under programmets fjärde år och vid dess slut.

Senast ändrat den 01.09.2011

Top