EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Life+-programmet

This summary has been archived and will not be updated. See 'Programmet för miljö och klimatpolitik (Life) (2014-2020)' for an updated information about the subject.

Life+-programmet

LIFE+-programmet finansierar projekt som bidrar till utvecklingen och genomförandet av politik och lagstiftning på miljöområdet. Detta program underlättar integrationen av miljöaspekter i andra politikområden och bidrar allmänt till en hållbar utveckling. Life+-programmet ersätter ett antal finansiella instrument med miljöinriktning och LIFE-programmet som var dess föregångare.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EEG) nr 614/2007 av den 23 maj 2007 om det finansiella instrumentet för miljön (Life+).

SAMMANFATTNING

Som namnet antyder efterträder Life+ LIFE-programmet som lanserades 1992. Precis som dess föregångare samfinansierar Life+ miljöprojekt i Europeiska unionen (EU) och vissa länder utanför gemenskapen (kandidatländer som ansökt om medlemskap i EU, Eftaländer som är medlemmar i Europeiska miljöbyrån och länder på västra Balkan som deltar i stabiliserings och associeringsprocessen). Det kan vara olika aktörer, organisationer eller offentliga eller privata institutioner som ligger bakom de finansierade projekten.

De tre temaområdena

Life+-programmet består av tre områden:

  • Life+ "Natur och biologisk mångfald",
  • Life+ "Miljöpolitik och miljöstyrning" och
  • Life+ "Information och kommunikation".

I det fleråriga strategiska programmet i bilaga II till förordningen anges de prioriterade åtgärdsområdena.

Varaktighet och budget

Anslagen till Life+ uppgår till 2 143,409 miljoner euro för perioden 1.1.2007 - 31.12.2013.

Val av projekt

Varje år utlyser kommissionen en förslagsomgång med beaktande av det fleråriga strategiska programmet i bilaga II och eventuella nationella prioriteringar som medlemsstaterna meddelat kommissionen. Kommissionen bestämmer vilka av de presenterade projekten som kan få finansiellt stöd genom Life+ och offentliggör regelbundet en förteckning över dessa projekt.

Kriterier

 De finansierade projekten bör uppfylla följande kriterier:

  • De ska vara av gemenskapsintresse och bidra till utvecklingen, genomförandet och anpassningen av gemenskapens politik och lagstiftning på miljöområdet.
  • De ska vara tekniskt och finansiellt enhetliga samt genomförbara och ge valuta för pengarna.
  • De ska uppfylla minst ett av följande kriterier:

Typer av åtgärder

 Gemenskapens finansiering kan ha olika former:

  • bidrag (ramavtal för partnerskap, deltagande i finansiella mekanismer och fonder eller samfinansiering av driftsbidrag eller bidrag till insatser),
  • eller offentlig upphandling (inköp av varor och tjänster).

Programplanering

Minst 78 % av Life+-medlen ska fördelas som bidrag till insatser inom ramen för projekten. Samfinansieringen av bidragen till insatser får uppgå till högst 50 % av de stödberättigande kostnaderna. Life+ får dock betala upp till 75 % av kostnaderna för projekt som rör skydd av prioriterade naturliga livsmiljöer och prioriterade arter. Minst 50 % av de medel som avsatts för bidrag för insatser ska gå till bevarandet av natur och biologisk mångfald. Minst 15 % av de medel som anslås för bidrag för insatser ska gå till gränsöverskridande projekt.

Kommissionen ska göra en väl avvägd fördelning när det gäller de samfinansierade projekten. Kommissionen ska som vägledning fastställa den årliga fördelningen för perioderna 2007-2010 och 2010-2013, på grundval av den totala befolkningen och befolkningstätheten för varje medlemsstat samt storleken på områdena av gemenskapsintresse i varje medlemsstat och den andel av varje medlemsstats territorium som täcks av områden av gemenskapsintresse. Ytterligare medel kan tilldelas kustlösa medlemsstater.

Komplimentaritet mellan finansiella instrument

Life+ finansierar inte de åtgärder som uppfyller kriterierna för gemenskapens andra finansiella instrument, eller som får stöd genom sådana. De finansiella instrument som avses är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, Europeiska fiskerifonden och sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

Uppföljning och kontroll

Kommissionen ska kontrollera finansieringen, övervaka genomförandet av projekten, om så krävs återkräva felaktigt utbetalda belopp, samt kontrollera genomförandet av finansierade åtgärder.

Kommissionen ska senast den 30 september 2010 göra en halvtidsöversyn av Life+.

Bakgrund

Life+ ersätter flera befintliga finansieringsprogram - t.ex. Life-programmet, programmet för samarbete för en hållbar stadsutveckling, programmet för att främja icke-statliga organisationer och Forest Focus - för att samla dem under en enhetlig uppsättning regler och beslutsförfaranden och möjliggöra en mer konsekvent och målinriktad politik och därigenom göra gemenskapens insatser mer effektiva.

Finansieringsåtaganden som görs inom ramen för dessa program innan Life+-programmet trätt i kraft omfattas av de tidigare bestämmelserna ända tills finansieringen slutförts.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 614/2007

12.6.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 149, 9.6.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 30 september 2010 om översyn efter halva tiden av Life+-förordningen [KOM(2010) 516 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

See also

  • Life-programmet (EN), generaldirektoratet för miljö

Senast ändrat den 07.12.2010

Top