Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kampen mot vattenföroreningar från nitrater från jordbruket

Kampen mot vattenföroreningar från nitrater från jordbruket

Rent vatten är livsviktigt för människors hälsa och för naturliga ekosystem. Att säkerställa vattenkvaliteten är därför ett av de viktigaste inslagen i Europeiska unionens (EU) miljöpolitik. Nitratdirektivet från 1991 är en av de första rättsakterna i EU:s lagstiftning avseende föroreningar.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det syftar till att minska vattenföroreningar från nitrater som används för jordbruksändamål och till att förhindra ytterligare föroreningar. Det är nära knutet till annan politik inom EU som behandlar luft- och vattenkvalitet, klimatförändring och jordbruk.

VIKTIGA PUNKTER

EU-länderna måste

  • ange som känsliga alla de områden med avrinning till vattenområden som är eller skulle kunna påverkas av höga nitrathalter och eutrofiering; beteckningen granskas och revideras eventuellt minst vart fjärde år för att ta hänsyn till eventuella förändringar som sker,
  • upprätta obligatoriska åtgärdsprogram för dessa områden med hänsyn till tillgängliga vetenskapliga och tekniska data och övergripande miljöförhållanden,
  • övervaka effektiviteten i åtgärdsprogrammen,
  • mäta nitrathalten i färskt grund- och ytvatten vid provtagningsplatser åtminstone en gång i månaden eller oftare under översvämningar,
  • genomföra ett omfattande övervakningsprogram och vart fjärde år lämna in en omfattande rapport om genomförandet av direktivet; rapporten innehåller information om nitratkänsliga områden, resultaten från vattenövervakning och en sammanfattning av relevanta aspekter av en kodex för god jordbrukssed och åtgärdsprogram,
  • utarbeta en kodex för god jordbrukssed som jordbrukarna tillämpar frivilligt; i denna anges olika fall av god praxis, till exempel när användning av gödningsmedel är olämpligt,
  • i förekommande fall tillhandahålla utbildning och information till jordbrukare.

Europeiska kommissionen tillhandahåller en rapport vart fjärde år på grundval av den nationella information som erhållits.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 19 december 1991.

BAKGRUND

Kväve är ett viktigt näringsämne som hjälper växter och grödor att växa. Men höga koncentrationer är skadliga för människor och natur, och användning av nitrater i organiska och kemiska gödningsmedel inom jordbruket kan vara en stor källa till vattenförorening. Jordbruket är ansvarigt för över 50 % av de totala kväveutsläppen i ytvatten.

Mer information:

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 91/676/EEG

19.12.1991

19.12.1993

EGT L 375, 31.12.1991, s. 1-8

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003, s. 1-53

Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311, 21.11.2008, s. 1-54

Ändringar och fortlöpande rättelser till direktiv 91/676/EEG har integrerats i den ursprungliga texten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, på grundval av medlemsstaternas rapporter för perioden 2008-2011 (COM(2013) 683 final, 4.10.2013)

Senast ändrat 08.09.2015

Top